REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 86

WYTYCZNE NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 września 2023 r.

zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289), zwanej dalej „ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich"";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Postępowanie w sprawach o czyn karalny wyczerpujący znamiona wykroczenia prowadzi się w trybie i na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

2. W przypadku, gdy nieletni po ukończeniu 13 lat a przed ukończeniem 17 lat dopuści się czynu karalnego wyczerpującego znamiona wykroczenia, policjant może zastosować jeden ze środków oddziaływania wychowawczego, o których mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jeżeli uzna, że jest to wystarczające. Przepisy § 4 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

3. Zastosowanie środków, o których mowa w ust. 2, dokumentuje się w notatce urzędowej. Notatkę przekazuje się do komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach nieletnich. W przypadku zastosowania środka oddziaływania wychowawczego w postaci zawiadomienia rodziców albo opiekuna nieletniego lub szkoły, do której nieletni uczęszcza - sporządza się pismo informujące o tym fakcie rodziców/opiekuna nieletniego lub właściwą szkołę.

4. W przypadku dopuszczenia się przez nieletniego, który ukończył 10 lat i nie ukończył 13 lat, czynu zabronionego wyczerpującego znamiona wykroczenia, a także w sytuacji, gdy wobec nieletniego, o którym mowa w ust. 2, nie zostaną zastosowane środki oddziaływania wychowawczego określone w art. 4 ust. 5 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, czynności policjanta ograniczają się do zebrania, przeprowadzenia i utrwalenia dowodów, a w razie potrzeby zatrzymania nieletniego (art. 59 ust. 1 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich). Materiały z tych czynności przekazuje się do sądu właściwego miejscowo (właściwość miejscową sądu określa art. 24 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich).

5. Nieletnich sprawców podlegających odpowiedzialności za czyn zabroniony wyczerpujący znamiona wykroczenia należy wysłuchiwać w warunkach zbliżonych do naturalnych, w miarę potrzeby w miejscu zamieszkania nieletniego, przy czym unikać należy wielokrotnego wysłuchiwania nieletniego co do tych samych okoliczności lub okoliczności ustalonych już w inny sposób i niebudzących wątpliwości. Należy dążyć do zapewnienia pełnej swobody wypowiadania się nieletniego.

6. Przed przystąpieniem do wysłuchania nieletniego należy pouczyć go o przysługującym mu prawie do obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 (jeżeli zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego nastąpiło po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających) i ust. 4:

1) sporządza się wniosek o odstąpienie od kierowania wniosku o ukaranie do sądu, wskazując przyczynę odstąpienia;

2) powiadamia się ujawnionych pokrzywdzonych i osobę zawiadamiającą o popełnieniu wykroczenia, pouczając odpowiednio o treści art. 27 § 1 i 2 k.p.w. oraz art. 56a k.p.w.;

3) powiadamia się o odstąpieniu od skierowania wniosku o ukaranie do sądu właściwą dla miejsca popełnienia czynu zabronionego komórkę organizacyjną Policji właściwą w sprawach nieletnich.";

3) w § 8 uchyla się ust. 7;

4) uchyla się § 33.

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Roman KUSTER


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA