REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 88

DECYZJA NR 310
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia punktu kontaktowego odpowiedzialnego za koordynację wymiany informacji o niezapowiedzianych ocenach stosowania dorobku Schengen na granicach wewnętrznych, o których mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2022/922

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) w związku z art. 4 ust. 3 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2022/922 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013 (Dz. Urz. UE L 160 z 15.06.2022, str. 1) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. W Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji ustanawia się punkt kontaktowy odpowiedzialny za koordynację organizacji niezapowiedzianych wizyt w celu oceny stosowania dorobku Schengen na granicach wewnętrznych, zwany dalej „punktem kontaktowym".

2. Ustanowienie punktu kontaktowego ma na celu usprawnienie przeprowadzenia niezapowiedzianych wizyt w celu oceny stosowania dorobku Schengen na granicach wewnętrznych, o których mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2022/922 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013, dokonywanych przez zespół składający się z przedstawicieli Komisji Europejskiej, ekspertów z państw członkowskich powołanych przez Komisję Europejską oraz obserwatorów z agencji unijnych wezwanych przez Komisję Europejską.

§ 2.

Do zadań punktu kontaktowego należy:

1) powiadamianie ministerstwa właściwego do spraw wewnętrznych, właściwych jednostek organizacyjnych Policji lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz innych organów podlegających ocenie stosowania dorobku Schengen o rozpoczęciu wizyty w celu przeprowadzania działania w zakresie niezapowiedzianej oceny stosowania dorobku Schengen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zakończeniu wizyty w celu przeprowadzania działania w zakresie niezapowiedzianej oceny stosowania dorobku Schengen przez zespół, o którym mowa w § 1 ust. 2;

2) przekazywanie właściwym jednostkom organizacyjnym Policji lub komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oraz innym organom podlegającym niezapowiedzianej ocenie stosowania dorobku Schengen wszelkich istotnych informacji związanych z przeprowadzaną oceną.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.2)

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia punktu kontaktowego odpowiedzialnego za koordynację organizacji niezapowiedzianych kontroli stosowania dorobku Schengen na granicach wewnętrznych, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE0 Nr 1053/2013 (Dz. Urz. KGP poz. 8).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-26
  • Data obowiązywania: 2023-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA