REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 2

ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się jednostkę budżetową – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie, zwaną dalej „Wydziałem”.

2. Termin otwarcia likwidacji Wydziału wyznacza się na dzień 1 listopada 2008 r.

3. Termin zakończenia likwidacji, zwany dalej „dniem likwidacji” wyznacza się na dzień 31 grudnia 2008 r.

4. Likwidację prowadzi się pod nazwą Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Tunisie z podaniem oznaczenia „w likwidacji”.

5. Czynności związane z likwidacją Wydziału powierza się panu Michałowi Gralcowi – kierownikowi Wydziału .

§ 2

1. Likwidacja Wydziału polega na:

1) zagospodarowaniu składników majątkowych;

2) przekazaniu do archiwum dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Wydziału;

3) uregulowaniu zobowiązań i należności.

2. Mienie użytkowane przez Wydział zostaje przekazane nieodpłatnie Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance.

§ 3

Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidatora sprawuje Minister Gospodarki przy pomocy:

1) Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych – w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i kadrowych;

2) Dyrektora Biura Administracyjnego – w zakresie spraw majątkowych.

§ 4

Do zadań likwidatora należy w szczególności:

1) niezwłoczne zawiadomienie instytucji i podmiotów współpracujących z Wydziałem o jego likwidacji;

2) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Wydziału;

3) sporządzenie wykazów spraw dotyczących działalności Wydziału, a w zakresie:

a) spraw nie zakończonych – przygotowanie dokumentacji i przekazanie tych spraw wraz z dokumentacją właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Gospodarki w dniu likwidacji,

b) spraw zakończonych – dokonanie archiwizacji dokumentów Wydziału i przekazanie dokumentów do archiwum Ministerstwa Gospodarki albo Archiwum Akt Nowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) oraz zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Ministerstwie Gospodarki;

4) sporządzenie sprawozdań finansowych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-34 oraz bilansu Wydziału za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia likwidacji – określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781);

5) sporządzenie kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. z wykonania wydatków promocyjnych finansowanych ze środków przeznaczonych na promocję eksportu oraz sprawozdań cząstkowych za IV kwartał 2008 r. i sprawozdania rocznego z działalności Wydziału, zgodnie z „Zasadami i trybem finansowania działalności promocyjnej Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP ze środków na promocję eksportu będących w dyspozycji Ministra Gospodarki”, zatwierdzonymi w dniu 11 czerwca 2008 r.;

6) wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), przepisów prawa miejscowego oraz innych przepisów mających zastosowanie;

7) protokolarne przekazanie mienia kierownikowi Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance;

8) złożenie, w terminie 14 dni od dnia likwidacji, na ręce Ministra Gospodarki, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, sprawozdania z dokonanych czynności likwidacyjnych.

§ 5

Koszty likwidacji zostaną pokryte ze środków przewidzianych w planie wydatków budżetowych Wydziału na 2008 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

w porozumieniu
Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2008-11-14
  • Data obowiązywania: 2009-03-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA