REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 31

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Na podstawie określonych regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Gospodarki zakresów działania departamentów, biur i sekretariatu, dyrektorzy departamentów, biur i sekretariatu opracują i przedłożą, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia wżycie niniejszego zarządzenia, dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne departamentów, biur i sekretariatu.

2. Ewidencję regulaminów, o których mowa w ust. 1, prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 3

Do czasu zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych, o którym mowa w § 2 ust. 1, obowiązują regulaminy wewnętrzne opracowane lub utrzymane w mocy na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 5.

§ 4

Karty procesów, tj. dokumenty opisujące zidentyfikowane procesy w Ministerstwie Gospodarki, wymagające dostosowania do postanowień niniejszego regulaminu należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić w życie w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 15 Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA GOSPODARKI]

Załącznik do zarządzenia nr 25 Ministra Gospodarki
z dnia 21 września 2009 r. (poz. 31)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MINISTERSTWA GOSPODARKI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ministerstwo Gospodarki utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1880), zwane dalej „ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Gospodarki, zwanego dalej „ministrem”, zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593) i zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. Nr 16, poz. 197).

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) departamencie – należy przez to rozumieć departament, biuro oraz sekretariat;

2) dyrektorze departamentu – należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura oraz sekretariatu;

3) zastępcy dyrektora departamentu – należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu, biura oraz sekretariatu;

4) stanowiskach kierowniczych – należy przez to rozumieć stanowiska: dyrektora departamentu, zastępcy dyrektora departamentu i naczelnika wydziału;

5) członkach kierownictwa ministerstwa – należy przez to rozumieć: ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego i szefa Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 3

1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.

2. Minister kieruje ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz dyrektorów departamentów.

3. Departamenty realizują ustalone dla nich cele i zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego.

§ 4

1. Do decyzji ministra zastrzeżone jest w szczególności:

1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych;

3) kierowanie do uzgodnień międzyresortowych oraz pod obrady Rady Ministrów opracowanych w ministerstwie:

a) projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów ustaw,

b) projektów dokumentów przewidzianych do rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, w szczególności:

– projektów dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,

– projektów ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzygnięć

z wyłączeniem projektów aktów wykonawczych;

4) wydawanie aktów normatywnych;

5) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra;

6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra;

7) zatwierdzanie instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez ministra zobowiązań prawnych lub finansowych;

8) zatwierdzanie urlopów oraz podróży służbowych sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych delegacji służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

9) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych.

2. Do podpisu ministra zastrzega się pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz postów i senatorów.

3. Minister, z zachowaniem odrębnych przepisów prawnych, może upoważnić sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego lub dyrektora departamentu do podejmowania decyzji oraz do podpisywania pism, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

§ 5

Sekretarz stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra odpowiedzialni są za realizację celów i zadań powierzonych przez ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów departamentów.

§ 6

1. Dyrektor generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy ministerstwa, warunki jego działania oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez departamenty. Szczegółowe zadania dyrektora generalnego określają przepisy odrębne.

2. Dyrektor generalny określa:

1) zasady dotyczące stosowanego w ministerstwie podejścia procesowego oraz strukturę i właścicieli procesów;

2) zasady dotyczące stosowanego w ministerstwie podejścia projektowego.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem wniosków i ocen wyrażanych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu.

4. Dyrektor generalny, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, może wydawać zarządzenia, w tym powoływać zespoły do realizacji określonego zadania.

5. Dyrektor generalny może określić, w odrębnym zarządzeniu, szczegółowe zasady dopuszczające odstępstwa od stosowania zarządzeń, o których mowa w ust. 4, przy uwzględnieniu następujących warunków:

1) każdy wniosek o dopuszczenie odstępstwa jest rozpatrywany indywidualnie;

2) odstępstwo nie może być niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym;

3) odstępstwa dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach;

4) każde odstępstwo musi być należycie udokumentowane i uzasadnione.

6. Dyrektor generalny pełni rolę Administratora Danych Osobowych określoną przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

7. Dyrektor generalny ustala liczbę stanowisk pracy, w tym stanowisk kierowniczych, dla każdego departamentu oraz zatwierdza regulamin wewnętrzny każdego departamentu.

8. Ponadto dyrektor generalny:

1) wyraża zgodę na urlopy dyrektorów departamentów, a także na krajowe i zagraniczne podróże służbowe dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów;

2) wyraża zgodę na podróże służbowe za granicę pracowników ministerstwa, innych niż wymienieni w pkt 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 8.

9. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora departamentu lub innego pracownika ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna ministerstwa

§ 7

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra – GP oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Administrowania Obrotem – DAO;

2) Departament Analiz i Prognoz – DAP;

3) Departament Budżetu i Finansów – DBF;

4) Departament Energetyki – DE;

5) Departament Energii Jądrowej – DEJ;

6) Departament Funduszy Europejskich – DFE;

7) Departament Gospodarki Elektronicznej – DGE;

8) Departament Górnictwa – DGA;

9) Departament Instrumentów Wsparcia – DIW;

10) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych – DNP;

11) Departament Kontroli Eksportu – DKE;

12) Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej – DWD;

13) Departament Polityki Handlowej – DPH;

14) Departament Programów Offsetowych – DOF;

15) Departament Regulacji Gospodarczych – DRE;

16) Departament Ropy i Gazu – DRO;

17) Departament Rozwoju Gospodarki – DRG;

18) Departament Spraw Europejskich – DSE;

19) Departament Spraw Obronnych – DSO;

20) Departament Wdrażania Programów Operacyjnych – DPO;

21) Biuro Administracyjne – BA;

22) Biuro Dyrektora Generalnego – BDG;

23) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego – BKA;

24) Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych – BOL;

25) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych – BIN;

26) Biuro Prawne – BP;

27) Sekretariat Ministra – SM.

§ 8

1. Ministerstwo realizuje cele i zadania poprzez zastosowanie:

1) podejścia funkcjonalnego opartego na strukturze organizacyjnej;

2) podejścia procesowego opartego na strukturze procesowej i zasadach realizacji procesów;

3) podejścia projektowego opartego na strukturze projektowej i zasadach realizacji projektów.

2. Podejście funkcjonalne stosowane jest zgodnie z niniejszym regulaminem poprzez określenie struktury organizacyjnej ministerstwa.

3. Podejście procesowe stosowane jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz metodyką podejścia procesowego zatwierdzoną przez dyrektora generalnego.

4. Podejście projektowe stosowane jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz metodyką podejścia projektowego zatwierdzoną przez dyrektora generalnego.

5. Tworzy się roczny plan działań ministerstwa składający się w szczególności z wykazu procesów i wykazu projektów realizowanych w ministerstwie.

§ 9

1. Przy ministerstwie działają następujące gospodarstwa pomocnicze:

1) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Rucianem-Nidzie;

2) Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej.

2. Bezpośredni nadzór nad gospodarstwami pomocniczymi sprawuje dyrektor generalny.

3. Organizację, szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy gospodarstwa pomocniczego określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora generalnego.

§ 10

Organizacja pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określane są w odrębnym trybie przez ministra.

§ 11

1. W skład departamentów wchodzą wydziały (naczelnik i co najmniej czterech pracowników), zespoły i stanowiska do spraw.

2. Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane grupy robocze, których skład określany jest przez dyrektora departamentu. Pracą grupy roboczej kieruje dyrektor departamentu lub wyznaczony przez niego pracownik.

3. Pracę zespołu może koordynować osoba, której powierzono koordynowanie zespołem, zwana dalej „koordynatorem”.

4. W ramach realizowanych w ministerstwie projektów właściwy członek kierownictwa ministerstwa może powoływać zespoły projektowe. Pracą powołanych zespołów projektowych kieruje pracownik, któremu powierzono funkcję kierownika projektu.

5. Koordynowanie w departamentach zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym powierza się pracownikom pełniącym funkcję koordynatora departamentalnego, o którym mowa w odrębnej regulacji wewnętrznej.

6. Organizację oraz szczegółowy zakres działania departamentu określa jego regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez dyrektora generalnego. Regulamin określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną departamentu, wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania departamentem;

3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym osobom kierującym;

4) obszary zadań oraz procesy realizowane przez wydziały, zespoły i stanowiska do spraw;

5) wykaz aktów prawnych dotyczących zadań wykonywanych przez departament;

6) zasady dotyczące wyłączenia z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pracownika, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji w przypadku departamentu, w zakresie właściwości którego opracowywane są decyzje administracyjne.

§ 12

1. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora i naczelników wydziałów.

2. Jeżeli w departamencie jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w regulaminie wewnętrznym departamentu, o którym mowa w § 11 ust. 6.

3. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora departamentu, w którym nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, departamentem kieruje pracownik wyznaczony przez dyrektora departamentu.

4. Dyrektorem Biura Ochrony Informacji Niejawnych może być Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

5. Uprawnienia przełożonego żołnierzy zawodowych skierowanych przez Ministra Obrony Narodowej do pełnienia służby w ministerstwie lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych przysługują żołnierzowi zawodowemu, który zajmuje najwyższe stanowisko służbowe w Departamencie Spraw Obronnych.

Rozdział 3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§ 13

Dyrektor departamentu jest odpowiedzialny za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację celów i zadań departamentu określonych w regulaminie oraz zleconych przez ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego oraz wynikających z planu strategicznego ministerstwa, rocznych planów działań i budżetu zadaniowego;

2) zgodność działania departamentu z kierunkami określonymi przez właściwych członków kierownictwa oraz z prawem powszechnie obowiązującym i regulacjami wewnętrznymi;

3) właściwą organizację pracy departamentu i prawidłowe wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;

4) bezpieczeństwo informacji, w tym w szczególności ustawowo chronionych;

5) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa, w tym w szczególności w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi ministerstwa;

6) zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania wewnętrznej kontroli w departamencie.

§ 14

1. Dyrektor departamentu:

1) nadzoruje pracę i zapewnia właściwe wykonanie zadań departamentu;

2) monitoruje terminowość wykonywania zadań przez bezpośrednio podległe mu wydziały, zespoły, stanowiska do spraw w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma oraz opiniowania i analizowania dokumentów;

3) reprezentuje departament wobec innych komórek organizacyjnych ministerstwa oraz w kontaktach na zewnątrz;

4) podpisuje opracowane w departamencie wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym przepisów wydanych przez ministra, dotyczących zakresu działania departamentu, które nie są zastrzeżone dla członków kierownictwa ministerstwa;

5) udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez departament, które nie są zastrzeżone dla członków kierownictwa ministerstwa;

6) reprezentuje ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań departamentu, które nie są zastrzeżone dla członków kierownictwa ministerstwa;

7) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności przygotowuje informacje przeznaczone do zamieszczenia w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej ministerstwa;

8) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników departamentu;

9) zatwierdza opisy podlegających stanowisk pracy w kierowanym przez siebie departamencie, z wyłączeniem stanowisk pracy bezpośrednio mu podległych zgodnie z odrębnymi regulacjami wewnętrznymi;

10) dokonuje oceny pracowników departamentu bezpośrednio mu podległych;

11) wyraża zgodę na urlopy zastępców dyrektora i pracowników oraz na krajowe podróże służbowe pracowników;

12) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w departamencie;

13) zapewnia podnoszenie jakości i efektywności działania w departamencie, w tym poprzez utrzymanie podejścia procesowego i podejścia projektowego w kierowanym departamencie, udział przedstawicieli kierowanego departamentu w samoocenie według Powszechnej Metody Samooceny (CAF) oraz współpracę z pozostałymi dyrektorami wdrażającymi i utrzymującymi systemy, o których mowa w ust. 2.

2. Dyrektor departamentu pełni rolę „pełnomocnika departamentalnego systemu zarządzania”. Zapewnia on realizację zadań departamentu zgodnie z wymaganiami tego systemu, w tym w szczególności:

1) podejmuje działania zmierzające do upowszechnienia świadomości podległych pracowników w zakresie wymagań systemów;

2) nadzoruje i monitoruje działania doskonalące realizowane w departamencie;

3) zapewnia przygotowanie audytów systemu zarządzania w departamencie;

4) przeprowadza przeglądy zarządzania w departamencie;

5) zapewnia przygotowanie departamentu do przeglądów zarządzania w ministerstwie.

3. Dyrektor departamentu może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1 i 2, które udzielane są odrębnym pisemnym upoważnieniem.

4. Dyrektor departamentu, stosownie do zakresu działania kierowanego departamentu, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

1) podpisuje pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania departamentu członka kierownictwa ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa ministerstwa;

2) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji rządowej;

3) podpisuje wnioski w sprawach personalnych pracowników departamentu;

4) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych w odrębnym upoważnieniu.

5. Dyrektor departamentu może upoważnić pracowników departamentu do podejmowania decyzji i podpisywania pism w swoim imieniu.

§ 15

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych zapewnia sprawną i efektywną realizację zadań określonych przepisami regulującymi ochronę informacji niejawnych.

§ 16

1. Pełnomocnik dyrektora generalnego ds. systemu zarządzania sprawuje nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz realizacją samooceny według CAF.

2. W ramach systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w ministerstwie funkcjonuje doradca etyczny.

§ 17

Zastępca dyrektora departamentu:

1) nadzoruje pracę i zapewnia właściwe wykonanie celów i zadań podległych mu wydziałów, zespołów, stanowisk do spraw, wynikających z planu strategicznego ministerstwa, rocznych planów działań i budżetu zadaniowego;

2) monitoruje terminowość wykonywania zadań przez bezpośrednio podległe mu wydziały, zespoły, stanowiska do spraw w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma oraz opiniowania i analizowania dokumentów;

3) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów, stanowisk do spraw oraz podpisuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie – z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora departamentu;

4) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora departamentu;

5) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach wynikających z udzielonych mu odrębnych upoważnień;

6) parafuje pisma z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów i stanowisk do spraw zastrzeżone do podpisu dyrektora departamentu;

7) dokonuje oceny pracowników departamentu bezpośrednio podlegających;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora departamentu;

9) zastępuje dyrektora departamentu.

§ 18

1. Dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu pełni rolę właściciela procesów.

2. Do zadań właściciela procesu należy:

1) zaplanowanie, zapewnienie realizacji, monitorowanie, koordynacja i doskonalenie procesu;

2) współpraca z innymi właścicielami procesów w zakresie prawidłowego zaplanowania i koordynacji powiązań zachodzących pomiędzy procesami;

3) zapewnienie badania percepcji klientów procesu oraz jego wykorzystanie do planowania i doskonalenia procesu.

3. Właściciel procesu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania innych, niż mu podległy, departamentów biorących udział w realizacji procesu, którego jest właścicielem.

§ 19

1. Naczelnik wydziału działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

2. Naczelnik wydziału:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań wydziału oraz realizację celów wynikających z planu strategicznego ministerstwa, rocznych planów działań i budżetu zadaniowego;

2) dokonuje oceny pracowników wydziału;

3) podejmuje decyzje oraz podpisuje pisma w sprawach należących do zakresu zadań wydziału, które nie są zastrzeżone dla dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu;

4) parafuje pisma kierowane do podpisu do bezpośredniego przełożonego;

5) wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;

6) reprezentuje wydział w zakresie określonym przez przełożonych;

7) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu;

8) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;

9) opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

10) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

§ 20

1. Koordynator zespołu działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

2. Koordynator:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonywanie zadań zespołu oraz realizację celów wynikających z planu strategicznego ministerstwa, rocznych planów działań i również budżetu zadaniowego;

2) ocenia wkład pracy poszczególnych pracowników zespołu;

3) parafuje pisma kierowane do podpisu do bezpośredniego przełożonego;

4) wydaje dyspozycje i wytyczne pracownikom zespołu niezbędne do wykonywania zadań;

5) reprezentuje zespół w zakresie określonym przez przełożonych;

6) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu;

7) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników zespołu;

8) opiniuje wnioski urlopowe pracowników zespołu;

9) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

§ 21

Kierownik projektu, zespół projektowy oraz koordynator departamentalny systemu zarządzania działają zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

Rozdział 4

Koordynacja realizowania zadań przez departamenty

§ 22

1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, do zakresu działania którego należy dana sprawa – zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu, właściwym do jego realizacji jest departament, do którego należy większość problemów lub istota zadania.

3. Departament realizujący określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez departamenty współpracujące przy realizacji tego zadania.

4. Departament koordynujący realizację określonego zadania:

1) przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa powyżej.

5. Spory kompetencyjne między departamentami ministerstwa rozstrzyga dyrektor generalny.

Rozdział 5

Podstawowe zadania departamentów

§ 23

1. Do podstawowych zadań departamentów, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów dokumentów rządowych i resortowych, w tym udział w stanowieniu prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych Polski;

2) prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów;

3) opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowywanych przez inne departamenty ministerstwa;

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych, dokumentów rządowych i umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

5) koordynowanie – w przypadku wyznaczenia przez Sekretariat Ministra – przygotowania stanowiska ministra do projektów aktów normatywnych, dokumentów rządowych, umów międzynarodowych i innych dokumentów przekazywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

6) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej z uwzględnieniem notyfikacji programów pomocowych;

7) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych;

8) realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej;

9) współdziałanie z departamentami ministerstwa, organami administracji rządowej i samorządowej, organami samorządu gospodarczego, instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań;

10) promowanie i upowszechnianie informacji o rozwiązaniach systemowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i programach pomocowych skierowanych do przedsiębiorców;

11) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia konstytucyjnych organów państwa;

12) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, skargi i pytania obywateli oraz instytucji;

13) analizowanie i opiniowanie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania ministerstwa;

14) udział w procesie tworzenia prawa wspólnotowego;

15) prawidłowa i terminowa transpozycja dyrektyw wspólnotowych do polskiego prawa oraz współpraca w tym zakresie z innymi właściwymi resortami;

16) informowanie i udostępnianie wszystkim zainteresowanym podmiotom notyfikowanych w Polsce decyzji i opinii Komisji Wspólnot Europejskich;

17) przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski w sprawach prowadzonych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Trybunałem EFTA;

18) prowadzenie spraw wynikających z działalności resortu w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagających uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Polski;

19) prowadzenie spraw wynikających z działalności resortu w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej, w tym udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej;

20) przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów Unii Europejskiej;

21) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wspomagających zadania objęte zakresem działania departamentu;

22) realizacja zadań wynikających z członkostwa Polski w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, WTO, OECD);

23) analizowanie rozwiązań stosowanych w innych państwach;

24) wykonywanie zadań w dziedzinie obronności i zarządzania kryzysowego, w szczególności w zakresie organizacji stanowisk kierowania oraz zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami;

25) wykonywanie zadań w dziedzinie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, określonych odrębnymi przepisami;

26) realizacja zadań i obowiązków wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej, w szczególności dotyczących prawidłowego obiegu korespondencji i archiwizacji akt spraw;

27) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

28) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

29) udział w pracach zespołów trójstronnych ds. dialogu społecznego;

30) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, ochrony osób i mienia oraz zapewnienia ciągłości działania ministerstwa;

31) podnoszenie jakości i efektywności działania ministerstwa, w tym poprzez stosowanie podejścia procesowego oraz projektowego;

32) tworzenie oraz aktualizacja planu strategicznego ministerstwa, rocznych planów działań, budżetu zadaniowego i planów legislacyjnych oraz realizacja celów i zadań wynikających z tych dokumentów planistycznych;

33) opracowanie i aktualizacja wykazu aktów prawnych dotyczących zadań wykonywanych przez departament;

34) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra, nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego.

2. Departamenty, występując do Biura Prawnego o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, powinny przedstawić własną ocenę sprawy.

Rozdział 6

Zakresy działania departamentów

§ 24

Departament Administrowania Obrotem (DAO)

1. Departament Administrowania Obrotem odpowiada za administrowanie obrotem towarami i usługami, z wyjątkiem obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) udzielanie zezwoleń na realizację umów o dzieło w RFN;

2) udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

3) prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;

4) udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;

5) wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;

6) udzielanie pozwoleń na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową;

7) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych lub o zmianie wpisu;

8) udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur;

9) udzielanie pozwoleń na przywóz wyrobów tekstylnych, wyrobów stalowych oraz innych wyrobów przemysłowych z krajów trzecich;

10) wydawanie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału lub przedstawicielstwa;

11) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym status zakładu pracy chronionej.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 25

Departament Analiz i Prognoz (DAP)

1. Departament Analiz i Prognoz jest komórką interdyscyplinarną, odpowiedzialną za gromadzenie i łączenie wiedzy z zakresu obszarów pozostających w kompetencjach ministra – dla dokonywania ocen zależności występujących między tymi sferami – oraz za przygotowywanie na tej podstawie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji. Departament odpowiada w szczególności za sporządzanie analiz i opracowań dotyczących sytuacji gospodarczej Polski, w tym w zakresie trendów makroekonomicznych, handlu zagranicznego, reform strukturalnych, wybranych zagadnień problemowych oraz za monitorowanie procesów gospodarczych, a także za przygotowywanie diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) przygotowanie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji;

2) prowadzenie działań z zakresu statystyki publicznej;

3) obsługa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Gospodarki;

4) zarządzanie strategiczne w Ministerstwie Gospodarki.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 26

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

1. Departament odpowiada za całokształt spraw dotyczących konstruowania i realizacji budżetu ministerstwa i resortu, za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz za problematykę związaną z finansami publicznymi. Prowadzi sprawy dotyczące obsługi finansowo-księgowej resortu i ministerstwa. Prowadzi ewidencję księgową funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przeznaczonych w szczególności na działalność wspomagającą badania. Dokonuje okresowych w tym rocznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Prowadzi sprawy dotyczące rozliczeń podróży zagranicznych oraz rozliczeń podatku od towarów i usług.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłat należności przysługujących Ministrowi Gospodarki w dziale 750;

2) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;

3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;

4) realizacja zadań z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 27

Departament Energetyki (DE)

1. Departament Energetyki odpowiada za realizację zadań związanych z kształtowaniem polityki energetycznej i otoczenia regulacyjnego w zakresie sektorów elektroenergetycznego i ciepłownictwa, koordynacją kształtowania polityki energetycznej, bezpieczeństwem funkcjonowania krajowych systemów: elektroenergetycznego i ciepłownictwa oraz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, promocji biopaliw i czystych technologii węglowych.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) kształtowanie reguł funkcjonowania sektora energetycznego;

2) zapewnienie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra Gospodarki w doniesieniu do sektora energetycznego;

3) zapewnienie informacji i ich prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności Ministerstwa Gospodarki i funkcjonowania sektora energetycznego;

4) tworzenie bazy wiedzy, pozyskiwanie i gromadzenie danych dotyczących sektora energetycznego.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 28

Departament Energii Jądrowej (DEJ)

1. Departament odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii atomowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) współpraca międzynarodowa w ramach Globar Nuclear Energy Partnership (GNEP);

2) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;

3) współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Forum Energii Jądrowej;

4) współpraca międzynarodowa wynikająca z udziału w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 29

Departament Funduszy Europejskich (DFE)

1. Departament Funduszy Europejskich realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP), funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO MŚ). Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach SPO-WKP, PO IG i PO MŚ, za wdrażanie których odpowiedzialny jest minister.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie programów operacyjnych w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

2) zarządzanie programami operacyjnymi w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

3) wdrażanie projektów w ramach POIG;

4) zarządzanie finansowe w programach operacyjnych;

5) zarządzanie środkami pomocy technicznej w programach operacyjnych;

6) monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja programów operacyjnych;

7) kontrola realizacji programów operacyjnych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 30

Departament Gospodarki Elektronicznej (DGE)

1. Departament Gospodarki Elektronicznej odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem, analizą oraz wdrażaniem polityki i otoczenia regulacyjnego w zakresie gospodarki elektronicznej (e-gospodarki) w obszarach funkcjonowania prawa polskiego, prawa wspólnotowego oraz prawa międzynarodowego oraz prowadzi sprawy związane z podpisem elektronicznym. Departament odpowiada za koordynację wewnętrznej polityki horyzontalnej w zakresie informatyzacji ministerstwa. Departament zapewnia konfigurację, rozwój oraz ochronę systemów i sieci teleinformatycznych. Ponadto prowadzi sprawy związane z nadzorem nad gospodarstwem pomocniczym i koordynuje merytorycznie pracę Centrum Informacji Społeczno Gospodarczej (CISG). Departament prowadzi sprawy związane z wdrażaniem usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną będących w kompetencji ministra, w szczególności CEIDG, w tym również w zakresie aktów wykonawczych. Departament bierze udział w tworzeniu elektronicznego punktu kontaktowego w zakresie kompetencji ministra określonych w ustawie implementującej dyrektywę 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, w tym prowadzi sprawy w zakresie aktów wykonawczych. Ponadto Departament prowadzi sprawy związane z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie dotyczące tzw. „jednego okienka”, a także prowadzi Punkt Kontaktowy dla Administracji na podstawie Dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) przygotowanie stanowisk MG oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach KRMI oraz zespołów zadaniowych KRMI;

2) planowanie strategiczne w zakresie IT;

3) rozwój IT;

4) utrzymanie i administrowanie IT;

5) rozwiązywania i usuwanie problemów informatycznych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 31

Departament Górnictwa (DGA)

1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego, przemysłu koksowniczego oraz przemysłu surowców nieenergetycznych, a także: współpracuje przy kształtowaniu polityki energetycznej w zakresie sektora górnictwa węgla kamiennego, realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie działania departamentu, prowadzi sprawy związane z problematyką technologii czystego węgla w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla, realizuje zadania wynikające z udzielanej pomocy publicznej oraz uczestniczy w dialogu społecznym m. in. poprzez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) finansowanie z dotacji budżetowej zadań związanych z procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;

2) finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.;

3) nadzór nad realizacją zadań zlecanych ARP S.A. w zakresie monitorowania górnictwa;

4) dofinansowanie z dotacji budżetowej do inwestycji początkowych w górnictwie węgla kamiennego;

5) finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora niewęglowego i Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o.;

6) prowadzenie działań w zakresie przemysłu siarkowego;

7) uzgodnienie wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 32

Departament Instrumentów Wsparcia (DIW)

1. Departament Instrumentów Wsparcia odpowiada za realizację zadań ministra dotyczących instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego, w szczególności związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, inwestycjami, promocją gospodarczą, ich koordynację, monitorowanie oraz wdrażanie.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) nadzór na realizacją zadań zleconych PAMIZ;

2) nadzór nad realizacją zadań zleconych PARP;

3) nadzór nad KUKE S.A. zgodnie z kompetencjami MG;

4) przygotowanie jednolitej opinii Ministra Gospodarki na posiedzenie KPUE;

5) nadzór merytoryczny nad działalnością PARP;

6) promocja partnerstwa publiczno-prywatnego;

7) informacyjny system internetowy WPHil;

8) promocja zaawansowanych, krajowych rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem elektronicznej bazy wiedzy;

9) opiniowanie wniosków o udzielenie gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa;

10) współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale „gospodarka”;

11) opiniowanie dokumentów związanych z Funduszem Kredytu Technologicznego utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zasilania Funduszu ze środków budżetowych;

12) udział w pracach Komitetu Zarządzającego do Programu Przedsiębiorczość i Innowacje w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 – 2013;

13) realizacja wieloletniego programu gospodarczego dotyczącego usuwania azbestu;

14) opiniowanie projektów inwestycyjnych i projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych;

15) monitorowanie efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych;

16) udzielenie wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego;

17) koordynacja prac wynikających z realizacji zaleceń Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw;

18) nadzór nad realizacją projektów Phare SSG skierowanych do sektora MSP;

19) pomoc publiczna na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu w formule de minimis;

20) promocja polskiej gospodarki w ramach działania 6.5 PO IG Promocja polskiej gospodarki – projekt systemowy;

21) nagrody Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej;

22) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania oraz aktualizowanie bazy danych EuLex;

23) wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (poddziałanie 6.2.1 PO IG);

24) wspieranie finansowe działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;

25) wsparcie rozwoju systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;

26) wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych;

27) wspieranie przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych;

28) propagowanie efektów działalności infrastruktury proinnowacyjnej (parków i inkubatorów technologicznych, parków przemysłowych);

29) przygotowanie i realizacja udziału Polski w Światowych Wystawach EXPO;

30) organizacja krajowej fazy konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”;

31) udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego OECD;

32) udział w pracach Grupy Roboczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (WPSMEE OECD);

33) decyzja w sprawie zmiany, cofnięcia, wygaszenia lub unieważnienia zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;

34) decyzja MG jako organu II instancji od decyzji Prezesa ARP SA w sprawach restrukturyzacji przemysłu;

35) nadzór merytoryczny nad realizacją Programów Promocji Wydziałów Ekonomicznych Ambasad i Konsulatów RP.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 33

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP)

1. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych odpowiada za prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad organami oraz jednostkami nadzorowanymi i podległymi. Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem uprawnień z zakresu praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra, z właściwością ministra w sprawach fundacji oraz z nadawaniem przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego. Odpowiada za rozpatrywanie wniosków o przyznawanie odznaczeń. Opiniuje wnioski dotyczące konsulatów honorowych. Załatwia sprawy paszportowo-wizowe pracowników ministerstwa.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad jednostkami badawczo-rozwojowymi;

2) realizacja zadań wynikających z podległości wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP (WPHI) oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad działalnością promocyjną WPHI;

4) realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad Urzędem Patentowym RP, prezesem Głównego Urzędu Miar, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz podległości Agencji Rezerw Materiałowych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

5) realizacja zadań wynikających z podległości Urzędu Dozoru Technicznego;

6) realizacja zadań wynikających z nadzoru nad Polskim Centrum Akredytacji;

7) realizacja zadań wynikających z podległości Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia;

8) realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad zakładami budżetowymi;

9) wykonywanie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa;

10) powoływanie i odwoływanie członków organów spółek i innych podmiotów, w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;

11) prowadzenie spraw związanych z właściwością Ministra w sprawach fundacji;

12) wydawanie decyzji nadających lub pozbawiających przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego;

13) realizacja uprawnień Ministra w sprawach wnioskowania o nadanie odznaczeń państwowych, honorowych odznak resortowych oraz innych wyróżnień.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 34

Departament Kontroli Eksportu (DKE)

1. Departament Kontroli Eksportu odpowiada za kontrolę obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Departament odpowiada także za realizację zadań wynikających z członkostwa Polski w międzynarodowych organizacjach i w reżimach nieproliferacyjnych jak: OBWE, ONZ, UE, Porozumienie z Wassenaar, Grupa Australijska, Reżim Kontroli Technologii Rakietowych, Grupa Dostawców Jądrowych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksynowej.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) opiniowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na obrót z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym;

2) realizacja postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;

3) kontrola zgodności obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym z wymogami prawnymi;

4) współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym;

5) wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 35

Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej (DWD)

1. Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej odpowiada za sprawy związane z organizacją i koordynacją bilateralnej współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi oraz krajami pozaeuropejskimi, w tym za:

1) przygotowywanie i negocjowanie, z krajami będącymi we właściwości departamentu bilateralnych umów o współpracy gospodarczej;

2) przygotowywanie i negocjowanie dwustronnych umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w tym za obsługę Międzyresortowego Zespołu ds. Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji, a także prowadzenie spraw dotyczących umów preferencyjnych zawieranych przez Unię Europejską z krajami pozaunijnymi i ich ugrupowaniami w części inwestycyjnej;

3) współpracę z wydziałami ekonomicznymi ambasad i konsulatów generalnych RP w krajach będących we właściwości departamentu w zakresie zadań realizowanych przez Ministra Gospodarki;

4) współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, szczególnie w zakresie warunków dostępu polskich towarów i inwestycji do rynków oraz organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój współpracy gospodarczej z poszczególnymi krajami;

5) prowadzenie w ramach ministerstwa współpracy ze środowiskami gospodarczymi Polonii w krajach będących we właściwości departamentu oraz fundacjami i stowarzyszeniami o charakterze polonijnym w Polsce;

6) współdziałanie z innymi resortami w zakresie spraw związanych z możliwością uczestnictwa w programach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP) oraz Partnerstwa Wschodniego, w tym finansowanych w ramach europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ENPI i z innych źródeł.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) przygotowywanie i realizacja sesji dwustronnych Komisji Mieszanych ds. Współpracy Gospodarczej oraz konsultacji/rozmów gospodarczych na szczeblu członków kierownictwa MG z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi;

2) przygotowywanie dokumentów analitycznych i programowych z zakresu współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi;

3) zawieranie umów międzynarodowych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 36

Departament Polityki Handlowej (DPH)

1. Departament Polityki Handlowej uczestniczy w kształtowaniu i odpowiada za realizację zadań w zakresie polityki handlowej Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu (WTO), za opracowywanie stanowiska Polski w zakresie unijnych środków polityki handlowej w tym postępowania i środki ochronne w handlu międzynarodowym oraz za ochronę interesów kraju poprzez prezentację stanowiska Polski w tym zakresie w Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, jak również za sprawy związane z tworzeniem zasad, konstrukcją i funkcjonowaniem autonomicznych instrumentów polityki handlowej w Polsce. Departament prowadzi sprawy z zakresu współpracy Polski z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i międzynarodowymi organizacjami surowcowymi.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) postępowania ochronne – antydumpingowe, antysubsydyjne i przed nadmiernym importem;

2) modyfikacja unijnej ochrony celnej;

3) prowadzenie spraw z zakresu regulacji UE i WTO dotyczących unijnej polityki handlowej oraz regulacji krajowych w zakresie polityki handlowej;

4) koordynowanie współdziałania w wypracowaniu projektów UNIDO, mających na celu wspomagania procesów industrializacji w krajach rozwijających się oraz koordynacja projektów realizowanych przez Polskę w ramach UNIDO;

5) koordynacja wypracowania rozwiązań wielostronnych dotyczących zasad w zakresie dostępu i handlu surowcami;

6) prowadzenie spraw z zakresu przeglądu wybranych aspektów gospodarki polskiej i formułowanych zaleceń na forum OECD.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 37

Departament Programów Offsetowych (DOF)

1. Departament Programów Offsetowych odpowiada za prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów umów offsetowych zawieranych z zagranicznym dostawcą uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzeniem negocjacji w tych sprawach oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów. Departament prowadzi Katalog Potrzeb Offsetowych.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych;

2) zawieranie umowy offsetowej;

3) monitorowanie realizacji umowy offsetowej;

4) obsługa organizacyjna Komitetu do Spraw umów Offsetowych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 38

Departament Regulacji Gospodarczych (DRE)

1. Departament Regulacji Gospodarczych odpowiada za koordynowanie zadań związanych z poprawą jakości regulacji i wdrożenie systemu nowoczesnych regulacji gospodarczych oraz za realizację jego zasad w praktyce opiniowania projektów aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki i przygotowywania propozycji regulacji prawnych o charakterze horyzontalnym, w obszarach niezastrzeżonych dla innych departamentów, prowadzenie spraw regulacji prawnych z zakresu kompetencji ministra, w tym w obszarze prawa technicznego. Departament odpowiada za prowadzenie spraw w zakresie działania ministra jako organu II instancji dla spraw należących do właściwości Urzędu Dozoru Technicznego oraz za prowadzenie punktu Kontaktowego ds. Produktów. Departament odpowiada za identyfikowanie barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości w zakresie kompetencji ministra i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier oraz współpracę z organizacjami przedsiębiorców w zakresie identyfikacji barier prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw. Departament zgodnie z kompetencjami bierze udział w pracach wybranych komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz koordynuje w zakresie swojej właściwości współpracę z Bankiem Światowym.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) notyfikowanie Komisji Europejskiej krajowych projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

2) notyfikowanie projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z innych państw członkowskich;

3) autoryzacja i notyfikacja jednostek oceny zgodności;

4) obsługa Ministra w zakresie przygotowywania materiałów dotyczących systemu oceny zgodności;

5) wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających regulaminy biur informacji gospodarczych;

6) prowadzenie punktu kontaktowego ds. produktów;

7) rozstrzyganie spraw przez Ministra Gospodarki jako organu wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 39

Departament Ropy i Gazu (DRO)

1. Departament Ropy i Gazu odpowiada za realizację zadań związanych z kształtowaniem polityki energetycznej i otoczenia regulacyjnego w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw, rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw, tworzeniem i organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw oraz gazu ziemnego oraz jego gospodarowaniem, planowaniem i koordynowaniem działań ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Polski, a także zadań związanych z przygotowaniem analiz i ocen dotyczących funkcjonowania sektorów. Departament odpowiada za koordynację spraw z zakresu współpracy Polski z Międzynarodową Agencją Energetyczną oraz koordynację realizacji postanowień wynikających z Traktatu Wspólnoty Energetycznej i Traktatu Karty Energetycznej.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) wdrażanie strategii w zakresie przemysłu naftowego;

2) monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa;

3) nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej, produktów naftowych;

4) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej;

5) wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

6) wdrażanie strategii w zakresie gazu ziemnego;

7) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny;

8) nadzór nad systemem zapasów gazu ziemnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego;

9) współpraca wynikająca z udziału Polski w Traktacie Wspólnoty Energetycznej i Traktacie Karty Energetycznej;

10) wydawanie postanowień w zakresie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;

11) prowadzenie spraw z zakresu baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 40

Departament Rozwoju Gospodarki (DRG)

1. Departament Rozwoju Gospodarki odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem realizacji strategii, programów rozwoju gospodarczego, w szczególności w zakresie konkurencyjności, przedsiębiorczości, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, a także horyzontalnej i sektorowej polityki przemysłowej w sektorach: stoczniowym, kosmicznym, lotniczym, chemicznym, farmaceutycznym, lekkim, elektronicznym, maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, hutniczym, szklarskim, ceramicznym, materiałów budowlanych oraz sektorach opartych na drewnie, w tym przygotowanie analiz konkurencyjności. Departament koordynuje prace związane z realizacją strategii gospodarczej Unii Europejskiej w Polsce oraz prowadzi sprawy z zakresu własności przemysłowej. Departament odpowiada za realizowanie zadań ministra wynikających z postanowień Protokołu Montrealskiego o ochronie warstwy ozonowej. Konwencji Helsińskiej HELCOM o ochronie wód Morza Bałtyckiego i Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Departament zgodnie z zakresem właściwości bierze udział w pracach wybranych komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) koordynacja prac związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej;

2) prowadzenie spraw w zakresie polityki gospodarczej;

3) prowadzenie spraw związanych z promowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w części dotyczącej kompetencji Ministra Gospodarki;

4) prowadzenie spraw w zakresie polityki przedsiębiorczości oraz polityki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

5) prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej w części dotyczącej kompetencji Ministra Gospodarki;

6) prowadzenie spraw w zakresie polityki innowacyjności;

7) prowadzenie spraw w zakresie polityki wykorzystania przestrzeni kosmicznej;

8) prowadzenie spraw w zakresie polityki przemysłowej;

9) prowadzenie spraw w zakresie chemii i farmacji;

10) przygotowywanie postanowień Ministra Gospodarki w zakresie wynikającym z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

11) rozpatrywanie wniosku o oznaczenie nowego nawozu znakiem „Nawóz WE”;

12) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komitetu Przemysłu, Innowacji i Przedsiębiorczości (Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship – CIIE) – organu OECD;

13) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komitetu Polityki Naukowej i Technologicznej (Committee for Scientific and Technology Policy – CSTP) – organu OECD;

14) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Grupy Roboczej ds. Polityki Technologicznej oraz Innowacyjności (Technology and lnnovation Policy Working Party – TIP) – organu OECD;

15) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach AMSDE „Annual Meetings of Sustainable Development Experts” (OECD);

16) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach grupy roboczej ds. przedsiębiorstw (Enterprise Policy Group – EPG) – organu doradczego Komisji Europejskiej;

17) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach grupy roboczej Komitetu ds. Zmian Klimatu (Environmental Planning and Policy Committee - EPPC) dot. dyrektywy EU ETS – organu doradczego Komisji Europejskiej;

18) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Technicznej Grupy Roboczej (TWG) dot. benchmarkingu, organu doradczego Komisji Europejskiej;

19) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komitetu Polityki Gospodarczej (Economic Policy Committee – Komitetu Doradczego Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych);

20) prowadzenie spraw w zakresie kompetencji Ministra Gospodarki związanych z udziałem Polski w pracach ONZ, w tym Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz Komisji Trwałego Rozwoju;

21) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach grupy roboczej ds. przemysłu Stoczniowego OECD;

22) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komitetu Stali OECD.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 41

Departament Spraw Europejskich (DSE)

1. Celem funkcjonowania Departamentu Spraw Europejskich jest zapewnienie spójnej polityki europejskiej ministerstwa. Departament odpowiada za kwestie związane z członkostwem w Unii Europejskiej, w tym za koordynację wypracowywania na poziomie Rady Europejskiej, Rady Ministrów Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) stanowiska Polski w sprawach wynikających z kompetencji ministra. Departament prowadzi sprawy związane z wypracowaniem stanowiska ministerstwa wobec priorytetów Prezydencji w Radzie UE oraz z przygotowaniem do udziału w sprawowaniu przez Polskę Prezydencji w Radzie UE. Departament koordynuje sprawy związane z członkostwem Polski w Radzie Europy. Departament prowadzi horyzontalną politykę rynku wewnętrznego oraz działa na rzecz zapewnienia swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług poprzez systemy funkcjonujące w ramach Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (SOLVIT, I Ml, Twoja Europa). Departament odpowiada za sprawy związane z organizacją i koordynacją bilateralnej współpracy gospodarczej z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. krajami Unii Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Lichtensteinem), Szwajcarią, krajami mającymi status krajów kandydujących do Unii Europejskiej (Chorwacją, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Turcją) oraz krajami mającymi status potencjalnych kandydatów do Unii Europejskiej (Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Serbią z Kosowem).

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) Solvit - CS PL jako CS zgłaszające;

2) Solvit - CS PL jako CS prowadzące;

3) prowadzenie prac związanych z monitorowaniem występowania przeszkód w swobodnym przepływie towarów w UE;

4) sprostowania do polskich wersji językowych wspólnotowych aktów prawnych przyjętych przez organy UE;

5) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem stanu transpozycji Dyrektywy Rynku Wewnętrznego – aktualizacja bazy IMS;

6) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Polski w pracach IMAC;

7) koordynacja, nadzór i obsługa Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMl;

8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem portalu Twoja Europa;

9) prowadzenie spraw związanych z gospodarczymi aspektami członkostwa Polski w innych organizacjach europejskich niż UE oraz organach współpracy transgranicznej;

10) EWD-P, U32Mail oraz adresem „Koordynacja” w ramach MG;

11) posiedzenia Rady UE, dla których DSE pełni rolę wiodącą;

12) koordynacja zadań związanych z procesem decyzyjnym UE, dla których MG pełni rolę współpracującą;

13) stanowiska Rządu do dokumentów UE, dla których MG pełni rolę wiodącą;

14) grupy robocze Rady UE, dla których DSE pełni rolę wiodącą;

15) przygotowywanie dokumentów analitycznych i programowych z zakresu współpracy gospodarczej z krajami europejskimi;

16) udział członka kierownictwa MG w posiedzeniach KERM;

17) instrument pomocy przedakcesyjnej IPA;

18) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru ministra nad merytoryczną działalnością pionu ministerstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE;

19) pisemne tłumaczenia/weryfikacje dokumentów.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 42

Departament Spraw Obronnych (DSO)

1. Departament Spraw Obronnych odpowiada za przygotowania obronne w dziale administracji rządowej gospodarka oraz koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego, problematykę rezerw państwowych, realizację zadań związanych z restrukturyzacją przemysłu obronnego, jak również wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami i technologiami specjalnymi, a także używaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie przemysłu obronnego i kontaktów z NATO.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) pozamilitarne przygotowania obronne;

2) ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;

3) ustalanie terenów zamkniętych w odniesieniu do przedsiębiorców będących we właściwości Ministra Gospodarki;

4) obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

5) prowadzenie polityki państwa w zakresie rezerw państwowych;

6) prowadzenie spraw dotyczących problematyki gospodarczo-obronnej rozpatrywanej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego;

7) wspieranie działań restrukturyzacyjnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w oparciu o środki z prywatyzacji spółek ppo;

8) opiniowanie wniosków o wydanie/zmianę koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

9) kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

10) rozpatrywanie odwołań przedsiębiorców od decyzji wojewodów w zakresie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych;

11) prowadzenie spraw dotyczących NSIP – wspieranie udziału polskich przedsiębiorców w przetargach organizowanych przez NATO.

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 43

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych (DPO)

1. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Wdrażającej dla działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, i dla działania 4.5 oraz poddziałania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Departament odpowiada za sprawy związane z naborem wniosków o dofinansowanie, ich oceną formalną oraz organizacją oceny merytorycznej, projekcją umów o dofinansowanie, rozliczeniem wniosków beneficjenta o płatność, monitorowaniem, kontrolą, pomocą techniczną, informacją i promocją wdrażanych działań i projektów. Ponadto, w ramach kompetencji, Departament prowadzi sprawy związane z realizacją wsparcia finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

2. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu są właścicielami procesów:

1) wdrażanie działania 4.5 oraz poddziałania 6.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

2) wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (poddziałanie 2.2.1 SPO WKP);

3) wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (poddziałanie 2.2.2 SPO WKP).

3. Departament bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 44

Biuro Administracyjne (BA)

1. Biuro zarządza nieruchomościami i infrastrukturą obiektów będących w trwałym zarządzie ministerstwa. Prowadzi gospodarkę majątkową, obsługę administracyjną ministerstwa. Zarządza wyposażeniem i flotą samochodową. Wykonuje obsługę systemów i sieci, w tym obsługę techniczną urządzeń i sieci znajdujących się na terenie urzędu oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przygotowuje plan inwestycyjny ministerstwa. Prowadzi sprawy dotyczące remontów i inwestycji oraz gospodarki lokalowej i majątkowej wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP oraz wydziałów/ zespołów w stałych przedstawicielstwach RP. Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad gospodarstwem pomocniczym ministerstwa Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Rucianem-Nidzie. Biuro prowadzi archiwum ministerstwa.

2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:

1) zarządzanie nieruchomościami, planowanie i realizacja inwestycji;

2) gospodarowanie pomieszczeniami oraz wyposażeniem stanowisk pracy;

3) konserwacja i utrzymanie standardu pomieszczeń oraz wyposażenia technicznego obiektów;

4) zapewnienie usług;

5) zapewnienie ciągłości dostaw;

6) obsługa Dyrektora Generalnego w zakresie funkcjonowania gospodarstw pomocniczych.

3. Biuro bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 45

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za sprawy wynikające z zadań dyrektora generalnego w zakresie organizacji ministerstwa, za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz doskonalenie zawodowe pracowników ministerstwa, administrowanie środkami zakładowego funduszu socjalnego, a także za sprawy zamówień publicznych. Biuro odpowiada za koordynowanie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji w ministerstwie, z wyłączeniem informacji niejawnych, w tym działań związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz za koordynowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości i efektywności działania ministerstwa.2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:

1) opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i pełnomocnictw;

2) obsługa organizacyjna kontroli zewnętrznych i ciał kolegialnych;

3) realizacja zamówień publicznych do wartości 14 tys. euro;

4) planowanie i realizacja zamówień publicznych powyżej wartości 14 tys. euro;

5) postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach w zakresie prawa pracy;

6) nabór pracowników;

7) ocena i motywowanie pracowników MG;

8) podnoszenie kwalifikacji pracowników MG;

9) realizacja zadań z zakresu prawa pracy;

10) administrowanie ZFŚS;

11) audyt systemu zarządzania;

12) działania doskonalące;

13) dokonywanie samooceny według modelu CAF;

14) przegląd zarządzania.

3. Biuro bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 46

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA)

1. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada za prowadzanie kontroli organów, urzędów podporządkowanych ministrowi, jednostek w stosunku do których minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie odrębnych przepisów, prowadzenie kontroli wewnętrznych i audytu wewnętrznego w departamentach i gospodarstwach pomocniczych ministerstwa oraz koordynuje i rozpatruje skargi i wnioski kierowane do ministerstwa przez obywateli i instytucje.

2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:

1) kontrola działalności organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz jednostek, w stosunku do których Minister Gospodarki uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie odrębnych przepisów;

2) prowadzenie kontroli wewnętrznej;

3) prowadzenie audytu wewnętrznego;

4) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

3. Biuro bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 47

Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych (BOL)

1. Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych dokonuje oceny legalności decyzji nacjonalizacyjnych i prowadzi związane z tymi sprawami inne nadzwyczajne postępowania administracyjne, jak również rozpatruje lub zajmuje stanowisko w sprawach odszkodowawczych, będących następstwem decyzji stwierdzających nieważność decyzji nacjonalizacyjnych. Biuro wydaje zaświadczenia w sprawach postępowań, które prowadzi. Biuro współdziała z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych spraw. Biuro realizuje, w zakresie prowadzonych spraw, świadczenia wynikające z tytułów egzekucyjnych oraz wykonuje zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:

1) wydawanie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki, w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnych;

2) rozpatrywanie w trybie 160 kpa wniosków odszkodowawczych w następstwie wydanych przez właściwego ministra do spraw gospodarki, decyzji nacjonalizacyjnych;

3) wydawanie zaświadczeń w sprawie postępowań prowadzonych w BOL.

3. Biuro bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 48

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BIN)

1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za ochronę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową i służbową, na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę informacji niejawnych. Biuro odpowiada za zapewnienie ochrony osób i mienia ministerstwa, w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi ochronę osób i mienia, koordynuje zadania z zakresu obrony cywilnej, będące elementem zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych. Biuro uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez departamenty z zakresu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w szczególności w sektorach strategicznych gospodarki. Ponadto Biuro rejestruje oświadczenia majątkowe.

2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:

1) ochrona informacji niejawnych;

2) ochrona osób i mienia Ministerstwa;

3) realizacja działań z zakresu obrony cywilnej;

4) zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

3. Biuro bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 49

Biuro Prawne (BP)

1. Biuro Prawne odpowiada za prawidłowe, pod względem legislacyjno-prawnym, przygotowywanie projektów aktów normatywnych oraz obsługę prawną ministra i ministerstwa. Biuro wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami oraz realizuje zadania związane z postępowaniami o naruszenie zobowiązań wynikających z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w zakresie kompetencji ministra. Biuro współpracuje z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych departamentów.

2. Biuro realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Biura są właścicielami procesów:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych;

2) opiniowanie projektów umów międzynarodowych i stanowisk Ministra do umów międzynarodowych;

3) realizowanie zadań związanych z postępowaniami prowadzonymi przez KE w związku z podejrzeniem naruszenia prawa wspólnotowego;

4) przygotowanie lub udział w przygotowaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przed ETS oraz Trybunałem EFTA;

5) monitorowanie transpozycji prawa wspólnotowego;

6) wykonywanie zadań w zakresie regulacji prawnych wynikających z orzeczeń sądów wspólnotowych;

7) prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz międzynarodowego Instytutu prawa Prywatnego (UNIDROIT);

8) wydawanie opinii prawnych;

9) zastępstwo procesowe.

3. Biuro bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 50

Sekretariat Ministra (SM)

1. Sekretariat Ministra odpowiada za: organizacyjne oraz eksperckie wspomaganie ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, monitorowanie realizacji zadań wynikających z planów pracy i protokołów posiedzeń Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów, koordynację wykonywania przez komórki organizacyjne zadań w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kieruje sprawy do załatwienia do właściwych departamentów. Sekretariat odpowiada za informowanie opinii publicznej o polityce prowadzonej przez ministra oraz za informowanie kierownictwa ministerstwa o społecznym odbiorze tej polityki. Bierze udział w realizacji zadań promocyjnych w zakresie kompetencji ministra. Sekretariat odpowiada również za obsługę kancelaryjną ministerstwa.

2. Sekretariat realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy, dla których dyrektor lub zastępca dyrektora Sekretariatu są właścicielami procesów:

1) obsługa protokolarna;

2) opiniowanie projektów dokumentów rządowych;

3) komunikacja wewnętrzna;

4) komunikacja zewnętrzna;

5) opracowanie propozycji do Programu prac legislacyjnych RM oraz monitorowanie realizacji zadań.

3. Sekretariat bierze udział w realizacji procesów zgodnie z Zestawieniem procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki stanowiącym załącznik do regulaminu.

Załącznik do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki

ZESTAWIENIE PROCESÓW ZIDENTYFIKOWANYCH W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-09-21
  • Data obowiązywania: 2009-09-21
  • Dokument traci ważność: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA