REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 3 poz. 40

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 listopada 2011 r.

w sprawie statutu jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zarządzeniu Nr 26 Ministra Gospodarki z dnia 1 października 2009 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie”;

2) uchyla się § 3;

3) uchyla się załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

z up. Mieczysław Kasprzak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [STATUT WYDZIAŁU PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJIKONSULATU GENERALNEGO RP W KALININGRADZIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 7 listopada 2011 r. (poz. 40)

STATUT WYDZIAŁU PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
KONSULATU GENERALNEGO RP W KALININGRADZIE

§ 1

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, zwany dalej „WPHI” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.).

§ 2

WPHI podlega Ministrowi Gospodarki w zakresie merytorycznym, finansowym i kadrowym.

§ 3

Przedmiotem działalności WPHI jest promocja:

1) gospodarcza, szczególnie polskiego eksportu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: inicjowanie i współdziałanie w organizacji działań promocyjnych, udzielanie informacji handlowej, dokonywanie analiz przeszkód oraz sposobów wspierania eksportu, a także obsługa Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie;

2) inwestycji we współpracy z podmiotami, do zadań których należy informacja gospodarcza oraz popieranie inwestycji, organizowanie spotkań z inwestorami i dostarczanie im informacji prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1. WPHI realizuje zatwierdzone przez Ministra Gospodarki zadania w zakresie:

1) współdziałania w realizacji programów promocji handlu i inwestycji, poprzez dążenie do rozwoju współpracy handlowej oraz zwiększenia napływu kapitału i nowych technologii do Polski, współpracy z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 2;

2) identyfikacji możliwości rozwoju polskiego eksportu, opracowywaniu propozycji zmian instrumentów wsparcia i promocji eksportu ze środków publicznych;

3) organizowania seminariów i konferencji promocyjnych, stoisk targowych oraz spotkań z firmami, inwestorami, związkami przedsiębiorstw i izbami handlowymi;

4) zasilania informacjami rynkowymi Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki, wydawaniu materiałów informacyjnych dla przedsiębiorstw i koordynowaniu przygotowywania przewodników po rynku, prowadzeniu witryny internetowej z praktycznymi informacjami dla firm lokalnych i polskich.

2. WPHI współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie w zakresie realizacji swoich zadań.

§ 5

WPHI prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

§ 6

Szczegółowy zakres zadań i tryb działania oraz organizację wewnętrzną Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Ministra Gospodarki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-13
  • Data wejścia w życie: 2011-11-07
  • Data obowiązywania: 2011-11-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA