REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) dokonanie oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na:

a) wzrost gospodarczy w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców;

2) dokonanie analizy potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych lub rozwiązań pozalegislacyjnych w odniesieniu do regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie;

3) przygotowanie raportu ewaluacyjnego stanowiącego podsumowanie efektów pracy Zespołu w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Gospodarki;

2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

3) sekretarz – dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Gospodarki lub osoba przez niego wskazana;

4) członkowie – po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Gospodarki,

b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

c) Rady Ochrony Pracy,

d) Głównego Inspektora Pracy,

e) NSZZ „Solidarność”,

f) Forum Związków Zawodowych,

g) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

h) Konfederacji „Lewiatan”,

i) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

j) Business Centre Club,

k) Związku Rzemiosła Polskiego,

l) Krajowej Izby Gospodarczej,

m) Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

oraz dwóch przedstawicieli świata nauki.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele organów administracji publicznej;

2) przedstawiciele organizacji zawodowych, społecznych i samorządowych oraz innych instytucji;

3) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

4) wyznaczanie, w przypadku swojej nieobecności, osoby spośród członków Zespołu, która zwołuje i przewodniczy obradom Zespołu.

2. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu.

3. Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 5.

1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 6.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7.

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Strategii i Analiz w Ministerstwie Gospodarki.

2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J. W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-20
  • Data wejścia w życie: 2013-11-07
  • Data obowiązywania: 2013-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA