REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 7

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji Wielostronnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W celu udzielenia wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu w realizacji jego zadań, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz. U. Nr 31, poz. 283), zwanym dalej „rozporządzeniem”, powołuje się Zespół do Spraw Negocjacji Wielostronnych w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2.

 Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) przedstawianie propozycji harmonogramu prac w zakresie negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwanej dalej „WTO”, w szczególności stanu negocjacji Nowej Rundy Wielostronnych Negocjacji Handlowych WTO;

2) analizowanie i opiniowanie projektów dokumentów dotyczących negocjacji prowadzonych w ramach WTO;

3) analizowanie i opiniowanie projektów instrukcji negocjacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji Wielostronnych w Ramach WTO –podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) zastępca przewodniczącego – dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialnej za udział Rzeczypospolitej Polskiej w pracach WTO;

3) sekretarz – naczelnik wydziału komórki organizacyjnej w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialnej za udział Rzeczypospolitej Polskiej w pracach WTO;

4) po jednym członku wyznaczonym przez:

a) Ministra Gospodarki,

b) Ministra Spraw Zagranicznych,

c) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

d) Ministra Finansów,

e) Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

f) Ministra Środowiska,

g) Ministra Skarbu Państwa,

h) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

i) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

5) Przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy WTO w Genewie;

6) Przedstawiciel Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, odpowiedzialny za problematykę WTO.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele organów administracji publicznej;

2) przedstawiciele organizacji zawodowych, społecznych i samorządowych oraz innych instytucji;

3) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom.

2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

§ 5.

 Zespół może ustalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.

§ 6.

 Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7.

 1. Obsługę Zespołu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialna za udział Rzeczypospolitej Polskiej w pracach WTO.

2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-27
  • Data wejścia w życie: 2015-02-20
  • Data obowiązywania: 2015-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA