REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 25

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokumentowania, postępowania i procedury zwrotu kosztów leczenia członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach budżetowych za granicą podległych Ministrowi Gospodarki i członków ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Instrukcji w sprawie sposobu dokumentowania, postępowania i procedury zwrotu kosztów leczenia członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach budżetowych za granicą podległych Ministrowi Gospodarki i członków ich rodzin, zwanej dalej „Instrukcją”, stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania, postępowania i procedury zwrotu kosztów leczenia członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach budżetowych za granicą podległych Ministrowi Gospodarki i członków ich rodzin (Dz. Urz. Min. Gosp. Nr 3, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) wzór Wniosku o zwrot kosztów leczenia, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór oświadczenia, o którym mowa § 3 ust. 10 Instrukcji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku odmowy zwrotu kosztów leczenia członek służby zagranicznej może zwrócić się do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Gospodarki właściwej do spraw jednostek nadzorowanych i podległych z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzja dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Gospodarki właściwej do spraw jednostek nadzorowanych i podległych podjęta w wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 5 rozporządzenia, członek służby zagranicznej występuje do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Gospodarki właściwej do spraw jednostek nadzorowanych i podległych z wnioskiem o zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego na koszt Ministerstwa Gospodarki.”;

5) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na świadczenia na rzecz członków służby zagranicznej może nastąpić wyłącznie w ramach kwot przewidzianych w planie wydatków budżetowych wydziału.”;

6) uchyla się § 11.

§ 2.

Wnioski o zwrot kosztów leczenia złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uznaje się za wniesione zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358 i 1513.

Załącznik 1. [WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW LECZENIA]

Załączniki do zarządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 października 2015 r. (poz. 25)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW LECZENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA