REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 3

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw ewaluacji procedur udostępniania akt postępowań

Tekst pierwotny

Na podstawie § 17 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2023 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Urzędem”, tworzy się Zespół do spraw ewaluacji procedur udostępniania akt postępowań, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy dokonanie ewaluacji obowiązujących w Urzędzie procedur dotyczących udostępniania akt postępowań osobom uprawnionym do dostępu do akt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Daniel Mańkowski, Wiceprezes Urzędu;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Roman Michalski, Dyrektor Biura Administracyjnego;

3) Sekretarz Zespołu - Agnieszka Miszczak, główny specjalista w Biurze Administracyjnym;

4) członkowie Zespołu:

a) Katarzyna Prus-Stachyra, Dyrektor Generalny Urzędu,

b) Katarzyna Frelak, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, główny specjalista w Biurze Informatyki i Ochrony,

c) dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów z:

- Biura Informatyki i Ochrony,

- Departamentu Inspekcji Handlowej,

- Departamentu Kontroli Koncentracji,

- Departamentu Przewagi Kontraktowej,

- Departamentu Nadzoru Rynku,

- Departamentu Ochrony Konkurencji,

- Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów,

- Departamentu Postępowań w sprawie Zatorów Płatniczych,

- Departamentu Prawnego,

- Delegatury w Katowicach,

- Delegatury w Łodzi.

2. W pracach Zespołu uczestniczy, z głosem doradczym, Dariusz Guzewski - audytor wewnętrzny.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do efektywnego wykonywania zadań Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie harmonogramu pracy Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) planowanie i organizacja bieżącej pracy Zespołu, w tym ustalanie terminów i programów posiedzeń Zespołu;

5) wyznaczanie osób lub podzespołów, o których mowa w § 7.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu może zorganizować posiedzenie Zespołu w siedzibie Urzędu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (spotkanie w trybie zdalnym) lub zdecydować o przeprowadzeniu uzgodnień w ramach Zespołu w trybie obiegowym.

§ 6.

Zespół działa kolegialnie.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu może wyznaczać w ramach Zespołu osoby lub podzespoły w celu opracowania określonych zagadnień pozostających z zakresie zadań Zespołu.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu może występować do dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu w sprawie udzielenia pomocy w realizacji zadań Zespołu.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu są obowiązani do współpracy z Zespołem przy realizowaniu przez Zespół powierzonych mu zadań.

§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Administracyjne.

§ 10.

Zespół rozwiązuje się z dniem zakończenia ewaluacji, o której mowa w § 2.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Tomasz Chróstny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-03
  • Data wejścia w życie: 2024-04-04
  • Data obowiązywania: 2024-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA