REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. 2)) w zw. z § 2 ust. 2 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55 poz. 754 z późn. zm. 3)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się podział zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Urzędem”:

§ 2.

1. Prezes Urzędu (L) kieruje całokształtem działań Urzędu.

2. Pod bezpośrednim nadzorem Prezesa Urzędu pozostają:

1) Departament Prawno - Legislacyjny;

2) Departament Lotnisk;

3) Departament Żeglugi Powietrznej.

4) Biuro Prezesa;

5) Biuro Spraw Obronnych;

6) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.

3. Prezes Urzędu kieruje bezpośrednio pracami Zespołu Doradców Prezesa w Biurze Prezesa.

§ 3.

1. Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych (LO) kieruje sprawami nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją statków powietrznych i wyrobów lotniczych, ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych i wyrobów lotniczych, nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych, certyfikacją działalności lotniczej w zakresie niezastrzeżonym do wyłącznej kompetencji Prezesa Urzędu, sprawami personelu lotniczego, badań lotniczo-lekarskich oraz sprawami oznakowania i rejestracji cywilnych statków powietrznych, a także sprawuje nadzór nad działalnością delegatur terenowych Urzędu.

2. Wiceprezesowi ds. Standardów Lotniczych merytorycznie podlegają:

1) Departament Techniki Lotniczej;

2) Departament Operacyjno - Lotniczy;

3) Departament Personelu Lotniczego;

4) Biuro Delegatur Terenowych.

§ 4.

1. Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego (LT) kieruje sprawami rynku transportu lotniczego, międzynarodowych umów lotniczych, ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, ułatwień w lotnictwie cywilnym oraz ochrony praw pasażerów lotniczych.

2. Wiceprezesowi ds. Transportu Lotniczego podlegają merytorycznie:

1) Departament Rynku Transportu Lotniczego;

2) Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

3) Komisja Ochrony Praw Pasażerów.

3. Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego koordynuje realizację zadań Urzędu wynikających z członkowstwa w Radzie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

§ 5.

1. Dyrektor Generalny Urzędu (DG) zapewnia warunki działania i organizację pracy Urzędu, wykonuje zadania z zakresu państwowego zasobu kadrowego i służby cywilnej, realizuje politykę personalną oraz wykonuje czynności w zakresie stosunku pracy wobec pracowników Urzędu współdziałając z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Dyrektorowi Generalnemu Urzędu merytorycznie podlegają:

1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;

3) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

3. Dyrektorowi Generalnemu Urzędu powierza się wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Prezesa Urzędu nad działalnością Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych;

§ 6.

1. Upoważnia się Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych, Wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego oraz Dyrektora Generalnego Urzędu do wydawania, w imieniu Prezesa Urzędu, w zakresie przydzielonych im zadań, wszelkich decyzji, postanowień i zaświadczeń, z zastrzeżeniem spraw przekazanych do wyłącznej kompetencji Prezesa Urzędu.

2. W sprawach należących do właściwości więcej niż jednego wiceprezesa lub do właściwości wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Urzędu, decyzje, postanowienia i zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są w uzgodnieniu z właściwym wiceprezesem lub Dyrektorem Generalnym Urzędu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać, obok podpisu właściwego wiceprezesa lub Dyrektora Generalnego Urzędu, klauzulę: „z upoważnienia”.

§ 7.

1. Prezesa Urzędu zastępuje, w razie jego nieobecności, Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych, a w razie nieobecności również Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych -Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego.

2. W razie nieobecności jednego z wiceprezesów, zastępstwa odbywają się w sposób następujący:

1) Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych zastępuje Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego;

2) Wiceprezesa ds. Transportu Lotniczego zastępuje Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych.

3. O nieobecnościach członków Kierownictwa Urzędu, Biuro Prezesa zawiadamia pozostałe komórki organizacyjne Urzędu.

§ 8.

1. Prezes Urzędu może upoważnić pracowników Urzędu, na podstawie odrębnych upoważnień wydanych zgodnie za art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do wydawania, w określonych sprawach, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

2. W upoważnieniach, o których mowa w ust. 1, określa się szczegółowe warunki wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezesa Urzędu, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA