REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)) w związku z § 2 ust. 2 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do zarządzania Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55 poz. 754, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezesa, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. Nr 2, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) w § 4 ust. 2 pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Departament Lotnisk.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych
Tomasz Kądziołka

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r., Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622 i Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA