REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 180

ZARZĄDZENIE NR 28 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 9 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego urzędu Lotnictwa cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.W regulaminie organizacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. ULC z 2008 r. Nr 2, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §14:

a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sprawowanie nadzoru nad systemem ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotnisk i lądowisk;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Departamentu Lotnisk wchodzą:

1) Wydział Rejestru, Zezwoleń i Dokumentacji Lotniskowej (LTL-1);

2) Wydział Współpracy z Organami Administracji Publicznej (LTL-2);

3) Inspektorat ds. Nadzoru i Certyfikacji Lotnisk (LTL-3);

4) Inspektorat ds. Nadzoru nad Ratownictwem i Ochroną Przeciwpożarową na Lotniskach i Lądowiskach (LTL-4);

5) Stanowisko ds. Nadzoru nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem na Lotniskach (LTL-5);

6) Wydział Analiz i Standardów Infrastruktury Lotniskowej (LTL-6)."

2) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Departamentu Rynku Transportu Lotniczego wchodzą:

1) Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1);

2) Wydział Przewozów Lotniczych (LER-2);

3) Wydział Strategii i Analiz Finansowo-Ekonomicznych (LER-3);

4) Wydział Umów Międzynarodowych (LER-4);

5) Wydział Statystyk i Analiz (LER-5);

6) Stanowisko ds. Multidyscyplinarnych Projektów Regulacyjnych (LER-6)."

3) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Departamentu Operacyjno-Lotniczego wchodzą:

1) Inspektorat Operacyjny Transportu Lotniczego (LOL-1);

2) Inspektorat Operacyjny Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego (LOL-2);

3) Wydział Implementacji Standardów Operacyjnych (LOL-3);

4) Zespół ds. Planowania, Monitoringu i Analiz (LOL-4)."

4) w § 18 w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Wydział ds. Analiz i Standardów (LPL-4)."

5) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań:

a) Załączników 9 i 17 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji Departamentu,

b) przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym;

2) prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzania programów ochrony lotnisk, przewoźników lotniczych oraz podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją tych programów;

3) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

4) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

5) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Szkolenia w zakresie lotnictwa cywilnego;

6) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

7) sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością służb ochrony lotniska;

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością zespołów ochrony i ułatwień lotniska;

9) prowadzenie spraw dotyczących wydawania certyfikatów członka załogi statku powietrznego (CMC);

10) prowadzenie spraw w zakresie wprowadzania wart ochronnych na pokłady statków powietrznych."

6) w § 22 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Sekretariat (LBA)."

7) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Kadr (GP);

2) Wydział Szkoleń (GS);

3) Wydział Administracyjny (GA);

4) Wydział Informatyki (GI);

5) Główny Księgowy (GK);

6) Wydział Księgowości (GK-1);

7) Wydział Płac (GK-2);

8) Stanowisko ds. należności Urzędu i dochodów własnych (GK-3);

9) Stanowisko ds. koordynowania planowania i analiz budżetowych (GB);

10) Stanowisko ds. zamówień publicznych (GZ);

11) Stanowisko ds. wyjazdów służbowych za granicę (GW);

12) Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (OI);

13) Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria (POK).".

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2003, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-10-30
  • Data wejścia w życie: 2008-10-09
  • Data obowiązywania: 2008-10-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA