REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
 Traci moc zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. Nr 1, poz. 1).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Grzegorz Kruszyński

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO]

Załącznik do Zarządzenia Nr 9
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 29 lutego 2008 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Urząd Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Wiceprezesów do spraw: Standardów Lotniczych, Transportu Lotniczego oraz Dyrektora Generalnego Urzędu i dyrektorów komórek organizacyjnych.

§ 2. 1. Podział kompetencji pomiędzy Prezesa Urzędu i wiceprezesów określa odrębne zarządzenie.

2. Zasady zastępowania w czasie nieobecności Prezesa Urzędu i wiceprezesów określa odrębne zarządzenie.

§ 3. Dyrektor Generalny Urzędu, podlega bezpośrednio Prezesowi Urzędu i wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242), w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1813 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242), a także określone wart. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589).

§ 4. 1. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558);

2) zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8);

3) niniejszego Regulaminu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Kierownictwie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu, wiceprezesów oraz Dyrektora Generalnego Urzędu;

2) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to: departament (biuro), Komisję Ochrony Praw Pasażerów, Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej oraz Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

3) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora departamentu, biura albo inną osobę kierującą komórką organizacyjną;

4) Konwencji Chicagowskiej - rozumie się przez to Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z 1963 r. Nr 24, poz. 137, z 1969 r. Nr 27, poz. 210, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i Nr 32, poz. 188, z 1984 r. Nr 39, poz. 199, z 2000 r. Nr 39, poz. 446, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700).

§ 5. 1. Ustala się następujące symbole literowe Prezesa Urzędu, wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz komórek organizacyjnych Urzędu:

1) Prezes Urzędu - „L”

2) Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych - „LO”

3) Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego - „LT”

4) Dyrektor Generalny Urzędu - „DG”

5) Departament Techniki Lotniczej - „LTT”

6) Departament Lotnisk - „LTL”

7) Departament Prawno-Legislacyjny - „LEP”

8) Departament Rynku Transportu Lotniczego -,,LER”

9) Departament Operacyjno-Lotniczy - „LOL”

10) Departament Personelu Lotniczego - „LPL”

11) Departament Żeglugi Powietrznej - „LOŻ”

12) Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym - „LOB”

13) Komisja Ochrony Praw Pasażerów - „KOPP”

14) Biuro Prezesa - „LBP”

15) Biuro Delegatur Terenowych - „BDT”

16) Biuro Spraw Obronnych - „BSO”

17) Biuro Dyrektora Generalnego - „BDG”

18) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych - „ZOI”

19) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego -„SAW”

20) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej - „BHPP”.

2. W Urzędzie działa Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością - „PSZJ”.

3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością, Dyrektor Generalny Urzędu może powierzyć wyznaczonemu pracownikowi.

§ 6. Komórki organizacyjne wykonują zadania w zakresie ustalonym przepisami Regulaminu organizacyjnego Urzędu, zwanego dalej „regulaminem” oraz wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 7. 1. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 - 17, kierują dyrektorzy, którzy podlegają w zakresie swoich zadań merytorycznych odpowiednio: Prezesowi Urzędu, właściwemu wiceprezesowi lub Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.

2. W czasie nieobecności dyrektora komórki organizacyjnej zastępuje go zastępca dyrektora, w razie jego nieobecności lub nieutworzenia takiego stanowiska - wyznaczony naczelnik wydziału (inspektoratu), a w razie nieobecności naczelnika lub nieutworzenia takiego stanowiska - inny wyznaczony pracownik. Informacje o zastępstwie przekazywane są do wiadomości Dyrektora Generalnego Urzędu.

3. Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw w komórkach organizacyjnych mogą być tworzone:

1) wydziały - w których realizacja zadań wymaga zatrudnienia co najmniej 3 pracowników;

2) inspektoraty - w których realizacja zadań wymaga zatrudnienia co najmniej 3 pracowników i do których właściwości należy wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego;

3) inne komórki wewnętrzne - w uzasadnionych przypadkach.

4. Dla realizacji wyodrębnionej grupy spraw, w wydziałach oraz inspektoratach mogą być tworzone sekcje.

5. W celu realizacji określonego zadania, Prezes Urzędu w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym, może powoływać na czas określony zespoły zadaniowe składające się z osób zatrudnionych w różnych komórkach organizacyjnych.

6. Wydziałem, inspektoratem, zespołem lub inną komórką wewnętrzną kieruje odpowiednio naczelnik wydziału lub inspektoratu, albo koordynujący zespołem lub inną komórką wewnętrzną. Kierowanie wydziałem, inspektoratem, zespołem lub inną komórką wewnętrzną może być powierzone dyrektorowi lub zastępcy dyrektora departamentu (biura).

§ 8. 1. Podstawowym obowiązkiem dyrektora komórki organizacyjnej jest zapewnienie sprawnej i efektywnej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji zadań określonych dla danej komórki organizacyjnej oraz wykonywanie decyzji i poleceń Prezesa Urzędu, właściwego wiceprezesa oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Do stałych obowiązków dyrektora komórki organizacyjnej należy zapewnienie właściwego wykonywania zadań komórki organizacyjnej, a w szczególności:

1) planowanie, ustalanie i koordynowanie realizacji zadań danej komórki organizacyjnej;

2) współdziałanie z dyrektorami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających współpracy kilku komórek organizacyjnych lub kompleksowych rozwiązań;

3) dokonywanie - w porozumieniu z kierującymi wydziałami, inspektoratami, zespołami, lub innymi komórkami wewnętrznymi - okresowej oceny pracowników komórki organizacyjnej w zakresie wykonywania powierzonych im zadań;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników komórki organizacyjnej przepisów prawa, w szczególności w zakresie lotnictwa cywilnego, zobowiązań międzynarodowych, interesów Skarbu Państwa, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego;

5) zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników oraz dbałość o ich rozwój zawodowy;

6) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezesa Urzędu, właściwego wiceprezesa lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej, w zakresie swojego działania, przygotowuje decyzje i podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych podmiotów i komórek, a w szczególności:

1) podpisuje pisma i materiały kierowane do Prezesa Urzędu, wiceprezesów lub Dyrektora Generalnego Urzędu oraz parafuje pisma i materiały do ich podpisu;

2) podpisuje pisma do osób na równorzędnych stanowiskach w Urzędzie, innych urzędach administracji publicznej oraz w podmiotach zewnętrznych;

3) podpisuje wnioski w sprawach osobowych pracowników komórki organizacyjnej;

4) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych przez Prezesa Urzędu w odrębnych upoważnieniach.

§ 9. 1. Do podstawowych zadań każdej komórki organizacyjnej, w zakresie jej właściwości, należy:

1) realizowanie polityki państwa w dziedzinie lotnictwa cywilnego i inicjowanie odpowiednich przedsięwzięć w tym zakresie;

2) nadzorowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego;

3) opracowywanie propozycji merytorycznych aktów normatywnych oraz uzgadnianie ich z innymi komórkami organizacyjnymi;

4) realizacja zadań związanych z członkowstwem RP w Unii Europejskiej, a w szczególności:

a) analizowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym przepisów prawa Unii Europejskiej, monitorowanie oraz nadzorowanie wdrażania prawa Unii Europejskiej,

b) przekazywanie właściwym podmiotom, za pośrednictwem LEP, opinii i informacji wymaganych prawem Unii Europejskiej;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych, a w szczególności:

a) gromadzenie materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji,

b) informowanie stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących postępowania,

c) opracowywanie, we współpracy z LEP, projektów decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych przez Prezesa Urzędu;

6) planowanie, prowadzenie i analizowanie wyników kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego przez podmioty prowadzące działalność lotniczą;

7) za pośrednictwem BDT - planowanie i zlecanie delegaturom przeprowadzenia kontroli, o których mowa w pkt 6, na obszarze podlegającym ich właściwości, a także sprawowanie merytorycznego nadzoru nad ich wykonywaniem;

8) podejmowanie inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa lotów, a w szczególności wnioskowanie zaleceń i rozwiązań zapobiegających zdarzeniom lotniczym w przyszłości;

9) za pośrednictwem LOŻ - opracowywanie, aktualizowanie i przesyłanie danych do publikacji w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP) oraz nadzór nad utrzymywaniem ich aktualności przez instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej;

10) za pośrednictwem LBP - zgłaszanie odstępstw od stosowania obowiązkowych standardów określonych w Załącznikach do Konwencji Chicagowskiej;

11) przygotowywanie i organizowanie audytów zewnętrznych i związanych z nimi programów naprawczych;

12) negocjowanie umów międzynarodowych;

13) prowadzenie, w celu ustalania i dochodzenia należności Urzędu, dokumentacji związanej z określonymi czynnościami urzędowymi właściwymi dla danej komórki organizacyjnej, w szczególności w zakresie opłat lotniczych i kar administracyjnych;

14) opracowywanie programów, analiz, opinii i informacji na temat prowadzonych spraw oraz innych materiałów i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu, wiceprezesom oraz Dyrektorowi Generalnemu Urzędu;

15) przygotowywanie i przekazywanie do LEP stanowisk do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów przekazywanych do opinii Prezesa Urzędu przez inne podmioty;

16) udział w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zarządzania kryzysowego;

17) współpraca z organami administracji publicznej oraz z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie lotnictwa cywilnego;

18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi;

19) realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu, właściwego wiceprezesa lub Dyrektora Generalnego Urzędu.

2. Tryb pracy nad projektami aktów normatywnych i umów międzynarodowych określa odrębne zarządzenie.

3. Tryb uczestnictwa w pracach ciał roboczych Unii Europejskiej określa odrębne zarządzenie.

4. Tryb pracy nad dokumentami ICAO, EUROCON-TROL i ECAC określa odrębne zarządzenie.

§ 10. 1. Realizacji zadań należących do właściwości kilku komórek organizacyjnych dokonują wspólnie wszystkie zainteresowane komórki organizacyjne, każda w zakresie swojej właściwości.

2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje komórka organizacyjna, do której właściwości merytorycznej należy problematyka o podstawowym znaczeniu dla danego zadania (komórka wiodąca).

3. Komórka wiodąca w danej sprawie ma prawo żądać od komórek współdziałających informacji, wyjaśnień, opinii i niezbędnych materiałów, a komórki współdziałające obowiązane są do ich terminowego przekazywania. Komórka wiodąca prowadzi i przechowuje akta sprawy.

4. Stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1, opracowywane są przez komórkę wiodącą, w uzgodnieniu z komórkami współpracującymi.

5. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga właściwy wiceprezes albo Prezes Urzędu.

§ 11. Organizację i technikę pracy biurowej w Urzędzie oraz organizację sekretariatów regulują właściwe przepisy (instrukcje) służbowe.

§ 12. W odniesieniu do pracowników Urzędu, w zakresie ich praw i obowiązków, stosuje się w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej;

2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;

3) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych;

4) Kodeksu pracy;

5) Regulaminu pracy;

6) niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2

Zakres działania komórek organizacyjnych

§ 13. 1. Do właściwości Departamentu Techniki Lotniczej, jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw dotyczących zdatności i nadzoru nad ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych, silników, śmigieł, części składowych (wyroby lotnicze) oraz z zakresu projektowania, produkcji i obsługi technicznej statków powietrznych i wyrobów lotniczych, a także oznakowania i rejestracji statków powietrznych oraz ochrony środowiska związanej z eksploatacją statków powietrznych, w zakresie hałasu i emisji spalin.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Techniki Lotniczej należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań:

a) Załącznika 5, 7, 8 i 16 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji departamentu,

b) Europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR w zakresie wymagań zdatności do lotu oraz minimalnego wyposażenia statku powietrznego - we współpracy z LOL,

c) przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym;

2) Wykonywanie zadań na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w zakresie udzielonej akredytacji i w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy EASA a ULC;

3) realizacja zadań dotyczących certyfikacji i nadzoru bieżącego organizacji lotniczych zajmujących się projektowaniem, produkcją i obsługą techniczną statków powietrznych i wyrobów lotniczych;

4) realizacja zadań dotyczących certyfikacji typu, orzeczeń zdatności i działań pocertyfikacyjnych w tym wydawanie i dystrybucja dyrektyw zdatności oraz biuletynów obowiązkowych;

5) realizacja zadań dotyczących świadectwa zdatności do lotu lub poświadczenia przeglądu zdatności, pozwoleń na wykonywanie lotów, eksportowych świadectw zdatności;

6) sprawowanie nadzoru nad próbami w locie i wykonywanie lotów próbnych: kontrolnych i doświadczalnych;

7) realizacja zadań dotyczących certyfikacji i nadzoru nad organizacjami zarządzania ciągłą zdatnością do lotu;

8) zatwierdzanie przechowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej, a w szczególności:

a) Instrukcji Użytkowania w Locie,

b) Instrukcji Obsługi Technicznej / Programów Obsługi,

c) Listy Minimalnego Wyposażenia i Głównej Listy Minimalnego Wyposażenia,

d) Charakterystyk organizacji projektujących, produkujących, obsługujących i zarządzania ciągłą zdatnością,

e) systemu pokładowej dokumentacji technicznej;

9) aktualizacja przechowywanych zbiorów wymagań międzynarodowych organizacji oraz obowiązujących przepisów dotyczących zdatności do lotu;

10) prowadzenie ewidencji wydanych certyfikatów, orzeczeń, dyrektyw zdatności i innej dokumentacji związanej ze zdatnością do lotu;

11) prowadzenie ewidencji organizacji projektujących, produkujących, obsługujących i zarządzania ciągłą zdatnością;

12) nadzór i orzekanie o zdatności technicznej statków powietrznych - w zakresie ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem, wibracjami i emisją spalin;

13) współpraca z Departamentem Personelu Lotniczego w zakresie licencjonowania personelu technicznego;

14) opracowywanie i aktualizacja Podręczników Inspektora;

15) prowadzenie spraw dotyczących znaków rozpoznawczych i innych znaków oraz napisów umieszczanych na statkach powietrznych;

16) prowadzenie rejestru cywilnych statków powietrznych;

17) prowadzenie ewidencji polskich cywilnych statków powietrznych przebywających poza granicami kraju przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz ewidencji obcych statków powietrznych przebywających w Rzeczpospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

18) prowadzenia ewidencji niektórych rodzajów statków powietrznych wyłączonych z zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze.

2. W skład Departamentu Techniki Lotniczej wchodzą:

1) Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych (LTT-1);

2) Inspektorat Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością (LTT-2);

3) Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3);

4) Wydział do Spraw Międzynarodowych Standardów Technicznych (LTT-4);

5) Wydział Dokumentacji Technicznej (LTT-5);

6) Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych (LTR);

7) Stanowisko ds. Emisji i Hałasu Statków Powietrznych (LTT-6);

§ 14. 1. Do właściwości Departamentu Lotnisk (LTL), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw w zakresie administracji i nadzoru nad projektowaniem, zakładaniem, budową i utrzymaniem lotnisk oraz lądowisk.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Lotnisk należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań Załącznika 14 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji departamentu;

2) udział w opracowywaniu strategii rozwoju sieci lotnisk i infrastruktury lotniskowej;

3) prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na założenie lotniska, dokonywanie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska oraz granicy części lotniczej lotniska;

4) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i lądowisk;

5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji lotnisk i lądowisk, w szczególności w zakresie:

a) spełniania wymagań technicznych i eksploatacyjnych,

b) eliminowania zagrożeń wynikających z nieuprawnionego wtargnięcia na drogi startowe;

6) realizacja zadań z zakresu certyfikacji lotnisk i podmiotów wykonujących działalność w zakresie zarządzania lotniskami;

7) sprawowanie nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem na lotniskach - w zakresie Załącznika 14 do Konwencji Chicagowskiej;

8) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie lotnisk oraz w otoczeniu lotnisk i lądowisk;

9) sprawowanie nadzoru nad systemem ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotnisk;

10) opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych mogących stanowić przeszkody lotnicze w rejonie lotnisk i lądowisk oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;

11) opracowywanie i prowadzenie podręczników w zakresie Załącznika 14 do Konwencji Chicagowskiej;

12) opracowywanie wytycznych, instrukcji i standardów w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem przepisów w zakresie lotnisk i lądowisk;

13) prowadzenie:

a) rejestru lotnisk cywilnych,

b) ewidencji lądowisk cywilnych.

3. W skład Departamentu Lotnisk wchodzą:

1) Wydział Rejestru Lotnisk i Ewidencji Lądowisk (LTL-1);

2) Wydział Współpracy z Organami Administracji Publicznej (LTL-2);

3) Inspektorat Nadzoru i Certyfikacji Lotnisk (LTL-3);

4) Stanowisko ds. Nadzoru nad Ratownictwem i Ochroną Przeciwpożarową na Lotniskach i Lądowiskach (LTL-4);

5) Stanowisko ds. spraw Nadzoru nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem na Lotniskach (LTL-5);

6) Wydział Analiz i Standardów Infrastruktury Lotniskowej (LTL-6).

§ 15. 1. Do właściwości Departamentu Prawno-Legislacyjnego (LEP), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw w zakresie legislacji oraz obsługi prawnej Urzędu, prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego ULC oraz inicjowanie, monitorowanie i koordynacja zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacjach lotnictwa cywilnego.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Prawno-Legislacyjnego należy w szczególności:

1) zapewnienie poprawności formalnoprawnej projektów aktów normatywnych i wewnętrznych aktów prawnych opracowywanych w Urzędzie;

2) zapewnienie poprawności formalnoprawnej projektów umów cywilnoprawnych i decyzji administracyjnych przygotowywanych w Urzędzie;

3) przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przepisów prawa nasuwających wątpliwości interpretacyjne;

4) zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu lub Dyrektora Generalnego Urzędu w postępowaniach sądowych i administracyjnych;

5) przygotowywanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu oraz prowadzenie ich ewidencji;

6) prowadzenie zbioru aktów normatywnych wydawanych przez Prezesa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu;

7) zapewnienie prawidłowej działalności Urzędu w zakresie uczestnictwa w procesach prawotwórczych i decyzyjnych Unii Europejskiej dotyczących lotnictwa cywilnego;

8) prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

9) koordynacja współpracy wielostronnej Urzędu i udziału RP w organizacjach międzynarodowych, w tym w międzynarodowych organizacjach lotnictwa cywilnego;

3. W skład Departamentu Prawno - Legislacyjnego wchodzą:

1) Wydział I Systemu Prawa Lotniczego (LEP-1);

2) Wydział II Systemu Prawa Lotniczego (LEP-2);

3) Wydział Dziennika Urzędowego ULC (LEP-3);

4) Wydział Spraw Europejskich (LEP-4);

5) Wydział Organizacji Międzynarodowych (LEP-5);

6) Zespół Radców Prawnych (LEP-6).

§ 16. 1. Do właściwości Departamentu Rynku Transportu Lotniczego (LER) należy realizacja zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynku transportu lotniczego oraz międzynarodowych umów lotniczych.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Rynku Transportu Lotniczego należą w szczególności sprawy dotyczące:

1) opracowywania analiz koncepcyjnych i strategicznych związanych z funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego oraz uczestnictwo w opracowywaniu strategicznych programów rządowych w zakresie lotnictwa cywilnego;

2) koncesji i zezwoleń na wykonywanie lotniczej działalności gospodarczej, w tym również ograniczeń liczby podmiotów wykonujących obsługę naziemną w portach lotniczych;

3) przekazywania zadań z zakresu zarządzania lotniskiem innemu podmiotowi niż zarządzający tym lotniskiem;

4) nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w polskich podmiotach posiadających koncesję lub zezwolenie na prowadzenie lotniczej działalności gospodarczej;

5) ekonomiki i funkcjonowania lotnisk użytku publicznego pod względem zachowania zasad niedyskryminacji, jawności i przejrzystości oraz dostępu do infrastruktury lotniska na równych zasadach;

6) organizacji i koordynacji rozkładów lotów w portach lotniczych oraz działania komitetów i prowadzenia konsultacji w portach lotniczych;

7) opłat lotniskowych oraz opłat za scentralizowaną infrastrukturę i dostęp do urządzeń i instalacji lotniska;

8) opłat nawigacyjnych oraz nadzoru, pod względem ekonomicznym, nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, w tym udział w ich certyfikacji;

9) organizacji i wykonywania przewozów lotniczych, w tym upoważnień i wyznaczania przewoźników lotniczych do wykonywania przewozów na określonych trasach lub obszarach oraz zezwoleń na sprzedaż i wykonywanie przewozów lotniczych przez obcych przewoźników lotniczych;

10) obowiązku użyteczności publicznej nakładanego na trasy lub zarządzającego lotniskiem;

11) taryf przewozu lotniczego, regulaminów przewoźników lotniczych oraz komputerowych systemów rezerwacyjnych;

12) przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowych umów z zakresu lotnictwa cywilnego, w tym udział w ich opracowywaniu i negocjowaniu;

13) rozpoczęcia, prowadzenia negocjacji oraz zawierania międzynarodowych dwustronnych umowo komunikacji lotniczej;

14) zagranicznych programów pomocowych dla podmiotów działających na polskim rynku transportu lotniczego;

15) statystyki transportu lotniczego, w tym prowadzenia baz danych transportu lotniczego dotyczących przewoźników lotniczych i portów lotniczych;

16) prowadzenia:

a) rejestru koncesji,

b) rejestru zezwoleń na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego,

c) rejestru zezwoleń na obsługę naziemną,

d) rejestru zezwoleń na wykonywanie przewozów lotniczych,

e) rejestru upoważnień,

f) rejestru wyznaczeń,

g) bazy danych statystycznych transportu lotniczego,

h) rejestru bilateralnych umów o komunikacji lotniczej.

3. W skład Departamentu wchodzą:

1) Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1);

2) Wydział Przewozów Lotniczych (LER-2);

3) Wydział Strategii i Analiz (LER-3);

4) Wydział Umów Międzynarodowych (LER-4);

5) Stanowisko do spraw Multidyscyplinarnych Projektów Regulacyjnych (LER-5).

§ 17. 1. Do właściwości Departamentu Operacyjno-Lotniczego (LOL), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych i certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Operacyjno-Lotniczego należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem:

a) Załącznika 6 i 18 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie właściwości departamentu,

b) Europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego w zakresie zarobkowego przewozu lotniczego z wykorzystaniem statków powietrznych,

c) Europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego w zakresie minimalnego wyposażenia statku powietrznego - we współpracy z LTT;

2) prowadzenie spraw z zakresu certyfikacji działalności lotniczej wykonywanej przy użyciu statków powietrznych oraz działalności w zakresie obsługi naziemnej i zaopatrywania statków powietrznych, w tym powoływanie i koordynowanie działań zespołów certyfikacyjnych złożonych z przedstawicieli innych komórek organizacyjnych urzędu;

3) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych, w tym statków powietrznych lotnictwa ogólnego;

4) prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy członków załóg statków powietrznych;

5) wykonywanie inspekcji obcych statków powietrznych i ich załóg w czasie pobytu na terytorium RP (w tym inspekcji SARA) oraz podejmowanie działań z nimi związanych;

6) prowadzanie nadzoru nad organizacją i bezpieczeństwem prowadzenia pokazów lotniczych;

7) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania niektórych funkcji nadzoru operacyjnego nad bezpieczeństwem eksploatacji statku powietrznego organowi państwa innego niż państwo jego rejestracji, zgodnie z postanowieniami art. 83 bis Konwencji Chicagowskiej;

8) prowadzenie spraw dotyczących umów o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania innej osobie niż jego właściciel;

9) prowadzenie spraw z zakresu wykonywania operacji statkami powietrznymi stanowiącymi przedmiot współwłasności w częściach ułamkowych (fractional ownership);

10) organizacja i prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, przewidzianych wymogami przepisów międzynarodowych szkoleń inspektorów Urzędu w celu zapewnienia właściwego, merytorycznego przygotowania do realizacji zadań (w tym szkolenie inspektorów Urzędu wykonujących inspekcje w ramach programu SAFA);

11) opiniowanie spraw dotyczących wykonywania lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie statku powietrznego;

12) opracowywanie, aktualizacja i prowadzenie podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru;

13) prowadzenie:

a) rejestru posiadaczy certyfikatu AOC,

b) rejestru posiadaczy certyfikatu AWC,

c) rejestru posiadaczy certyfikatu AHAC,

d) rejestru programów ciągłego nadzoru operacyjnego prowadzonych przez departament,

e) wykazu pobieranych opłat lotniczych.

3. W skład Departamentu wchodzą:

1) Inspektorat Operacyjny Transportu Lotniczego (LOL-1);

2) Inspektorat Operacyjny Usług Lotniczych i Lotnictwa Ogólnego (LOL-2);

3) Wydział Implementacji Przepisów i Analiz (LOL-3).

§ 18. 1. Do właściwości Departamentu Personelu Lotniczego (LPL), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji personelu lotniczego oraz nadzoru nad badaniami lotniczo-lekarskimi.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Personelu Lotniczego należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań:

a) Załącznika 1 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji departamentu,

b) Europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz przepisów wydawanych przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) - w zakresie szkolenia i licencjonowania personelu lotniczego oraz wymagań medycznych;

2) prowadzenie spraw dotyczących licencji personelu lotniczego, świadectw kwalifikacji oraz dodatkowych uprawnień wpisywanych do licencji i świadectw kwalifikacji;

3) prowadzenie spraw dotyczących egzaminów na licencje, świadectwa kwalifikacji i uprawnienia lotnicze, w tym dotyczących powoływania członków Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej;

4) prowadzenie certyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego oraz nadzór nad prowadzeniem szkolenia lotniczego przez ośrodki szkolenia lotniczego;

5) wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Prezesa Urzędu nad działalnością Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego;

6) opracowywanie, aktualizacja i prowadzenie:

a) Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego (PEL),

b) Podręcznika egzaminatora,

c) Podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru - we współpracy z Departamentem Operacyjno-Lotniczym;

7) prowadzenie:

a) rejestru personelu lotniczego,

b) listy centrów medycyny lotniczej oraz lekarzy orzeczników,

c) listy lekarzy członków komisji odwoławczej,

d) ewidencji upoważnień wydawanych dla egzaminatorów praktycznych i teoretycznych.

3. W skład Departamentu wchodzą:

1) Inspektorat Licencjonowania Członków Załóg Statków Powietrznych (LPL-1);

2) Inspektorat Certyfikacji i Nadzoru (LPL-2);

3) Inspektorat Licencjonowania Personelu Technicznego (LPL-3)

3) Wydział Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego (NLL);

4) Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE);

5) Rejestr Personelu Lotniczego (RPL);

§ 19. 1. Do właściwości Departamentu Żeglugi Powietrznej (LOŻ), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw związanych z żeglugą powietrzną, lotniczymi urządzeniami naziemnymi oraz poszukiwaniem i ratownictwem lotniczym.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Żeglugi Powietrznej należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań:

a) Załączników 2, 3, 4, 10, 11, 12 i 15 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji departamentu,,

b) wydawanych przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL),

c) przepisów Unii Europejskiej dotyczących utworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES),

d) norm i standardów technicznych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym nowej generacji - SESAR (Single European Sky ATM Research) w żegludze powietrznej,

e) norm i standardów technicznych Globalnego Systemu Wspomagania Służb Poszukiwania i Ratownictwa Cospas-Sarsat;

2) prowadzenie spraw dotyczących przepisów ruchu lotniczego;

3) prowadzenie spraw dotyczących osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego;

4) prowadzenie spraw dotyczących map lotniczych;

5) prowadzenie spraw dotyczących naturalnych i sztucznych przeszkód lotniczych z wyłączeniem otoczenia lotnisk i lądowisk;

6) prowadzenie spraw dotyczących służb łączności, nawigacji i dozorowania, w tym:

a) prowadzenie rejestru lotniczych urządzeń naziemnych,

b) wydawanie zezwoleń na eksploatację lotniczych urządzeń naziemnych;

7) prowadzenie spraw dotyczących działalności służb ruchu lotniczego;

8) prowadzenie spraw dotyczących działalności służb poszukiwania i ratownictwa lotniczego;

9) prowadzenie spraw dotyczących działalności służb informacji lotniczej;

10) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w przestrzeni kontrolowanej;

11) prowadzenie spraw dotyczących lotów międzynarodowych nie będących przewozami lotniczymi, w tym lotów o znaczeniu państwowym lub innych uzgadnianych drogą dyplomatyczną;

12) prowadzenie spraw z zakresu certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich działalnością;

13) prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną;

14) prowadzenie spraw dotyczących zarządzania przestrzenią powietrzną;

15) prowadzenie spraw dotyczących zarządzania przepływem ruchu lotniczego;

16) prowadzenie rejestru pokładowych i osobistych nadajników ratowniczych;

17) prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego.

3. W skład Departamentu Żeglugi Powietrznej wchodzą:

1) Inspektorat Nadzoru ATM (LOŻ-1);

2) Inspektorat Nadzoru CNS (LOŻ-2);

3) Inspektorat Nadzoru MET i AIS (LOŻ-3);

4) Wydział Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (LOŻ-4);

5) Wydział Analiz i Planowania (LOŻ-5).

§ 20. 1. Do właściwości Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym (LOB), jako komórki wiodącej należy prowadzenie spraw w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz ułatwień w lotnictwie cywilnym.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań:

2) Załączników 9 i 17 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji departamentu,

3) przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

4) prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzania programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony przedsiębiorstw prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie lotnictwa cywilnego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tych programów;

5) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

6) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

7) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

8) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

9) sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością służb ochrony lotniska;

10) sprawowanie nadzoru nad działalnością zespołów ochrony i ułatwień lotniska;

11) prowadzenie spraw dotyczących wydawania certyfikatów członka załogi statku powietrznego (CMC);

12) prowadzenie spraw w zakresie wprowadzania wart ochronnych na pokłady statków powietrznych.

3. W skład Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym wchodzą:

1) Inspektorat Ochrony Lotnictwa Cywilnego (LOB-1);

2) Inspektorat Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego (LOB-2);

3) Inspektorat Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego (LOB-3);

4) Inspektorat Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym (LOB-4).

§ 21. 1. Do właściwości Komisji Ochrony Praw Pasażerów (KOPP), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw pasażerów.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Komisji Ochrony Praw Pasażerów należy w szczególności:

1) przyjmowanie skarg pasażerów na naruszenie przez przewoźników lotniczych przepisów:

a) rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. U. UE L 46 z 17.02.2004),

b) rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/ WE (Dz. U. UE L z 344 z 27.12.2005),

c) art. 4 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. U. UE L 204 z 26.97.2006);

2) prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 1, w tym prowadzenie kontroli przewoźników lotniczych oraz zarządzających lotniskami;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach skarg składanych przez pasażerów lotniczych, w tym nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów, o których mowa w pkt 1;

4) prowadzenie rejestru skarg pasażerów lotniczych i nałożonych administracyjnych kar pieniężnych;

5) prowadzenie statystyki dotyczącej skarg pasażerów lotniczych;

6) opracowywanie wzorów dokumentów umożliwiających składanie i przyjmowanie skarg pasażerów.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) Wydział do spraw Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów (KOPP-1);

2) Stanowisko do spraw Prawno-Administracyjnych (KOPP-2).

§ 22. 1. Do właściwości Biura Prezesa (LBP), jako komórki wiodącej, należy wykonywanie zadań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem lotów, krajowym systemem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (SMS), procesów standaryzacji w ramach Urzędu oraz współorganizowania pracy członków Kierownictwa Urzędu i obsługi prasowej i informacyjnej Urzędu, jak również koordynacja spraw z zakresu ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Biura Prezesa należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad wdrażaniem i przestrzeganiem wymagań Załącznika 13 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji departamentu;

2) podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, w tym w szczególności:

a) gromadzenie, ocena, przetwarzanie i przechowywanie w komputerowej bazie danych oraz ochrona i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniach lotniczych,

b) badanie i ocena stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym,

c) wydawanie zaleceń profilaktycznych,

d) wymiana danych oraz udostępnianie właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, na podstawie zgłaszanych zdarzeń, z zachowaniem zasady poufności, informacji dotyczących bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym;

3) koordynowanie spraw z zakresu ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym w zakresie nie-zastrzeżonym do właściwości LTT;

4) koordynacja działań Urzędu w zakresie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (SMS), w tym udział w procesie określania wymagań formalnych systemu;

5) monitorowanie procesów standaryzacji wykonywanych zadań, w szczególności w obszarze certyfikacji, licencjonowania, egzaminowania oraz sprawowania bieżącego nadzoru, poprzez:

a) analizowanie wprowadzonych w Urzędzie procedur działania, pod względem ich zgodności z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz zgłaszanie propozycji modyfikacji tych procedur,

b) analizowanie praktycznej realizacji wprowadzonych w Urzędzie procedur działania oraz proponowanie modyfikacji, zwiększających efektywność realizacji przyjętych procedur;

6) koordynacja przygotowania Urzędu do spotkań i audytów prowadzonych przez instytucje i organizacje międzynarodowe;

7) przygotowywanie we współpracy z właściwymi komórkami projektów odpowiedzi na skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych oraz ich analiza;

8) zapewnianie obsługi prasowej, informacyjnej i sekretarskiej Kierownictwa Urzędu.

3. W skład Biura Prezesa wchodzą:

1) Wydział Informacji i Statystyki Bezpieczeństwa Lotów (LBC)

2) Inspektorat Bezpieczeństwa Lotów (LBL);

3) Wydział Ochrony Środowiska (LBE);

4) Zespół ds. Mediów (LBM);

5) Zespół ds. Standaryzacji (LBS);

6) Zespół Doradców Prezesa (LBD);

7) Sekretariat (LBS).

§ 23. 1. Do właściwości Biura Delegatur Terenowych (BDT), jako komórki wiodącej, należy koordynowanie działalności delegatur.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Biura Delegatur Terenowych należy w szczególności:

1) inicjowanie oraz organizowanie nadzoru i kontroli działalności delegatur;

2) koordynacja w skali Urzędu bieżącej działalności delegatur;

3) analizowanie wyników bieżącej kontroli działalności delegatur i przedstawianie wniosków Prezesowi Urzędu, właściwemu wiceprezesowi oraz Dyrektorowi Generalnemu Urzędu;

4) prowadzenie zadań w zakresie polityki kadrowej względem pracowników delegatur, w szczególności dotyczących przestrzegania czasu pracy, dyscypliny pracy, urlopów i delegacji służbowych.

3. W skład Biura Delegatur Terenowych wchodzą delegatury.

4. Dyrektor Biura Delegatur Terenowych pełni funkcję naczelnika Delegatury Centralnej.

5. Delegatury realizują zadania zlecone przez właściwe komórki organizacyjne.

6. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, pracownicy delegatur podlegają dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych.

7. Za organizację realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, odpowiadają właściwi naczelnicy delegatur.

§ 24. 1. Do właściwości Biura Spraw Obronnych (BSO), jako komórki wiodącej, należy realizacja zadań z zakresu obronności państwa i zarządzania kryzysowego.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Biura Spraw Obronnych należy:

1) ustalanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz ministerstwa właściwego do spraw transportu ogólnych zasad funkcjonowania lotnictwa cywilnego w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny;

2) inicjowanie działań zapewniających funkcjonowanie łączności w lotnictwie cywilnym w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny;

3) planowanie dostępności potencjału transportu lotniczego na potrzeby Sił Zbrojnych i NATO;

4) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania osłony lotnictwa cywilnego do wykorzystania i sprawnego jego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny oraz w przypadku użycia broni masowego rażenia;

5) planowanie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i odtwarzaniem infrastruktury portów lotniczych oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do nich w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny;

6) planowanie przedsięwzięć w celu umożliwienia szybkiego wykonywania działań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze;

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością obronną w jednostkach organizacyjnych lotnictwa cywilnego w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw transportu oraz Prezesa Urzędu;

8) ustalanie potrzeb, planowanie oraz nadzór nad rozmieszczeniem państwowych rezerw mobilizacyjnych oraz jednostek zmilitaryzowanych;

9) planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań obronnych w zakresie ogólnym i inwestycyjno-modernizacyjnym produkcji specjalnej oraz innych usług dla lotnictwa cywilnego;

10) przygotowywanie i prowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej lotnictwa cywilnego;

11) opracowywanie dokumentacji do ćwiczeń związanych z wykorzystaniem transportu lotniczego oraz udział w ich prowadzeniu.

3. W skład Biura Spraw Obronnych wchodzą:

1) Stanowisko ds. Współpracy z NATO i UE;

2) Stanowisko ds. Operacyjnych i Przygotowania Obronnego Infrastruktury Lotniskowej;

3) Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Szkolenia.

§ 25. 1. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego (BDG), jako komórki wiodącej, należy wspomaganie Dyrektora Generalnego Urzędu w wykonywaniu jego zadań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań głównego księgowego;

2) nadzorowanie procesu planowania budżetowego;

3) realizacja zadań w zakresie polityki personalnej i szkoleniowej Urzędu oraz zarządzania personelem, w tym prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz spraw dotyczących czasu pracy;

4) prowadzenie spraw związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników Urzędu;

5) realizacja zadań w zakresie informatyzacji Urzędu;

3) planowania i realizacja zakupów i inwestycji oraz gospodarowanie mieniem Urzędu;

4) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

5) prowadzenie Punktu Obsługi Klienta Urzędu;

6) prowadzenie zbioru wydawnictw i publikacji dotyczących lotnictwa cywilnego oraz dystrybucja i sprzedaż publikacji Urzędu;

7) prowadzenie archiwum zakładowego;

8) obsługa kancelaryjna Urzędu.

3. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Kadr (GP);

2) Wydział Szkoleń (GS);

3) Wydział Księgowości (GK-1);

4) Wydział Płac (GK-2);

5) Wydział Administracyjny (GA);

6) Wydział Informatyki (Gl);

7) Stanowisko ds. należności Urzędu i dochodów własnych (GK-3);

8) Stanowisko ds. koordynowania planowania i analiz budżetowych (GB);

9) Stanowisko ds. zamówień publicznych (GZ);

10) Stanowisko ds. ewidencji majątku (GM);

11) Stanowisko ds. wyjazdów służbowych za granicę (GW);

12) Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (Ol);

13) Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria (POK).

§ 26. 1. Do właściwości Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Danych Osobowych (ZOI), jako komórki wiodącej, należy realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Danych Osobowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i przechowywaniem dokumentów niejawnych;

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz wydzielonych systemów i sieci teleinformatycznych służących do przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji stanowiących tajemnicę służbową;

3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu, w tym opracowywanie planu ochrony Urzędu i zapewnienie jego realizacji;

4) udział w prowadzeniu postępowań sprawdzających w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających dostępu do informacji niejawnych;

5) opracowywanie i aktualizowanie wykazów informacji niejawnych;

6) prowadzenie kontroli zastosowania środków technicznych i organizacyjnych przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych;

7) zgłaszanie do rejestracji zbioru danych osobowych gromadzonych w Urzędzie;

8) przyjmowanie oświadczeń i wydawanie upoważnień osobom przetwarzającym dane osobowe oraz prowadzenie ich ewidencji;

9) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;

10) prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Tajnej UE, a w szczególności:

a) wytwarzanie, przyjmowanie, ewidencjonowanie i dystrybucja dokumentów niejawnych i dokumentów niejawnych UE,

b) sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z dokumentami niejawnymi i dokumentami niejawnymi UE, udostępnionymi pracownikom Urzędu, w tym nad obiegiem dokumentów niejawnych oraz ich oznaczaniem;

11) prowadzenie rejestrów dokumentów niejawnych i dokumentów niejawnych UE.

3. W skład Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Danych Osobowych wchodzi Kancelaria Tajna.

§ 27. 1. Do właściwości Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego (SAW), jako komórki wiodącej, należy realizacja zadań w zakresie badania systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie, w tym procedur kontroli finansowej, w celu oceny ich adekwatności, efektywności i skuteczności.

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, do zadań Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych planów audytu, zawierających analizę obszarów ryzyka, tematy audytu wewnętrznego, harmonogram realizacji audytu i planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem w kolejnych latach oraz opracowywanie sprawozdań z ich wykonania;

2) przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz opracowywanie sprawozdań z jego wykonania, zawierających uwagi i wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień;

3) w uzasadnionych przypadkach - przeprowadzanie czynności sprawdzających dostosowanie audytowanej działalności do uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu;

4) wykonywanie czynności doradczych zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Urzędu;

5) współpraca z organami kontroli zewnętrznej, w szczególności z Najwyższą Izbą Kontroli, w tym koordynacja opracowywania odpowiedzi Prezesa Urzędu na wystąpienia pokontrolne oraz informacje o wynikach kontroli NIK.

§ 28. Do zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (BHPP) należy wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie, a w szczególności:

1) prowadzenie kontroli i analiza warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie;

2) dokonywanie corocznych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie;

3) prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 29. 1. Do właściwości Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (PSZJ) należy realizacja działań w zakresie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w celu zapewnienia właściwej obsługi klientów Urzędu.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:

1) nadzór nad realizacją przyjętej polityki jakości;

2) zapewnienie wdrożenia i utrzymywania przyjętych procesów zarządzania jakością;

3) prowadzenie audytów w zakresie systemów zarządzania jakością oraz inicjowanie i nadzór nad wdrożeniem działań korygujących i zapobiegawczych;

4) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji systemu zarządzania jakością;

5) przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem;

6) planowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością.

3. W ramach wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością uprawniony jest do:

1) wydawania zaleceń pracownikom Urzędu w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania jakością;

2) rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań formalnych zawartych w dokumentacji systemu zarządzania oraz wydawania wiążących decyzji w tym zakresie;

3) dostępu do wszelkich dokumentów w Urzędzie, których treść może być istotna z punktu widzenia funkcjonowania systemu zarządzania jakością;

4) uzyskania wyjaśnień od pracowników w zakresie realizowanych działań objętych systemem zarządzania jakością;

5) reprezentowania Urzędu na zewnątrz w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością, w zakresie nie rodzącym zobowiązań finansowych, w szczególności w zakresie współpracy z jednostką certyfikującą.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA