REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 10 poz. 162

ZARZĄDZENIE NR 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 18 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z póz. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. ULC z 2008 r. Nr 2, poz. 28 i Nr 12, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dyrektor Generalny Urzędu podlega bezpośrednio Prezesowi Urzędu i wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, a także określone w art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z poźn. zm.2));

2) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) za pośrednictwem LEP - zgłaszanie odstępstw od stosowania obowiązkowych standardów określonych w Załącznikach do Konwencji Chicagowskiej;”,

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) udział w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;”,

c) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 16a) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;”;

3) w §12:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;”,

b) skreśla się pkt 3;

4) w § 13 w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej (LTT- 7).”;

5) w § 14 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Stanowisko Radcy Prawnego (LTL-7).”;

6) w § 15 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zapewnienie prawidłowego przygotowania imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Urzędu i Dyrektora Generalnego;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zapewnienie prawidłowej działalności Urzędu w zakresie uczestnictwa w procesach prawotwórczych i decyzyjnych Unii Europejskiej w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym przekazywanie informacji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych;”,

7) w § 16 w ust 2:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynacji i organizacji rozkładów lotów w portach lotniczych oraz działania komitetów i prowadzenia konsultacji w portach lotniczych;”,

2) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zawierania międzynarodowych dwustronnych umów o komunikacji lotniczej;”;

8) w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11 a) prowadzenie spraw związanych z lotami tranzytowymi i lądowaniem technicznym, wykonywanymi statkami powietrznymi z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie;”;

9) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Departamentu wchodzą:

1) Inspektorat Licencjonowania Członków Załóg Statków Powietrznych (LPL-1);

2) Inspektorat Certyfikacji i Nadzoru (LPL-2);

3) Inspektorat Licencjonowania Personelu Technicznego (LPL-3)

4) Wydział ds. Analiz i Standardów (LPL-4);

5) Inspektorat Certyfikacji, Nadzoru i Licencjonowania Personelu Służb Ruchu Lotniczego (LPL-5);

6) Wydział Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego (NLL);

7) Wydział Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (LKE);

8) Wydział Rejestru Personelu Lotniczego (RPL);”;

10) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do właściwości Departamentu Żeglugi Powietrznej (LOŻ), jako komórki wiodącej, należy prowadzenie spraw związanych z żeglugą powietrzną, lotniczymi urządzeniami naziemnymi, przeszkodami lotniczymi oraz poszukiwaniem i ratownictwem lotniczym.”,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przepisów Unii Europejskiej dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES),

d) dotyczących Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym nowej generacji - SESAR (Single European Sky ATM Research) w żegludze powietrznej,

e) dotyczących Globalnego Systemu Wspomagania Służb Poszukiwania i Ratownictwa Cospas-Sarsat,”,

- w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) dotyczących procedur lotu;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie spraw dotyczących przeszkód lotniczych;”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne;”,

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenie spraw z zakresu certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz sprawowanie i koordynowanie nadzoru nad ich działalnością;”,

- dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) prowadzenie spraw dotyczących prac geodezyjno-kartograficznych, w tym administrowanie bazami danych przestrzennych oraz zarządzanie systemami informacji przestrzennej (GIS) wspomagającymi pracę Urzędu.”,

c) ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Wydział Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej (LOŻ-5).”;

11) w § 21:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) prowadzenie, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, spraw z zakresu właściwości KOPP w ramach zastępstwa procesowego przed sądami i urzędami, w tym opracowywanie oraz opiniowanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA;

8) opracowywanie oraz wnoszenie do NSA skarg kasacyjnych z zakresu właściwości KOPP.”,

b) w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Stanowisko Radcy Prawnego (KOPP-3).”;

12) w § 22

a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koordynowanie działań związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem standardów i wymagań:

a) Załącznika 13 do Konwencji Chicagowskiej oraz pozostałych Załączników w zakresie kompetencji biura;

b) przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym w zakresie kompetencji biura;

c) przepisów (wymagań) wydawanych przez EUROCONTROL w zakresie kompetencji biura;”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa lotów, a w szczególności:

a) gromadzenie, ocena, przetwarzanie i przechowywanie w komputerowej bazie danych oraz ochrona i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniach lotniczych,

b) prowadzenie i koordynowanie spraw dotyczących elektronicznych systemów bezpieczeństwa lotów (BL), wspomagających procesy związane ze zgłaszaniem, gromadzeniem, opracowywaniem, analizowaniem i wymiana informacji o zdarzeniach lotniczych w lotnictwie cywilnym,

c) analiza i ocena stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym, w tym identyfikacja i ocena źródeł zagrożenia,

d) prowadzenie spraw z zakresu krajowego programu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym,

e) monitorowanie efektywności podjętych działań naprawczych w zakresie zapobiegania wypadkom lotniczym,

f) wymiana danych oraz udostępnianie instytucjom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie zgłaszanych zdarzeń, z zachowaniem zasady poufności, informacji dotyczących bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym;”,

- skreśla się pkt 6;

- dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) doradztwo w zakresie spraw technicznych, operacyjnych, ekonomicznych, prawnych i międzynarodowych związanych z lotnictwem cywilnym, w tym w szczególności przygotowywanie dla Prezesa Urzędu oraz klientów zewnętrznych analiz, opinii i ekspertyz dotyczących planów i zamierzeń inwestycyjnych.”;

b) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydział Analiz i Statystyki Bezpieczeństwa Lotu (LBC);”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-30
  • Data wejścia w życie: 2009-09-18
  • Data obowiązywania: 2009-09-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA