REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 63

DECYZJA Nr 27
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768), § 1 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55 poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z Załącznikiem 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do decyzji Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) LOB – należy przez to rozumieć Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) Dyrektorze LOB – należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. CAIC wydaje się pracownikom Departamentu Operacyjno – Lotniczego, Departamentu Techniki Lotniczej, Departamentu Lotnisk, Departamentu Personelu Lotniczego, Departamentu Żeglugi Powietrznej, LOB upoważnionym przez Prezesa Urzędu do prowadzenia inspekcji w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych, ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym lub innych funkcji związanych z nadzorowaniem i kontrolowaniem przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego. CAIC wydaje się również audytorom krajowym kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. CAIC wydaje się na okres trzech lat.

2. Osoby zatrudnione przez Urząd na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy cywilnoprawnej, są uprawnione do posługiwania się CAIC wyłącznie w czasie trwania tej umowy.

3. Posiadacz CAIC jest obowiązany do jego zwrotu do LOB przed rozwiązaniem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

4. W przypadku zawarcia przez Urząd nowej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z osobą, o której mowa w ust. 3, może ona ponownie otrzymać uprzednio wydany CAIC na czas trwania tej umowy, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu ważności CAIC. Przepisy § 3 ust. 1 oraz § 6 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w CAIC pracownik, dla którego został wydany, występuje drogą służbową do LOB z wnioskiem o wydanie nowego CAIC.

6. Do wydania nowego, uaktualnionego CAIC przepisy § 3 ust. 1–3, § 4 oraz § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych

Maciej Kozłowski

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8, z 2011 r. nr 93, poz. 954, z 2013 r. poz. 695 oraz z 2014 r. poz. 226.

2) Zmiany tekstu jednolitego Konwencji zostały ogłoszone Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2014 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
  • Data wejścia w życie: 2014-09-08
  • Data obowiązywania: 2014-09-08
  • Dokument traci ważność: 2015-08-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA