REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 113

DECYZJA NR 43
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)), § 1 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55 poz. 754, z późn. zm.2)), w związku z Załącznikiem 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) procedury stosowane przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate), określone w załączniku nr 1 do decyzji;

2) wzór wniosku o wydanie Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate), określony w załączniku nr 2 do decyzji;

3) wzór Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate), określony w załączniku nr 3 do decyzji;

4) wzór formularza odbioru Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate), określony w załączniku nr 4 do decyzji;

5) wzór wniosku o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek, określony w załączniku nr 5 do decyzji.

§ 2.

Pracownik posiadający w dniu wejścia w życie decyzji Certyfikat Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate), jest obowiązany do jego zwrotu do Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie niekolidującym z prowadzeniem lub zaplanowaniem prowadzenia inspekcji w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych, ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym lub innych funkcji związanych z nadzorowaniem i kontrolowaniem przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Przepis § 6 ust. 4 załącznika nr 1 do decyzji stosuje się odpowiednio.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CASIC (Civil Aviation Safety Inspector Certificate).

§ 4.

Certyfikat Inspektora Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego (CASIC) wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji obowiązuje równolegle z nowo wydanym Certyfikatem Inspektora Lotnictwa Cywilnego (CAIC), nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia daty ważności wydanego CASIC.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz.478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8.

3) Zmiany tekstu jednolitego Konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

Załącznik 1. [Procedury stosowane przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)]

Załączniki do Decyzji nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1

Procedury stosowane przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

§ 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Lotnictwa Cywilnego;

2) Prezesie Urzędu – należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) LOB – należy przez to rozumieć Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) Dyrektorze LOB – należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

5) Pełnomocniku Ochrony – należy przez to rozumieć Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego;

6) CAIC – należy przez to rozumieć Certyfikat Inspektora Lotnictwa Cywilnego – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate);

7) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o wydanie CAIC;

8) pracowniku – należy przez to rozumieć inspektora upoważnionego przez Prezesa Urzędu do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego zatrudnionego w Urzędzie albo z którym zawarta została umowa cywilnoprawna.

§ 2. CAIC wydaje się pracownikom Departamentu Operacyjno-Lotniczego, Departamentu Techniki Lotniczej, Departamentu Lotnisk, Departamentu Personelu Lotniczego, Biura Delegatur Terenowych, LOB, upoważnionym przez Prezesa Urzędu do prowadzenia inspekcji w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych, ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym lub innych funkcji związanych z nadzorowaniem i kontrolowaniem przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego.

§ 3. 1. Z wnioskiem o wydanie CAIC występuje do LOB pracownik, o którym mowa w § 2, po uprzednim wyrażeniu zgody przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwego dla tego pracownika.

2. W przypadku pracownika LOB, z wnioskiem o wydanie CAIC występuje właściwy dla tego pracownika naczelnik inspektoratu LOB.

3. Wniosek rozpatrywany jest w LOB.

4. W celu zapewnienia ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, przed złożeniem wniosku, Pełnomocnik Ochrony dokonuje sprawdzenia przeszłości pracownika ubiegającego się o wydanie CAIC, zgodnie z pkt 11.1.3. załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 55 z 05.03.2010, str. 1), w związku z pkt 1.2.2. Decyzji Komisji nr 774/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych norm ochrony lotnictwa cywilnego obejmujących informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

5. W ramach dokonania sprawdzenia przeszłości Pełnomocnik Ochrony występuje z wypełnionym uprzednio przez pracownika wnioskiem o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej decyzji do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

6. W celu zapewnienia ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, przed złożeniem wniosku, Wydział Szkoleń w Biurze Dyrektora Generalnego kieruje pracownika ubiegającego się o wydanie CAIC na szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnie z pkt 11.2.6.1. załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 4. 1. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania CAIC podejmuje w imieniu Prezesa Urzędu Dyrektor LOB.

2. W oparciu o informacje znajdujące się we wniosku, w szczególności braku sprawdzenia przeszłości, o którym mowa w § 3 ust. 4, lub braku przeszkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 3 ust. 5, Dyrektor LOB w imieniu Prezesa Urzędu może podjąć decyzję o odmowie wydania CAIC.

3. CAIC sporządza się w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

4. Termin wykonania CAIC oraz termin jego odbioru, pracownik LOB odpowiedzialny za wydanie CAIC uzgadnia z wnioskodawcą.

§ 5. 1. CAIC wydaje się na okres dwóch lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę zawartej na czas określony przez Urząd z pracownikiem, CAIC wydaje się na okres trwania tej umowy, jednakże nie dłużej niż okres, o którym mowa w ust. 1.

3. Z chwilą ustania powodów, dla których CAIC został wydany, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub upływu terminu, na który ta umowa lub umowa cywilnoprawna została zawarta, CAIC zwraca się bezzwłocznie do LOB.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w CAIC pracownik, dla którego został wydany występuje drogą służbową do LOB z wnioskiem o wydanie nowego CAIC.

5. Do wydania nowego, uaktualnionego CAIC przepisy § 3 ust. 1–3, § 4 oraz § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Odbiór CAIC następuje w LOB.

2. Do odbioru CAIC upoważniony jest wyłącznie pracownik, dla którego CAIC został sporządzony.

3. Wydanie CAIC następuje po pokwitowaniu odbioru nowego CAIC na formularzu odbioru CAIC przez osobę, dla której CAIC został sporządzony.

4. Nie później niż w chwili odbioru nowego CAIC, pracownik zobowiązany jest do zwrotu wydanego wcześniej CAIC. Zwrócony CAIC podlega zniszczeniu w LOB.

§ 7. Rejestr wydanych CAIC prowadzony jest w LOB.

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)]

Załącznik Nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO – CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO - CAIC (CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE)]

Załącznik Nr 3

WZÓR CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO – CAIC (CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE)

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - FORMULARZ ODBIORU CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO - CAIC (CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE)]

Załącznik Nr 4

WZÓR – FORMULARZ ODBIORU CERTYFIKATU INSPEKTORA LOTNICTWA CYWILNEGO – CAIC (CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE)

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - WNIOSEK o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek]

Załącznik Nr 5

WZÓR – WNIOSEK o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA