REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 31

OGŁOSZENIE Nr 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Mielec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) ogłasza się, obowiązującą od 1 czerwca 2015 r., taryfę opłat lotniskowych na lotnisku Mielec, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Maciej Kozłowski

 

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA LOTNISKU MIELEC, ZARZĄDZANYM PRZEZ LOTNISKO MIELEC SP. Z O.O. OD DNIA 01.06.2015 R.]

Załącznik do ogłoszenia Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 9 czerwca 2015 r.

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH NA LOTNISKU MIELEC, ZARZĄDZANYM PRZEZ LOTNISKO MIELEC SP. Z O.O. OD DNIA 01.06.2015 R.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz udostępnianiem pasażerom pomieszczeń w budynku administracyjnym na lotnisku Mielec.

1.2. Opłaty lotniskowe pobierane są przez LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o., która jest zarządzającym lotniskiem Mielec wpisanym do Państwowego Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Opłaty lotniskowe składają się z:

1.3.1. Opłaty za lądowanie

1.3.2. Opłaty pasażerskiej

1.3.3. Opłaty postojowej

1.3.4. Opłat dodatkowych.

1.4. Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich przedstawionych w niniejszej taryfie opłat i warunków.

1.5. Definicje:

1.5.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym, świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany. Jeżeli dany statek powietrzny ma kilka certyfikowanych maksymalnych mas startowych, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa z nich.

1.5.2. Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

1.5.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

1.5.3.1. Użytkownik statku powietrznego,

1.5.3.2. Inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności:

a) przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczeniu rejsów – przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

b) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny, nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

1.5.4. Pasażer – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, niebędąca członkiem załogi.

1.5.5. Lądowanie handlowe – lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

1.6. Do podanych poniżej stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującej w dniu wykonania usługi.

2. Opłata za lądowanie

2.1. Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie lotniska Mielec wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.2. Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Mielec od usługobiorcy wykonującego lądowanie.

2.3. Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie wynosi 50,00 PLN, z zastrzeżeniem punktu 2.5.

2.4. Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton wynosi 30,00 PLN za każdą tonę i rozpoczętą tonę jego maksymalnej masy startowej z zastrzeżeniem punktu 2.5.

2.5. Opłata za lądowanie śmigłowca wynosi 15,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę jego maksymalnej masy startowej.

3. Opłata pasażerska

3.1. Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie pasażerom pomieszczeń w budynku administracyjnym wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia lub zakończenia podróży lotniczej.

3.2. Opłata pasażerska pobierana jest za każdego pasażera odlatującego z lotniska Mielec z zastrzeżeniem punktu 3.4.

3.3. Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi 24,00 PLN.

3.4. Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za:

3.4.1. Dzieci do lat 2.

4. Opłata postojowa

4.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej.

4.2. Opłata postojowa wynosi 10,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju.

4.3. Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po kołowaniu, po lądowaniu lub po holowaniu, do rozpoczęcia kołowania lub holowania do startu lub poza płytę postojową.

4.4. Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 4 godzin włącznie.

4.5. Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie uzasadnionego zatrzymania statku powietrznego z przyczyn, o których mowa w pkt. 8.12.

5. Opłaty dodatkowe

5.1. Opłata za usunięcie zanieczyszczeń lotniskowych w postaci smarów i materiałów pędnych spowodowanych przez użytkownika statku powietrznego lub usługobiorcę za każde rozpoczęte 5 m kwadratowych: 1000,00 PLN.

5.2. Opłata za usunięcie innych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkownika statku powietrznego lub usługobiorcę: 600,00 PLN za pojedynczą operację.

5.3. Opłata za udział służb lotniskowych oraz udostępnienie infrastruktury lotniska Mielec w zakresie prób i badań naziemnych i w locie produkowanego seryjnie i prototypowo sprzętu latającego lub przeprowadzenia pokazów lotniczych wynosi 5 000,00 zł za dobę i każdą rozpoczętą dobę korzystania z lotniska.

6. Odstępstwa

6.1. Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotniskach użytku publicznego od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

6.1.2. W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego:

a) statusem lotu:

– HOSP (od statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

– SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub

– HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

6.1.3. W przypadku ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego:

a) statusem lotu:

– STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

– GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

6.1.4. Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

6.2. Podmiot, o którym mowa w pkt. 6.1, przekazuje zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu potwierdzającego prawo do skorzystania ze zwolnienia. Kopię planu lotu należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres:

biuro@lotniskomielec.pl

7. Ulgi i zniżki

7.1. Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego warunki i kryteria określone w rozdziale 7.

7.2. Wysokość zniżek od opłat lotniskowych:

7.2.1. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego wykonującego kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne.

7.2.2. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu bez żadnego międzylądowania na lotnisko Mielec z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

7.3. Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację wykonywaną w pasażerskich przewozach czarterowych w wysokości określonej w pkt. 7.4. Zniżka jest udzielana wyłącznie usługobiorcy wykonującemu lądowanie handlowe. Stosowanie tej zniżki jest ograniczone w czasie i nie może trwać dłużej niż 5 lat począwszy od dnia uruchomienia przewozów lotniczych.

7.4. Wysokość zniżki o której mowa w pkt. 7.3 wynosi:

7.4.1. 30% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego samego usługobiorcę od czterech do ośmiu lądowań na lotnisku Mielec w pasażerskich przewozach czarterowych w okresie pełnego miesiąca operowania.

7.4.2. 50% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego samego usługobiorcę powyżej ośmiu lądowań na lotnisku Mielec w pasażerskich przewozach czarterowych w okresie pełnego miesiąca operowania.

7.5. Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację wykonywaną w lotach towarowych (cargo) w wysokości określonej w pkt. 7.6. Zniżka jest udzielana wyłącznie usługobiorcy wykonującemu lądowanie handlowe. Stosowanie tej zniżki jest ograniczone w czasie i nie może trwać dłużej niż 5 lat począwszy od dnia uruchomienia przewozów lotniczych.

7.6 Wysokość zniżki, o której mowa w pkt. 7.5 wynosi:

7.6.1. 30% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego samego usługobiorcę od trzech do sześciu lądowań na lotnisku Mielec w lotach towarowych (cargo) w okresie pełnego miesiąca operowania.

7.6.2. 50% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego samego usługobiorcę powyżej sześciu lądowań na lotnisku Mielec w lotach towarowych (cargo) w okresie pełnego miesiąca operowania.

7.7. Za miesiąc operowania, o którym mowa w pkt. 7.4 i 7.6 uznaje się pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli rozpoczęcie lotów następuje w trakcie miesiąca, za pełny miesiąc operowania uznaje się okres od dnia rozpoczęcia lotów do końca następnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

7.8. Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację wykonywaną przez statki powietrzne w lotach szkolnych i treningowych w wysokości:

7.8.1. 80% opłaty za lądowanie dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie.

7.8.2. 70% opłaty za lądowanie dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton.

7.8.3. 90% opłaty za lądowanie dla lotów szybowcowych za wyciągarką.

7.8.4. 80% opłaty za lądowanie dla lotów szybowcowych za samolotem. Od samolotu holującego opłaty nie pobiera się.

7.8.5. 80% opłaty za lądowanie dla lotów samolotowych do wykonania skoków spadochronowych.

7.9. Decyzja w sprawie przyznania zniżki jest wydawana na podstawie informacji o operacjach deklarowanych przez usługobiorcę, jednakże ich faktyczne stosowanie uzależnione będzie od spełnienia warunków i kryteriów do ich uzyskania określonych w rozdziale 7. W przypadku niedostarczenia takiej informacji opłaty lotniskowe będą naliczane w pełnej wysokości.

7.10. Usługobiorca, który chciałby skorzystać ze zniżki, o której mowa w pkt. 7.3, 7.5, 7.8 i spełnia warunki określone w rozdziale 7, powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. przed rozpoczęciem wykonywania lotów.

7.11. Zniżki, o których mowa w pkt. 7.3, 7.5 i 7.8 przestają obowiązywać w przypadku więcej niż dwukrotnego opóźnienia płatności na rzecz LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. z tytułu opłat lotniskowych w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze. W razie zaistnienia takiej sytuacji LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o. automatycznie rozpoczyna od następnego miesiąca naliczanie opłat dla takiego usługobiorcy w pełnej wysokości. Usługobiorca może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o.

7.12. Usługobiorcy przysługuje prawo korzystania ze zniżek z różnych tytułów. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do jednego lotu można zastosować zniżkę tylko z jednego tytułu. Jeżeli dany lot kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie zastosowana najkorzystniejsza z nich.

8. Kontakt

8.1. Wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych oraz udzielaniem zniżek w opłatach lotniskowych należy kierować na poniższy adres:

LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o.

39-300 Mielec

ul. Lotniskowa 30

Tel.: +48 17 788 7797

Fax: +48 17 788 7588

E-mail: biuro@lotniskomielec.pl

9. Niniejszy taryfikator opłat obowiązuje od 1 czerwca 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-09
  • Data wejścia w życie: 2015-06-01
  • Data obowiązywania: 2016-05-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA