REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 532

OGŁOSZENIE NR 36
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) ogłasza się, obowiązującą od 15 grudnia 2017 r. zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

Załącznik 1. [ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do ogłoszenia nr 36
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59 oraz z 2016 r. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 1.3. lit e);

2) uchyla się pkt 1.4. lit. b);

3) w pkt 1.6. ppkt 1.6.10. otrzymuje brzmienie:

"1.6.10. Lot rozkładowy - lot handlowy, oznaczony kodem rodzaju lotu "J" (dla lotu pasażerskiego), wykonywany w celu regularnego przewozu lotniczego przez przewoźnika posiadającego wymagane przez polskie prawo uprawnienia do wykonywania regularnego przewozu lotniczego na trasie, na której lot ten jest wykonywany.";

4) w pkt 1.6. ppkt 1.6.11. otrzymuje brzmienie:

"1.6.11. Trasy wewnątrzeuropejskie - trasy z/do Lotniska Chopina w Warszawie do/z portów lotniczych oznaczonych kodami ICAO zaczynającymi się na litery: E, L (z wyjątkiem LL, LV i lotnisk na Maderze), UK, UL, UM, UR, UU, UW, BI oraz BK. Pozostałe trasy uznaje się za trasy pozaeuropejskie.";

5 ) pkt 1.14. otrzymuje brzmienie:

"1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 15 grudnia 2017 r.";

6) w pkt 2.1. ppkt 2.1.3. otrzymuje brzmienie:

"2.1.3. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 25 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

za każde lądowanie (niezależnie od MTOM statku powietrznego)

1000,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 25 ton (z wyjątkiem śmigłowców)

za każdą rozpoczętą tonę MTOM
statku powietrznego

za tony do 100 ton

40,00 PLN

za tony ponad 100 ton

10,00 PLN

dla śmigłowców o MTOM do 25 ton włącznie

 

za każde lądowanie (niezależnie od MTOM)

525,00 PLN

dla śmigłowców o MTOM ponad 25 ton

 

za każdą rozpoczętą tonę MTOM

21,00 PLN

";

7) w pkt 2.2. ppkt 2.2.5. otrzymuje brzmienie:

"2.2.5. Statki powietrzne klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych według następujących zasad:

Kategoria hałasowa

Parametry statków powietrznych zaliczonych do danej kategorii hałasowej

1

statki powietrzne o MTOM do 9 ton włącznie, statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3, 4, 5 i 14 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu równym 20 EPNdB1) i powyżej

2

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3, 4, 5 i 14 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 10 do 19,9 EPNdB

3

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 8 do 9,9 EPNdB

4

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 7,9 EPNdB

5

statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziału 2 i nie spełniające wymagań rozdziałów 3, 4, 5 i 14, części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton nieposiadające świadectw zdatności w zakresie hałasu

1) EPNdB - efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach (ang.: Effective Perceived Noise in Decibels)

";

 8) w pkt 2.3. ppkt 2.3.3. otrzymuje brzmienie:

"2.3.3. Wysokość opłaty pasażerskiej jest uzależniona od terminala, w którym wykonywana jest odprawa pasażerska danego lotu i wynosi:

za każdego pasażera podróżującego lotem odprawianym w:

Terminalu A

 

60,00 PLN

 

Terminalu General Aviation

 

300,00 PLN

";

9) w pkt 2.4. ppkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

"2.4.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 25 ton włącznie

dla postojów do 12 godzin

za każdą rozpoczętą godzinę postoju

17,50 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin

za każde rozpoczęte 24 godziny postoju

280,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 25 ton

dla postojów do 12 godzin

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju

0,70 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin

każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju

11,20 PLN

";

10) w pkt 2.4. ppkt 2.4.3. otrzymuje brzmienie:

"2.4.3. Nie pobiera się opłaty postojowej:"

a) za postój statków powietrznych o MTOM do 100 t włącznie trwający do 2 godzin włącznie;

b) za postój statków powietrznych o MTOM powyżej 100 t trwający do 3 godzin włącznie.";

11) pkt 2.5. otrzymuje brzmienie:

"2.5. Odstępstwa:

2.5.1. Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

2.5.2. Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotów, o których mowa w pkt 2.5.1., potwierdza prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych, przesyłając pocztą elektroniczną do PPL, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu, podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu. Dla potwierdzenia prawa do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych lotów o statusie STATE wystarczające jest przesłanie do PPL planu lotu w systemie AFTN.";

12) uchyla się pkt 2.6.;

13) uchyla się pkt 3.2.;

14) w pkt 4.1. ppkt 4.1.2. otrzymuje brzmienie:

"4.1.2. Zniżki udzielane są po spełnieniu łącznie warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek i warunków dodatkowych, o których mowa w pkt. 4.7.";

15) w pkt 4.1. ppkt 4.1.3. otrzymuje brzmienie:

"4.1.3. Zniżki od opłat lotniskowych, o których mowa w pkt. 4.2. i 4.4. udzielane są wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 50% miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie. Ponadto przewóz przez tego przewoźnika przynajmniej 50% pasażerów na tej trasie w ciągu sezonu rozkładowego musi być wykonany na podstawie biletów oferowanych publicznie do nabycia przez tego przewoźnika";

16) w pkt 4.1. ppkt 4.1.4. otrzymuje brzmienie:

"4.1.4. Począwszy od sezonu Lato 2018 konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4.1.3. dotyczy również tras, na których przewoźnik nabył prawo do zniżek przed 15 grudnia 2017 r.";

17) wpkt4.1. po ppkt 4.1.4. dodaje się ppkt 4.1.5. w brzmieniu:

"4.1.5. Na żądanie PPL przewoźnik jest zobowiązany do wykazania, w szczególności przez umożliwienie PPL wglądu do wewnętrznej dokumentacji spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4.1.3.";

18) w pkt 4.1. po ppkt 4.1.5. dodaje się ppkt 4.1.6. w brzmieniu:

"4.1.6. Przewoźnik, który nie będzie w stanie wykazać spełnienia na danej trasie wymogów, o których mowa w pkt 4.1.3., nie uzyska wnioskowanych zniżek, o których mowa w pkt 4.2., a jeśli uzyskał je wcześniej, będzie zobowiązany do ich zwrotu w odniesieniu do tej trasy. Skorygowana zostanie również odpowiednio wartość zniżki, o której mowa w pkt 4.4.";

19) w pkt 4.1. po ppkt 4.1.6. dodaje się ppkt 4.1.7. w brzmieniu:

"4.1.7. Zniżka, o której mowa w pkt 4.4. jest udzielana pod warunkiem, że odnotowane przez przewoźnika wzrosty uprawniające do jej uzyskania nie wynikają z przejęcia organizacyjnego innego przewoźnika lub też z przejęcia operacyjnego wykonywanych przez niego operacji lotniczych i przewozów w ramach zawartego pomiędzy tymi przewoźnikami porozumienia.";

20) w pkt 4.2. ppkt 4.2.2. otrzymuje brzmienie:

"4.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki:

 

na trasie wewnątrzeuropejskiej

30%

20%

10%

na trasie pozaeuropejskiej

60%

40%

20%

Zniżka jest naliczana po uprzednim uwzględnieniu zniżki za pasażerów tranzytowych, wyłącznie na trasach, na których pierwszy pasażerski lot rozkładowy został wykonany nie wcześniej, niż w sezonie Zima 2015/16.";

21) w pkt 4.4. ppkt 4.4.1. otrzymuje brzmienie:

"Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego jest udzielana od opłaty pasażerskiej i naliczana po uprzednim uwzględnieniu zniżki za pasażerów tranzytowych, za każdego pasażera, za którego jest pobierana opłata pasażerska, przewiezionego dodatkowo w danym sezonie rozkładowym w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym (sezon zimowy do poprzedniego sezonu zimowego i sezon letni do poprzedniego sezonu letniego) przez przewoźnika spełniającego warunki określone w pkt 4.1.3., z zastrzeżeniem pkt 4.1.4.";

22) pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

"4.5. ZNIŻKA DLA LOTU ZAWRÓCONEGO

Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu, bez żadnego międzylądowania, na Lotnisko Chopina w Warszawie z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (w szczególności usterka techniczna statku powietrznego lub nagła choroba pasażera lub członka załogi).";

23) pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

"4.6. WNIOSKI O UDZIELENIE ZNIŻEK

Przyznanie zniżek, z wyjątkiem zniżek, o których mowa w pkt 4.3. i 4.5., następuje na pisemny wniosek zainteresowanego przewoźnika, zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl, złożony w terminie określonym przez PPL. Zniżki, o których mowa w pkt 4.3. i 4.5. stosowane są bez konieczności składania wniosku.";

24) pkt 4.7. otrzymuje brzmienie:

"4.7. POSTANOWIENIA DODATKOWE";

4.7.1. Zniżki, o których mowa w pkt 4.2., 4.3. i 4.5. są uwzględniane na bieżąco w momencie naliczania opłat lotniskowych.

4.7.2. Zniżka, o której mowa w pkt 4.4. udzielana jest za sezon rozkładowy, którego dotyczy, po zakończeniu tego sezonu. Wysokość zniżki należnej danemu przewoźnikowi jest obliczana przez PPL nie później, niż 2 miesiące po zakończeniu sezonu rozkładowego, którego dotyczy. W razie rozbieżności danych zawartych we wniosku o udzielenie zniżki, złożonym przez przewoźnika z danymi posiadanymi przez PPL, zniżka zostanie udzielona na podstawie danych PPL.

Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet aktualnych lub przyszłych należności przewoźnika z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego przewoźnika lotów na Lotnisko Chopina w Warszawie i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek przewoźnika nie później, niż w ciągu 3 miesięcy po terminie naliczenia zniżki.

4.7.3. Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt 4.2. i 4.3. przewoźnikowi, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach. Przewoźnik ten może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, pod warunkiem całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych. Dotyczy to zarówno zniżek, z których przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z zastrzeżeniem pkt 4.9.5.

4.7.4. Zniżka, o której mowa w pkt 4.4. nie zostanie udzielona przewoźnikowi, który w trakcie sezonu rozkładowego, którego dotyczy zniżka, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze lub który na zakończenie tego sezonu miał wymagalne zobowiązania wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych (nie dotyczy zobowiązań powstałych w ostatnim terminie płatności przypadającym w tym sezonie).

4.7.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 4.6., od przewoźnika który w dniu złożenia wniosku nie korzysta z żadnej zniżki, zostanie przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia wniosku nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przewoźnik może złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w pełnej wysokości.

4.7.6. Dla celów decyzji o wstrzymaniu lub braku udzielenia zniżek, o których mowa w pkt 4.7.3. i 4.7.4. nie są brane pod uwagę opóźnienia płatności o wartości nie przekraczającej 1% wartości zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych danego przewoźnika w danym okresie rozliczeniowym.".

25) uchyla się pkt 4.8. i 4.9.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-15
  • Data wejścia w życie: 2017-12-15
  • Data obowiązywania: 2017-12-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA