REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 75

OGŁOSZENIE NR 28/2023
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110) ogłasza się, obowiązującą od dnia 31 grudnia 2023 r. zmianę w taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice ogłoszonej ogłoszeniem nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice (Dz. Urz. ULC poz. 66, z późn. zm.1)), stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego
Izabela Szymajda-Wojciechowska


1) Zmiany wymienionego ogłoszenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. ULC z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 17 i 51, z 2016 r. poz. 86, z 2017 r. poz. 521, z 2018 r. poz. 70, z 2019 r. poz. 39 i 96, z 2020 r. poz. 65, z 2021 r. poz. 30, z 2022 r. poz. 69 oraz z 2023 r. poz. 62.

Załącznik 1. [ZMIANA TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH DLA MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE]

Załącznik do ogłoszenia nr 28/2023
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZMIANA TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH DLA MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICEW taryfie opłat lotniskowych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice (Dz. Urz. ULC z 2013 poz. 66, z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 17 i 51, z 2016 r. poz. 86, z 2017 r. poz. 521, z 2018 r. poz. 70 oraz z 2019 r. poz. 39 oraz 96, z 2020 r. poz. 65, z 2021 r. poz. 30, z 2022 r. poz. 69 oraz z 2023 r. poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Definicje:

Użyte w Taryfie określenia oznaczają:”.

2) pkt 1.2.otrzymuje brzmienie:

„1.2. MPL Kraków-Balice - spółka pod firmą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, spółka zarządzająca lotniskiem Kraków-Balice;”.

3) pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

„1.4. nowa trasa - status przyznawany bezpośredniej trasie (z lotniska Kraków-Balice do danego portu lotniczego), która nie jest oferowana na lotnisku Kraków-Balice w chwili jej uruchamiania w ciągu ostatnich dwóch sezonów rozkładowych IATA przez danego przewoźnika;”.

4) pkt 1.5 otrzymuje brzmienie:

„1.5. pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, niebędąca członkiem jego załogi;”.

5) pkt 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.7. lot krajowy - jednoodcinkowy lot do/z lotniska Kraków-Balice rozpoczynający się i kończący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;”.

6) pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

„1.8. lot długodystansowy - jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godzin lotu statku powietrznego;”.

7) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

„1.9. regularny przewóz lotniczy - przewóz lotniczy, w którym w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;”.

8) pkt 1.10 otrzymuje brzmienie:

„1.10. połączenie regularne - połączenie realizowane w ramach regularnego przewozu lotniczego;”.

9) pkt 1.11 otrzymuje brzmienie:

„1.11. przewóz czarterowy - przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określaną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego;”.

10) pkt 1.13 otrzymuje brzmienie:

„1.13. użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych;”.

11) po pkt 1.13 dodaje się pkt 1.14 w brzmieniu:

„1.14. usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz, której wykonywane są przez MPL Kraków-Balice usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

1. użytkownik statku powietrznego,

2. inna osoba wykonująca lub na rzecz, której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności:

a) przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) - przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

b) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego;”.

12) po pkt 1.14 dodaje się pkt 1.15 w brzmieniu:

„1.15. użytkownik lotniska - usługobiorca oraz każdy inny podmiot korzystający z infrastruktury, instalacji i obiektów lotniska Kraków-Balice podczas wykonywana usługi naziemnej lub przewozu lotniczego;”.

13) po pkt 1.15 dodaje się pkt 1.16 w brzmieniu:

„1.16. baza operacyjna - port, w którym usługobiorca posiada własne zaplecze operacyjne wraz z biurem odprawy załóg oraz wykonuje obsługę techniczną jednego lub więcej statków powietrznych. Usługobiorca ten realizuje w danym sezonie rozkładowym średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z lotniska Kraków-Balice w ciągu dnia oferując jednocześnie z lotniska Kraków-Balice bezpośrednie połączenia do co najmniej sześciu różnych portów lotniczych oraz zawarł umowę z MPL Kraków-Balice, z której jednoznacznie wynika, że lotnisko Kraków-Balice jest dla tego przewoźnika portem bazowym.”.

14) pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Opłaty objęte Taryfą dokonywane na rzecz MPL Kraków-Balice przez użytkownika lotniska korzystającego z usług świadczonych przez MPL Kraków-Balice. W przypadku trudności z identyfikacją usługobiorcy, opłatami będzie obciążony właściciel statku powietrznego.”.

15) pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2. Skorzystanie z usług MPL Kraków-Balice jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej Taryfy.”.

16) pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3. Opłaty za usługi dodatkowe nieujęte w niniejszej Taryfie, a świadczone na wniosek użytkownika lotniska, muszą być uzgodnione z MPL Kraków-Balice oddzielnie, przed wykonaniem usługi.”.

17) pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4. Usługobiorca wykonujący regularny przewóz lotniczy do/z lotniska Kraków-Balice, zobowiązany jest do przekazywania, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem operacji / nowego sezonu rozkładowego, na adres e-mail: schedule@krakowairport.pl, następujących informacji:

a) planowany w danym sezonie rozkład lotów oraz wszelkie zmiany rozkładu w trakcie trwania sezonu wraz z określeniem typów samolotów i maksymalnych mas startowych statków powietrznych (MTOW). Jeżeli maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) nie została podana, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta najwyższa maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) danego typu,

b) liczba oferowanych miejsc pasażerskich,

c) potwierdzenie posiadania praw handlowych dla danej trasy w przypadku lotów z/do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”.

18) pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:

„2.5. Stawki opłat, określone w niniejszej Taryfie, są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.”.

19) pkt 2.8 otrzymuje brzmienie:

„2.8. Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice od usługobiorcy realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonywaniem lotu:

1. w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2. w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granic), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3. wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.”.

20) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zniżki od opłat lotniskowych:

7.1. Wstęp

MPL Kraków-Balice zniżki od opłat lotniskowych stosuje na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w stosunku do każdego usługobiorcy. Zniżki od opłat lotniskowych udzielane są po spełnieniu warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek.

Wraz z wejściem w życie zmian do Taryfy, zniżki wynikające z postanowień Taryfy w brzmieniu obowiązującym przed zmianą nie będą już podlegały rozliczeniu przez MPL Kraków-Balice.

Zniżki od opłat lotniskowych są przyznawane usługobiorcom, którzy spełniają warunki danej zniżki, nie zalegają z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL Kraków-Balice. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo do cofnięcia wszystkich przyznanych zniżek w przypadku stwierdzenia występowania zaległości w płatnościach w jakimkolwiek czasie. W takim przypadku przed cofnięciem zniżek MPL Kraków-Balice poinformuje usługobiorcę o takim zamiarze, wyznaczając termin uregulowania zaległości. Brak wpłaty w wyznaczonym dodatkowo terminie będzie skutkował automatycznym cofnięciem przyznanych uprzednio zniżek od wszystkich opłat.

Możliwe jest łączenie różnych zniżek od opłat lotniskowych w tym samym czasie, chyba że w Taryfie zastrzeżono inaczej.

W przypadku zniżek, o których mowa w pkt 7.2., 7.3., 7.4., 7.7., 7.8. Taryfy, jeżeli wzrost liczby pasażerów danego usługobiorcy na danej trasie jest wynikiem przejęcia przez tego usługobiorcę choćby części rejsów wykonywanych przez innego usługobiorcę na tej samej trasie, ale należącego do tej samej grupy, wówczas taki wzrost nie będzie brany pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków tej zniżki.

Warunkiem przyznania zniżek od opłat lotniskowych, o których mowa w pkt 7.1.-7.8. Taryfy jest przedłożenie MPL Kraków-Balice wniosku o przyznanie zniżki na formularzu zgodnie ze wzorem. Formularze stanowią załącznik do Taryfy. Usługobiorcy, którzy nie złożą takich wniosków nie mogą się ubiegać o przyznanie i rozliczenie zniżek. Każdy wniosek podlega akceptacji przez MPL Kraków-Balice. Termin akceptacji wniosków przez MPL Kraków-Balice to 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do MPL Kraków-Balice. Zniżka naliczana jest po zaakceptowaniu wniosku przez MPL Kraków-Balice, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków określonych dla każdej ze zniżek.

Zniżki są naliczane w okresach rozliczeniowych. Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego w przypadku zniżki określonej w:

- pkt 7.1. jest dzień rozpoczęcia wykonywania lotów na danej trasie,

- pkt 7.2. jest pierwszy dzień każdego roku kalendarzowego lub przekroczenia wielkości ruchu pasażerskiego z poprzedniego roku kalendarzowego,

- pkt 7.3. i 7.4. jest pierwszy dzień każdego roku kalendarzowego,

- pkt 7.5. i 7.6. jest pierwszy dzień każdego roku kalendarzowego,

- pkt 7.7. jest pierwszy dzień każdego roku kalendarzowego,

- pkt 7.8. jest pierwszy dzień rozpoczęcia sezonu rozkładowego IATA, w którym zwiększa oferowanie.

Koniec danego okresu rozliczeniowego przypada na ostatni dzień danego roku kalendarzowego lub koniec sezonu IATA.

Warunkiem naliczenia zniżki w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego jest złożenie wniosku z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dla danej zniżki zostanie rozliczona, z uwzględnieniem złożonych deklaracji, ewentualna różnica pomiędzy wysokością naliczonej zniżki a stawką opłaty wynikająca z rzeczywistej liczby odprawionych pasażerów lub zrealizowanych lądowań w danym okresie rozliczeniowym.

W 2024 roku status nowej trasy zachowują połączenia uruchomione nie wcześniej niż z początkiem sezonu IATA lato 2023.”.

21) pkt 7.1 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Zniżka dla nowej trasy”.

22) po pkt 7.1 dodaje się ppkt 7.1.1 w brzmieniu:

„7.1.1. Każdemu usługobiorcy, który:

- będzie wykonywał loty na nowej trasie, z częstotliwością co najmniej jednej operacji tygodniowo przez co najmniej dwanaście następujących po sobie tygodni,

- nie operował na tej trasie w ciągu dwóch ostatnich sezonów rozkładowych IATA poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia lotów udzielana jest zniżka w wysokości 90% od opłaty określonej w pkt 3.2. Taryfy dla operacji wykonywanych na nowej trasie.”.

23) po ppkt 7.1.1 dodaje się ppkt 7.1.2 w brzmieniu:

„7.1.2. Status nowej trasy przyznawany jest na 2 kolejne sezony rozkładowe IATA liczone od dnia wykonania pierwszej operacji na nowej trasie.”.

24) po ppkt 7.1.2 dodaje się ppkt 7.1.3 w brzmieniu:

„7.1.3. Zniżka na nowej trasie udzielana jest każdemu usługobiorcy spełniającemu wskazane powyżej warunki, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym usługobiorcom operującym na nowej trasie.”

25) po ppkt 7.1.3 dodaje się ppkt 7.1.4 w brzmieniu:

„7.1.4. Zniżka dla nowej trasy nie łączy się z innymi zniżkami od opłaty określonej w pkt 3.2. Taryfy (tj. ze zniżkami opisanymi w pkt 7.5., 7.6., 7.7. i 7.8. Taryfy).”.

26) pkt 7.2 otrzymuje brzmienie:

„7.2. Zniżka za wzrost liczby pasażerów”.

27) po pkt 7.2 dodaje się ppkt 7.2.1 w brzmieniu:

„7.2.1. Każdemu usługobiorcy, który wykonuje loty przynajmniej na jednej trasie, z częstotliwością co najmniej jednej operacji lotniczej tygodniowo przez co najmniej dwanaście następujących po sobie tygodni, udzielana jest zniżka w wysokości 20 zł od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy za każdego dodatkowego pasażera odlatującego na połączeniach regularnych w porównaniu z liczbą zafakturowanych pasażerów na tych połączeniach usługobiorcy, z poprzedniego roku kalendarzowego.”.

28) po ppkt 7.2.1 dodaje się ppkt 7.2.2 w brzmieniu:

„7.2.2. Zniżka naliczana jest od kolejnego pasażera odprawionego po przekroczeniu liczby odprawionych przez usługobiorcę pasażerów w poprzednim roku kalendarzowym.”.

29) po ppkt 7.2.2 dodaje się ppkt 7.2.3 w brzmieniu:

„7.2.3. Zniżka przyznawana jest jedynie w stosunku do nadwyżki liczby pasażerów odlatujących danego usługobiorcy w porównaniu do poprzedniego roku.”.

30) po ppkt 7.2.3 dodaje się ppkt 7.2.4 w brzmieniu:

„7.2.4. Jeżeli usługobiorca w roku poprzedzającym rok przyznania zniżki nie wykonywał regularnego przewozu lotniczego przez 12 miesięcy, to wysokość zniżki korygowana jest o następujący współczynnik:gdzie:

𝑚(𝑦 - 1) - ilość miesięcy, w których usługobiorca wykonywał regularny przewóz lotniczy w roku poprzedzającym przyznanie zniżki.

𝑚(𝑦) - ilość miesięcy, w których usługobiorca wykonuje regularny przewóz lotniczy w roku przyznania zniżki.

W przypadku, gdy współczynnik , jego maksymalna wartość nie może być większa niż 1.”.

31) pkt 7.3 otrzymuje brzmienie:

„7.3. Zniżka za długofalowy i stabilny rozwój oferty”.

32) po pkt 7.3 dodaje się ppkt 7.3.1 w brzmieniu:

„7.3.1. Każdy usługobiorca, który przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że jego średnioroczny wzrost od początku nieprzerwanego operowania z lotniska Kraków-Balice wyniesie co najmniej 25 000 pasażerów odlatujących, otrzyma zniżkę od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy w wysokości 15%.”.

33) po ppkt 7.3.1 dodaje się ppkt 7.3.2 w brzmieniu:

„7.3.2. Średnioroczny wzrost wyliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:


gdzie:

𝑡𝑛- rok kalendarzowy, którego dotyczy deklaracja.

𝑡0- pierwszy rok kalendarzowy nieprzerwanego wykonywania przez usługobiorcę regularnego przewozu lotniczego na lotnisku Kraków-Balice (nie wcześniej niż 2004).

𝑥𝑡𝑛- liczba odlatujących pasażerów usługobiorcy (zgodnie ze złożoną deklaracją).”.

34) po ppkt 7.3.2 dodaje się ppkt 7.3.3 w brzmieniu:

„7.3.3. Jeśli średnioroczny wzrost od początku nieprzerwanego wykonywania przez usługobiorcę regularnego przewozu lotniczego z lotniska Kraków-Balice wyniesie co najmniej 50 000 pasażerów odlatujących, zniżka, o której mowa w pkt 7.3.1., wynosi 25%.”.

35) po ppkt 7.3.3 dodaje się ppkt 7.3.4 w brzmieniu:

„7.3.4. Jeżeli usługobiorca w roku poprzedzającym rok przyznania zniżki nie wykonywał regularnego przewozu lotniczego przez 12 miesięcy, to wysokość zniżki korygowana jest o następujący współczynnik:”


gdzie:

𝑚(𝑦 - 1) - ilość miesięcy, w których usługobiorca wykonywał regularny przewóz lotniczy w roku poprzedzającym przyznanie zniżki.

𝑚(𝑦) - ilość miesięcy, w których usługobiorca wykonuje regularny przewóz lotniczy w roku przyznania zniżki.

W przypadku, gdy współczynnik , jego maksymalna wartość nie może być większa niż 1.”.

36) po ppkt 7.3.4 dodaje się ppkt 7.3.5 w brzmieniu:

„7.3.5. Zniżka jest ograniczona w czasie do pięciu lat.”

37) pkt 7.4 otrzymuje brzmienie:

„7.4. Zniżka za wielkość ruchu”.

38) po pkt 7.4 dodaje się ppkt 7.4.1 w brzmieniu:

„7.4.1. Każdemu usługobiorcy, który przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że liczba jego pasażerów przekroczy 300 tys. pasażerów odlatujących, przyznawana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy na poziomie 10%.”.

39) po ppkt 7.4.1 dodaje się ppkt 7.4.2 w brzmieniu:

„7.4.2. Jeśli usługobiorca przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że liczba jego pasażerów przekroczy 450 tys. pasażerów odlatujących, poziom zniżki od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy wynosi 13,75%.”.

40) po ppkt 7.4.2 dodaje się ppkt 7.4.3 w brzmieniu:

„7.4.3. Jeśli usługobiorca przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że liczba jego pasażerów przekroczy 600 tys. pasażerów odlatujących, poziom zniżki od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy wynosi 17,5%.”.

41) po ppkt 7.4.3 dodaje się ppkt 7.4.4 w brzmieniu:

„7.4.4. Jeśli usługobiorca przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że liczba jego pasażerów przekroczy 750 tys. pasażerów odlatujących, poziom zniżki od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy wynosi 21,25%.”.

42) po ppkt 7.4.4 dodaje się ppkt 7.4.5 w brzmieniu:

„7.4.5. Jeśli usługobiorca przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że liczba jego pasażerów przekroczy 900 tys. pasażerów odlatujących, poziom zniżki od opłaty określonej w pkt 5.1. Taryfy wynosi 25%.”.

43) po ppkt 7.4.5 dodaje się ppkt 7.4.6 w brzmieniu:

„7.4.6. Zniżka jest ograniczona w czasie do pięciu lat.”.

44) po ppkt 7.4.6 dodaje się pkt 7.5 w brzmieniu:

„7.5. Zniżka za rozwój oferty krajowej”.

45) po pkt 7.5 dodaje się ppkt 7.5.1 w brzmieniu:

„7.5.1. Usługobiorcy, który wykonuje loty na trasie krajowej z lotniska Kraków-Balice, z częstotliwością co najmniej jednej operacji dziennie przez co najmniej dwanaście następujących po sobie tygodni, przyznawana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 3.2. Taryfy na poziomie 20% na danej trasie.”.

46) po ppkt 7.5.1. dodaje się ppkt 7.5.2 w brzmieniu:

„7.5.2. Warunkiem przyznania zniżki za rozwój oferty krajowej jest przewiezienie przynajmniej takiej samej lub większej liczby pasażerów na trasie krajowej, o której mowa w pkt 7.5.1., w stosunku do poprzedniego roku.”.

47) po ppkt 7.5.2 dodaje się ppkt 7.5.3 w brzmieniu:

„7.5.3. Zniżka jest ograniczona w czasie do pięciu lat.”.

48) po ppkt 7.5.3. dodaje się pkt 7.6 w brzmieniu:

„7.6. Zniżka za rozwój oferty długodystansowej”.

49) po pkt 7.6 dodaje się ppkt 7.6.1 w brzmieniu:

„7.6.1. Usługobiorcy, który wykonuje loty na trasie długodystansowej z lotniska Kraków-Balice, z częstotliwością co najmniej jednej operacji tygodniowo przez co najmniej dwanaście następujących po sobie tygodni, przyznawana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 3.2. Taryfy na poziomie 20% na danej trasie.”.

50) po ppkt 7.6.1 dodaje się ppkt 7.6.2 w brzmieniu:

„7.6.2. Warunkiem przyznania zniżki za rozwój oferty długodystansowej jest przewiezienie przynajmniej takiej samej lub większej liczby pasażerów na trasie długodystansowej, o której mowa w pkt 7.6.1., w stosunku do poprzedniego roku.”.

51) po ppkt 7.6.2 dodaje się ppkt 7.6.3 w brzmieniu:

„7.6.3. Zniżka jest ograniczona w czasie do pięciu lat.”.

52) po ppkt 7.6.3 dodaje się ppkt 7.7 w brzmieniu:

„7.7. Zniżka za wysoką częstotliwość przylotów w ciągu doby”.

53) po pkt 7.7 dodaje się ppkt 7.7.1 w brzmieniu:

„7.7.1. Każdy usługobiorca, który przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby przylotów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że jego średnia liczba przylotów dziennie na danym połączeniu, liczona zgodnie ze wzorem:


wyniesie co najmniej 2, przyznawana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 3.2. Taryfy na poziomie 15%.”

54) po ppkt 7.7.1 dodaje się ppkt 7.7.2 w brzmieniu:

„7.7.2. Jeśli usługobiorca przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby przylotów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że jego średnia liczba przylotów dziennie na danym połączeniu wyniesie co najmniej 5, poziom zniżki wynosi 25%.”.

55) po ppkt 7.7.2 dodaje się ppkt 7.7.3 w brzmieniu:

„7.7.3. Jeśli usługobiorca przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby przylotów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że jego średnia liczba przylotów dziennie na danym połączeniu wyniesie co najmniej 8, poziom zniżki wynosi 35%.”.

56) po ppkt 7.7.3 dodaje się ppkt 7.7.4 w brzmieniu:

„7.7.4 Dopuszcza się odstępstwo od liczby wymaganych przylotów w wysokości max 10%.”.

57) po ppkt 7.7.4 dodaje się ppkt 7.7.5 w brzmieniu:

„7.7.5. Warunkiem przyznania zniżki za wysoką częstotliwość przylotów połączenia w ciągu dnia jest przewiezienie przynajmniej takiej samej lub większej liczby pasażerów łącznie na danym połączeniu przewoźnika, który ubiega się o zniżkę w stosunku do poprzedniego roku.”.

58) po ppkt 7.7.5 dodaje się ppkt 7.7.6 w brzmieniu:

„7.7.6. Zniżka jest ograniczona w czasie do pięciu lat.”.

59) po ppkt 7.7.6 dodaje się pkt 7.8 w brzmieniu:

„7.8. Zniżka za istotne zwiększenie częstotliwości połączenia”.

60) po pkt 7.8 dodaje się ppkt 7.8.1 w brzmieniu:

„7.8.1. Każdemu usługobiorcy, który istotnie zwiększa częstotliwość połączenia, po spełnieniu poniższych warunków:

a) zwiększa częstotliwość rejsów na danym połączeniu średnio o co najmniej 5 przylotów tygodniowo przez cały sezon rozkładowy (w porównaniu z analogicznym sezonem rozkładowym poprzedniego roku),

b) operował na regularnym połączeniu z częstotliwością minimum 6 przylotów tygodniowo przez cały analogiczny sezon rozkładowy przed istotnym zwiększeniem częstotliwości rejsów na tym połączeniu,

c) oferuje do nabycia średnio więcej miejsc tygodniowo po zwiększeniu częstotliwości niż w okresie przed wzrostem częstotliwości z uwzględnieniem analogicznych sezonów rozkładowych, udzielana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 3.2. Taryfy. Zniżka w wysokości 99% udzielana jest po przekroczeniu liczby przylotów z poprzedniego analogicznego sezonu rozkładowego (w odniesieniu do każdego dodatkowego przylotu wykonanego w stosunku do analogicznego sezonu poprzedzającego sezon, w którym udzielana jest zniżka). Zniżka przyznawana jest maksymalnie na okres dwóch kolejnych sezonów rozkładowych IATA lato i zima licząc od dnia zwiększenia częstotliwości na danym połączeniu.”.

61) po ppkt 7.8.1 dodaje się ppkt 7.8.2 w brzmieniu:

„7.8.2. Zniżki za istotne zwiększenie częstotliwości połączenia nie można łączyć z innymi zniżkami, za wyjątkiem zniżki określonej w pkt 7.9. Taryfy.”.

62) po ppkt 7.8.2 dodaje się pkt 7.9 w brzmieniu:

„7.9. Postój w związku z bazą operacyjną.

Opłata za postój dla usługobiorców, dla których lotnisko Kraków-Balice jest bazą operacyjną pobierana jest w wysokości 1,00 PLN za każde rozpoczęte 24 godziny (dobę) postoju. W przypadku wielokrotnych postojów statku powietrznego o tych samych znakach rejestracyjnych w ciągu 24 godzin (doby), opłata za postój będzie pobierana wyłącznie jednorazowo.”.

63) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Opłata za usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych oraz za dodatkową ochronę statków powietrznych w czasie parkowania.”.

64) pkt 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych.

Opłatę pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska za każdy rozpoczęty lm2 oczyszczonej powierzchni.

rodzaj opłaty

wysokość opłaty

usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów

250,00 PLN

usunięcie innych zanieczyszczeń

164,00 PLN

dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni lotniskowych na wniosek usługobiorcy

107,00 PLN

65) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą

Opłatę pobiera się za usługi zabezpieczania przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania / roztankowania samolotu w czasie wchodzenia / wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika lotniska.

rodzaj opłaty

wysokość opłaty

zabezpieczanie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania / roztankowania samolotu w czasie wchodzenia / wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie (PLN/1operacja)

82,00 PLN


66) pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Płatności za usługi wymienione w niniejszej Taryfie są dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur wystawianych w złotych polskich:

a) gotówką - płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu zgodnie z regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności,

b) kartą kredytową,

c) przelewem na rachunek bankowy, po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do MPL Kraków-Balice, na podstawie uprzednich ustaleń stron.”.

67) pkt 11.1 otrzymuje brzmienie:

„11.1. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług usługobiorcom, którzy nie respektują warunków niniejszej Taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.”.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2023-12-31
  • Data obowiązywania: 2023-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA