REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 66

OGŁOSZENIE NR 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.1)) ogłasza się, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2013 r., opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego

Izabela Szymajda-Wojciechowska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

Załącznik 1. [Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice]

Załącznik do ogłoszenia Nr 3
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 31 maja 2013 r.

Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice

1. Definicje:

Użyte w cenniku określenia oznaczają:

1.1. maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie;

1.2. MPL Kraków-Balice – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., z siedzibą w Balicach, 32–083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, spółka zarządzająca lotniskiem Kraków-Balice;

1.3. lotnisko Kraków-Balice – lotnisko zarejestrowane w rejestrze lotnisk cywilnych pod numerem 56;

1.4. nowa trasa – status przyznawany bezpośredniej trasie, która nie jest oferowana na lotnisku Kraków-Balice w chwili jej uruchomienia i nie była uruchamiana w ciągu ostatnich dwóch sezonów przez danego przewoźnika;

1.5. pasażer – osoba podróżująca statkiem powietrznym, niebędąca członkiem jego załogi;

1.6. pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na lotnisko Kraków-Balice i nie opuszczając pokładu statku powietrznego kontynuuje podróż połączeniem lotniczym o tym samym numerze rejsu;

1.7. połączenie długodystansowe – jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godzin lotu statku powietrznego;

1.8. regularne połączenie – połączenie lotnicze, w którym miejsca w statku powietrznym przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a lot jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;

1.9. ruch czarterowy – przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego;

1.10. lot cargo – lot statku powietrznego przewożącego wyłącznie towary, z wyjątkiem poczty oraz bagażu rejestrowanego;

1.11. użytkownik statku powietrznego – osoba prawna, fizyczna lub inny podmiot, w którego dyspozycji (posiadaniu) pozostaje statek powietrzny, na rzecz którego wykonywane są usługi lotniskowe;

1.12. użytkownik lotniska – podmiot korzystający z infrastruktury, instalacji i obiektów MPL Kraków-Balice podczas wykonywania obsługi naziemnej lub przewozu lotniczego;

1.13. baza operacyjna – port, w którym użytkownik lotniska posiada własne zaplecze operacyjne wraz z biurem odpraw załóg oraz wykonuje obsługę techniczną jednego lub więcej statków powietrznych. Użytkownik ten realizuje w danym sezonie rozkładowym średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z MPL Kraków-Balice w ciągu dnia, oferując jednocześnie z MPL Kraków-Balice bezpośrednie połączenia do co najmniej sześciu różnych portów lotniczych oraz zawarł umowę z MPL Kraków-Balice, z której jednoznacznie wynika, że MPL Kraków-Balice jest dla tego przewoźnika portem bazowym.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Opłaty objęte cennikiem dokonywane są na rzecz MPL Kraków-Balice przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez MPL Kraków-Balice. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego.

2.2. Skorzystanie z usług MPL Kraków-Balice jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego cennika.

2.3. Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszym cenniku, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z MPL Kraków-Balice oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

2.4. Użytkownik statku powietrznego obsługujący regularne połączenia do/z lotniska Kraków-Balice, zobowiązany jest do przekazywania, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem operacji/nowego sezonu rozkładowego, na adres e-mail: schedule@krakowairport.pl następujących informacji:

a) planowany w danym sezonie rozkład lotów oraz wszelkie zmiany rozkładu w trakcie trwania sezonu wraz z określeniem typów samolotów i maksymalnych mas startowych statków powietrznych (MTOM). Jeżeli maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) nie została podana, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta najwyższa maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) danego typu,

b) liczba oferowanych miejsc pasażerskich,

c) potwierdzenie posiadania praw handlowych dla danej trasy w przypadku lotów z/do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.5. Stawki opłat, określone w niniejszym cenniku, są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.6. Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN).

2.7. Opłaty określone w ust. 3–6 są opłatami standardowymi, opłaty dodatkowe są określone w ust. 8 i 9.

2.8. Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice od użytkownika lotniska realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonywaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzonego:

a) statusem lotu:

– HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

– SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub

– HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, potwierdzonego:

a) statusem lotu:

– STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

– GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granic), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne, potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

3. Opłata za lądowanie statku powietrznego:

3.1. Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku.

3.2. Opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM), niezależnie od rodzaju statku powietrznego oraz lotu, i wynosi 32,00 PLN.

4. Opłata za postój statku powietrznego:

4.1. Opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, i wynosi 12,20 PLN

4.2. Czas postoju jest liczony od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się czas liczony od momentu zajęcia przez statek powietrzny stanowiska na płycie postojowej do momentu jego opuszczenia (tzw. czas blokowy).

4.3. Za postój trwający do 120 min opłaty określonej w pkt 4.1 nie pobiera się.

5. Opłata za pasażera odlatującego:

5.1. Z zastrzeżeniem pkt. 5.2, opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 45,00 PLN.

5.2. Opłacie określonej w pkt 5.1 i 6 nie podlegają:

1) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim;

2) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego.

6. Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu:

Z zastrzeżeniem pkt 5.2, opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 5,50 PLN.

7. Zniżki od opłat lotniskowych:

Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego, który zwróci się z pisemnym wnioskiem do MPL Kraków-Balice, udzielane są zniżki określone w pkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, z zastrzeżeniem, iż:

1) użytkownik ten na dzień złożenia wniosku oraz na koniec roku kalendarzowego, w którym udzielana jest zniżka nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL Kraków-Balice,

2) użytkownik ten przedstawi wiarygodną deklarację wielkości ruchu pasażerskiego planowanego na dany sezon, popartą szczegółowym rozkładem lotów, zgodnie z pkt 2.4 (dotyczy zniżki określonej w pkt 7.1).

Do wniosku o udzielenie zniżki określonej w pkt 7.1, użytkownik statku powietrznego winien dołączyć deklarację, o której mowa w pkt 7 lit. b.

7.1. Dla użytkownika statku powietrznego, który zadeklaruje przewiezienie (obsługę) w danym roku kalendarzowym powyżej 250 tysięcy pasażerów odlatujących, opłata za każdego pasażera odlatującego w trakcie całego roku kalendarzowego wynosi odpowiednio od 38 do 33 złotych, zgodnie z tabelą:

zadeklarowana liczba pasażerów odlatujących (w roku kalendarzowym)

opłata za pasażera odlatującego (PLN)

powyżej 250 000

38

powyżej 300 000

37

powyżej 350 000

36

powyżej 400 000

35

powyżej 450 000

34

powyżej 500 000

33

 

Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie rozliczona ewentualna różnica pomiędzy opłatą pobraną od użytkownika statku powietrznego, wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie deklarowanej liczby pasażerów, a opłatą wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby odprawionych pasażerów.

Użytkownikowi statku powietrznego, który na koniec roku kalendarzowego, którego dotyczy udzielana zniżka zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL Kraków-Balice, zostaną naliczone podstawowe opłaty za cały okres obowiązywania zniżki.

7.2. Każdemu użytkownikowi statku powietrznego udzielana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 3.2 cennika dla operacji wykonywanych na nowej trasie. Status nowej trasy przyznawany jest na okres trzech lat liczonych od dnia wykonania pierwszej operacji na nowej trasie. Zniżka dla nowej trasy udzielana jest wszystkim przewoźnikom operującym na nowej trasie w czasie jej funkcjonowania. Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu dwóch ostatnich sezonów rozkładowych poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia lotów, operował na tej trasie. Wysokość zniżki udzielanej w okresie funkcjonowania nowej trasy uzależniona jest od częstotliwości wykonywanych operacji lądowania tygodniowo i kształtuje się następująco:

 

częstotliwość operacji (lądowań) tygodniowo

zniżka w okresie pierwszych 3 miesięcy

zniżka w okresie od 4 do 12 miesiąca

zniżka w drugim roku

zniżka w trzecim roku

1–2

100%

30%

20%

10%

3–4

100%

40%

30%

20%

Powyżej 4

100%

50%

40%

30%

 

7.3. Użytkownikowi statku powietrznego, wykonującemu lot długodystansowy statkiem powietrznym, którego maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) przekracza 100 t, udzielana jest zniżka od opłaty określonej w pkt 3.2 cennika. Opłata uwzględniająca zniżkę obliczana jest wg wzoru:

OPŁATA ZA LĄDOWANIE = [100 * 32,00 PLN] + [(MTOW–100) * 50% * 32,00 PLN]

7.4. Użytkownikowi statku powietrznego, wykonującemu lot cargo udzielana jest zniżka w wysokości 50% od opłaty określonej w pkt 3.2 cennika.

7.5. Zniżki określone w pkt 7.1. i 7.2. nie dotyczą ruchu czarterowego.

8. Inne opłaty:

8.1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczonej powierzchni:

 

Rodzaj opłaty

Opłata

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów

2459,00 PLN

Usunięcie innych zanieczyszczeń

1639,30 PLN

Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni lotniskowych na wniosek użytkownika statku powietrznego

1065,60 PLN

 

8.2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczania statku powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym:

 

Rodzaj opłaty

Opłata

Ochrona statku powietrznego przez dedykowanego wartownika (PLN/h za każdego wartownika)

368,90 PLN

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny

245,90 PLN

Wygrodzenie stanowiska postojowego

491,80 PLN

 

9. Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie. Opłaty pobiera się za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.

Rodzaj opłaty

Opłata

Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie (PLN/1 operacja)

82,00 PLN

 

10. Warunki i formy płatności:

10.1. Płatności za usługi wymienione w niniejszym cenniku są dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT wystawianych w złotych polskich:

1) gotówką – płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu zgodnie z regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności;

2) kartą kredytową;

3) przelewem na rachunek bankowy, po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do MPL Kraków-Balice, na podstawie uprzednich ustaleń stron.

10.2. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń finansowych w przypadku odroczonych terminów płatności.

10.3. Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane ustawowe odsetki w obowiązującej wysokości.

11. Odmowa świadczenia usług:

11.1. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszego cennika, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.

11.2. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska Kraków-Balice, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie statku powietrznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-31
  • Data wejścia w życie: 2013-06-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA