REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 1 poz. 5

Komunikat Nr 28
Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) ustala się:

§ 1. Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności, wyznaczonego na dzień 25 marca 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

§ 2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Egzaminacyjnej

dla Doradców Inwestycyjnych

Marek Szuszkiewicz

 

Załącznik 1. [Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności]

Załącznik
do Komunikatu Nr 28 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
z dnia 5 grudnia 2006 r. - zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności

1.

Zagadnienia prawne.

1.1.

Papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi.

1.1.1.

Istota i właściwości papieru wartościowego.

1.1.2.

Rodzaje papierów wartościowych.

1.1.3.

Sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych.

1.1.4.

Akcje i obligacje.

1.1.5.

Prawa pochodne.

1.1.6.

Skarbowe papiery wartościowe.

1.1.7.

Bankowe papiery wartościowe.

1.1.8.

Weksel i czek.

1.1.9.

Maklerskie instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi.

1.1.10.

Inne instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi.

1.2.

Zagadnienia prawa cywilnego.

1.2.1.

Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

1.2.2.

Czynności prawne i przesłanki ważności umowy.

1.2.3.

Przedstawicielstwo i pośrednictwo w obrocie gospodarczym.

1.2.4.

Ogólne warunki umów.

1.2.5.

Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

1.2.6.

Obrót wierzytelnościami.

1.2.7.

Najważniejsze typy zobowiązań umownych (zlecenie, komis, agencja, przechowanie, przekaz).

1.3.

Działalność gospodarcza i zagadnienia prawa handlowego.

1.3.1.

Prowadzenie działalności gospodarczej.

1.3.2.

Spółki prawa handlowego - zagadnienia ogólne.

1.3.3.

Spółka jawna.

1.3.4.

Spółka partnerska.

1.3.5.

Spółka komandytowa.

1.3.6.

Spółka komandytowo-akcyjna.

1.3.7.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.3.8.

Spółka akcyjna.

1.3.9.

Przekształcenia, łączenie i podział spółek.

1.3.10.

Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

1.3.11.

Emisja akcji i obligacji.

1.3.12.

Handel elektroniczny.

1.3.13.

Niektóre zabezpieczenia finansowe.

1.3.14.

Konglomerat finansowy.

1.3.15.

Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku.

1.4.

Zagadnienia dotyczące majątku i finansów publicznych.

1.4.1.

Finanse państwa.

1.4.2.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego.

1.4.3.

Skarbowe papiery wartościowe.

1.4.4.

Samorządowe papiery wartościowe.

1.5.

Obrót instrumentami finansowymi.

1.5.1.

Przepisy ogólne.

1.5.2.

Komisja Nadzoru Finansowego - organizacja, zasady działania, uprawnienia.

1.5.3.

Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne.

1.5.4.

Banki powiernicze.

1.5.5.

Kluby inwestora.

1.5.6.

Doradcy inwestycyjni.

1.5.7.

Inwestowanie za granicą.

1.5.8.

Manipulacja instrumentami finansowymi.

1.5.9.

Rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych.

1.5.10.

Przyjęte praktyki rynkowe.

1.5.11.

Obrót zorganizowany i system depozytowo--rozliczeniowy.

1.5.12.

Obowiązkowy system rekompensat.

1.5.13.

Tajemnica zawodowa i informacje poufne.

1.5.14.

Oferta publiczna, ubieganie się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym.

1.5.15.

Znaczne pakiety akcji. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych.

1.5.16.

Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.

1.6.

Towarzystwa i fundusze inwestycyjne.

1.6.1.

Zasady tworzenia i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.

1.6.2.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych.

1.6.3.

Tworzenie i działanie towarzystw funduszy inwestycyjnych.

1.6.4.

Zadania i zasady funkcjonowania depozytariusza.

1.6.5.

Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych.

1.6.6.

Nadzór nad funduszami i towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

1.6.7.

Łączenie, przejęcie, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego.

1.6.8.

Zbiorcze portfele papierów wartościowych.

1.6.9.

Zasady działania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terytorium RP.

1.6.10.

Zasady działania towarzystw funduszy inwestycyjnych na terytorium państw członkowskich.

1.6.11.

Zasady działania spółek zarządzających na terytorium RP.

1.7.

Zasady opodatkowania na rynku finansowym.

1.7.1.

Ogólne zasady podatkowe.

1.7.2.

Zyski dywidendowe, odsetkowe i kapitałowe.

1.7.3.

Podatek dochodowy.

1.7.4.

Podatek od towarów i usług.

1.7.5.

Podatek od spadków i darowizn.

1.7.6.

Opodatkowanie osób prawnych.

1.7.7.

Opodatkowanie osób fizycznych.

1.7.8.

Opłaty skarbowe.

1.8.

Zagadnienia dotyczące pozostałych segmentów rynku finansowego.

1.8.1.

Banki na rynku kapitałowym.

1.8.2.

Zakłady ubezpieczeń na rynku kapitałowym.

1.8.3.

Otwarte fundusze emerytalne.

1.8.4.

Pracownicze programy emerytalne.

1.8.5.

Indywidualne Konta Emerytalne.

1.8.6

Organizacja giełd towarowych i obrotu towarami giełdowymi.

1.8.7.

Narodowe Fundusze Inwestycyjne.

1.8.8.

Nadzór nad segmentami rynku finansowego.

 

2.

Rachunkowość finansowa, obowiązki informacyjne emitentów i analiza sprawozdań finansowych.

2.1.

Zakres rachunkowości finansowej.

2.1.1.

Rachunkowość jako system informacyjny.

2.1.2.

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza.

2.1.3.

Podstawowe koncepcje, zasady i definicje rachunkowości finansowej.

2.2.

Źródła standaryzacji rachunkowości.

2.2.1.

Regulacje krajowe i zagraniczne.

2.2.2.

Dyrektywy Rady Unii Europejskiej.

2.2.3.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i ich interpretacje.

2.2.4.

Amerykańskie standardy rachunkowości.

2.3.

Sprawozdawczość finansowa.

2.3.1.

Cechy jakościowe sprawozdań finansowych.

2.3.2.

Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

2.3.3.

Składniki sprawozdań finansowych.

2.3.3.1.

Bilans.

2.3.3.2.

Rachunek zysków i strat.

2.3.3.3.

Zestawienie zmian w kapitale własnym.

2.3.3.4.

Rachunek przepływów pieniężnych.

2.3.3.5.

Informacja dodatkowa.

2.3.4.

Analiza zdarzeń i operacji gospodarczych.

2.3.4.1.

Wpływ na sytuację majątkową.

2.3.4.2.

Wpływ na sytuację finansową.

2.3.4.3.

Wpływ na wynik finansowy.

2.3.4.4.

Wpływ na przepływy pieniężne.

2.3.5.

Użytkownicy sprawozdań finansowych.

2.3.6.

Badanie, przegląd, ogłaszanie sprawozdań finansowych.

2.3.7.

Rekonstrukcja pozycji sprawozdania finansowego do analizy finansowej.

2.4.

Metody wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

2.4.1.

Metody wyceny aktywów.

2.4.2.

Metody wyceny pasywów.

2.4.3.

Rachunkowość kapitałów własnych.

2.4.4.

Zasady ustalania przychodów.

2.4.5.

Zasady ustalania kosztów.

2.4.6.

Metody ustalania wyniku finansowego.

2.5.

Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej.

2.5.1.

Pozycje w walutach obcych; różnice kursowe.

2.5.2.

Rachunkowość instrumentów finansowych.

2.5.3.

Koszty prac rozwojowych.

2.5.4.

Rachunkowość transakcji leasingowych.

2.5.5.

Rachunkowość łączenia się spółek.

2.5.6.

Elementy rachunkowości inflacyjnej.

2.5.7.

Pozycje pozabilansowe.

2.5.8.

Podatek odroczony.

2.5.9.

Kontrakty długoterminowe.

2.5.10.

Inne zagadnienia szczególne (zdarzenia po dniu bilansowym, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów podstawowych, zmiana polityki rachunkowości).

2.6.

Konsolidacja sprawozdań finansowych.

2.6.1.

Jednostka dominująca, znaczący inwestor, jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, grupa kapitałowa, jednostki powiązane, jednostki podporządkowane.

2.6.2.

Zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji.

2.6.3.

Metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna).

2.6.4.

Wycena metodą praw własności.

2.6.5.

Konsolidacja na dzień „nabycia”.

2.6.6.

Konsolidacja po dniu „nabycia”.

2.6.7.

Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych.

2.6.8.

Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2.6.9.

Badanie, przegląd, ogłaszanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2.6.10.

Rekonstrukcja pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego do analizy finansowej.

2.7.

Szczególne zasady rachunkowości.

2.7.1.

Szczególne zasady rachunkowości banków.

2.7.2.

Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

2.7.3.

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

2.7.4.

Szczególne zasady rachunkowości narodowych funduszy inwestycyjnych.

2.7.5.

Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

2.7.6.

Szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich.

2.7.7.

Szczególne zasady rachunkowości bankowych biur maklerskich.

2.8.

Obowiązki informacyjne emitentów.

2.8.1.

Prospekt emisyjny.

2.8.2.

Memorandum informacyjne.

2.8.3.

Informacje bieżące.

2.8.4.

Raporty okresowe.

2.8.5.

Inne obowiązki informacyjne emitentów i inwestorów.

2.9.

Analiza finansowa z uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń.

2.9.1.

Analiza trendu.

2.9.2.

Analiza struktury pionowej i poziomej bilansu.

2.9.3.

Analiza porównawcza.

2.9.3.1.

Analiza makroekonomiczna.

2.9.3.2.

Analiza międzysektorowa.

2.9.3.3.

Analiza wewnątrzsektorowa.

2.9.4.

Analiza rachunku zysków i strat.

2.9.5.

Analiza przepływów gotówkowych.

2.9.6.

Analiza wskaźnikowa.

2.9.6.1.

Analiza płynności.

2.9.6.2.

Analiza aktywności (efektywności).

2.9.6.3.

Analiza zadłużenia.

2.9.6.4.

Analiza rentowności.

2.9.6.5.

Analiza wskaźników rynkowych (np. zysk na akcję).

2.9.6.6.

Współczynnik wypłacalności (dla banków).

2.9.6.7.

Margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (dla zakładów ubezpieczeń).

2.9.6.8.

Model (piramida) Du Ponta.

2.9.6.9.

Możliwości i ograniczenia analizy wskaźnikowej.

 

3.

Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym.

3.1.

Etyka.

3.1.1.

Obowiązki doradcy wobec pracodawcy.

3.1.2.

Obowiązki doradcy wobec klienta.

3.1.3.

Zasady przygotowania rekomendacji i decyzji inwestycyjnych.

3.1.4.

Zasady zarządzania portfelem.

3.1.5.

Zasady korzystania z różnych źródeł informacji.

3.1.6.

Jawność konfliktów.

3.1.7.

Przyjmowanie dodatkowych korzyści materialnych.

3.1.8.

Zachowanie tajemnicy zawodowej oraz poufność informacji.

3.1.9.

Doradca a środki masowego przekazu.

3.2.

Ochrona danych osobowych.

3.3.

Przestępstwa na rynku kapitałowym.

3.4.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Egzaminacyjnej

dla Doradców Inwestycyjnych

Marek Szuszkiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-15
  • Data wejścia w życie: 2006-12-05
  • Data obowiązywania: 2006-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA