| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 lipca 1983 r.

w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie § 1 ust. 2 oraz w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, o których mowa w § 4 rozporządzenia powołanego na wstępie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na tym stanowisku.

§ 3.

W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.

§ 4.

Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.

§ 5.

Okresy pracy w szczególnych warunkach zakład pracy stwierdza w zaświadczeniach wystawianych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1980 r. w sprawie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 33).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: T. Szelachowski

W porozumieniu:

Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych: wz. J. Bury

Załącznik 1. [Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.]

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 12 lipca 1983 r.

Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.

Wykaz A

Dział I. W górnictwie.

4. Prace wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody:

1) motorowy (maszynista),

2) wiertacz,

3) kowal.

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym.

Produkcja aluminium

40. Prace wykonywane w zakładach produkujących aluminium:

1) wszystkie stanowiska pracy pracowników służby zdrowia występujące w przychodni przyzakładowej na terenie zakładów produkcyjnych.

Odlewnie metali nieżelaznych i ich stopów.

43. Obsługa pieców rafineryjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych:

1) formierz,

2) odlewnik.

Prace różne w hutnictwie i przemyśle metalowym.

71. Metalizowanie natryskowe:

1) metalizator natryskowy.

72. Malowanie minią:

1) malarz minią.

76. Prace w hartowniach, wytrawialniach, ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów – cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem:

1) galwanizer,

2) hartownik,

3) wytrawiacz.

77. Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi:

1) fluidyzator.

78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne:

1) szlifierz,

2) ostrzarz,

3) polerowacz.

79. Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych:

1) kowal.

81. Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych:

1) mechanik napraw pojazdów samochodowych*),

2) mechanik lotniczy*).

*) Prace w hamowniach, w których stale są prowadzone próby silników spalinowych

84. Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią:

1) specjalista d/s naprawy aparatury rtęciowej,

2) mistrz,

3) referent techniczny d/s naprawy aparatury rtęciowej.

Dział IV. W chemii.

10. Produkcja soli i solanki:

1) zwarycz (przy produkcji soli i szlamów leczniczych).

11. Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi:

1) aparatowy produkcji dwutlenku węgla,

2) napełniacz butli dwutlenku węgla,

3) odbieracz butli dwutlenku węgla,

4) robotnik magazynowy,

5) robotnik napełniający butle gazami technicznymi.

17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli:

1) uprawniony technik dentystyczny,

2) technik dentystyczny,

3) modelarz – ortopeda.

19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów:

1) operator urządzeń dozujących.

21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy:

1) wulkanizator gumy.

23. Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku:

a) przy produkcji leków w boksach ascetycznych w aptekach i produkcji płynów infuzyjnych w aptekach szpitalnych:

1) farmaceuta,

2) technik farmaceutyczny;

b) przy produkcji i fasowaniu leków i odczynników diagnostycznych w laboratoriach galenowych:

1) fasowaczka,

2) robotnik przerobu;

c) przy produkcji leków i półproduktów pochodzenia biologicznego, w tym surowic, szczepionek, diagnostyków i podłoży w wytwórniach surowic i szczepionek:

1) specjalista,

2) asystent,

3) technolog,

4) mistrz,

5) referent do spraw produkcji,

6) laborant (w produkcji),

7) aparatowy,

8) pielęgniarz zwierząt immunizowanych i doświadczalnych (dotyczy wyłącznie pielęgniarzy obsługujących duże zwierzęta produkcyjne jak: konie, jałówki, małpy, barany, kozy),

9) konfekcjoner preparatów,

10) robotnik transportowy,

11) robotnik magazynowy,

12) sprzątacz w hali produkcyjnej.

37. Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych:

1) robotnik obsługi urządzeń do unieszkodliwiania nieczystości stałych w szpitalach.

Dział V. W budownictwie i produkcji materiałów budowlanych.

1. Roboty wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach:

1) izolarz (np. monter izolacji).

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych:

1) maszynista koparek i ładowaczek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych,

2) maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych,

3) maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych.

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie:

1) zbrojarz,

2) zbrojarz prefabrykatów,

3) betoniarz,

4) zestawiacz surowców i mieszanek (np. operator-betoniarz).

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości:

1) malarz (np. malarz konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych).

8. Prace cykliniarskie:

1) robotnik budowlany.

9. Prace dekarskie:

1) blacharz-dekarz,

2) robotnik budowlany.

10. Prace kamieniarskie:

1) kamieniarz budowlany (np. kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej),

2) robotnik budowlany,

3) brukarz.

11. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych:

1) robotnik wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych (np. zatacznik, wytacznik, dołowacz masy).

15. Prace przy produkcji betonu kruszywowego:

1) zestawiacz surowców i mieszanek,

2) betoniarz prefabrykacji,

3) operator urządzeń formujących,

4) robotnik stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego – smarownik form.

Dział VII. W przemyśle lekkim.

9. Prace wykonywane w zakładach przetwarzających azbest:

1) wszystkie stanowiska pracy pracowników służby zdrowia występujące w przychodni przyzakładowej położonej na terenie zakładów przetwarzających azbest.

12. Produkcja spodów obuwniczych ze skóry, gumy i tworzyw sztucznych oraz klejenie i powlekanie tkanin obuwniczych:

1) obuwnik ortopeda.

14. Prace związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykańczaniem wyrobów przemysłu skórzanego:

1) obuwnik ortopeda,

2) mechanik ortopeda,

3) bandażysta ortopeda,

4) cholewkarz ortopeda,

5) stolarz ortopeda.

Dział VIII. W transporcie i łączności.

Transport

2. Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów:

1) kierowca samochodu uprzywilejowanego w ruchu,

2) kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony,

3) kierowca autobusu o liczbie miejsc powyżej 15.

3. Prace kierowców ciągników lub pojazdów gąsienicowych:

1) kierowca ciągnika.

12. Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska:

1) pilot,

2) radiooperator pokładowy,

3) mechanik wykonujący loty (wchodzący w skład załogi statku powietrznego),

4) mechanik naziemny – operator dźwigu pokładowego na śmigłowcu,

5) kierowca – mechanik urządzeń naziemnych, kierowca – zatrudnieni na starcie i płycie,

6) mechanik lotniczy silnikowy zatrudniony na starcie i płycie,

7) mechanik lotniczy płatowcowy zatrudniony na starcie i płycie,

8) mechanik lotniczy wyposażenia elektrycznego zatrudniony na starcie i płycie,

9) mechanik lotniczy wyposażenia radiowego zatrudniony na starcie i płycie,

10) mechanik lotniczy przyrządów pokładowych zatrudniony na starcie i płycie,

11) mechanik lotniczy urządzeń naziemnych zatrudniony na starcie i płycie,

12) lekarz,

13) felczer,

14) pielęgniarka,

15) położna.

Dział IX. W gospodarce komunalnej.

2. Oczyszczalnie ścieków i filtrów otwartych:

1) aparatowy urządzeń ściekowych,

2) monter konserwator sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (hydraulik, mechanik, ślusarz),

3) samodzielny technolog d/s oczyszczania ścieków,

4) aparatowy uzdatniania wody (przy pomocy chloru, ozonu, koagulantów).

Dział X. W rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

7. Prace w chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C:

1) aparatowy,

2) monter urządzeń chłodniczych.

11. Prace przy wypieku pieczywa:

1) piekarz.

Dział XI. W przemyśle poligraficznym.

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego:

1) składacz ręczny.

4. Drukowanie i uszlachetnianie druków:

1) maszynista maszyn offsetowych,

2) maszynista maszyn typograficznych.

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami:

a) na oddziałach (działach) intensywnej opieki medycznej lub anestezjologii.

1) lekarz,

2) pielęgniarka*);

b) na oddziałach psychiatrycznych i odwykowych (dotyczy to również personelu zatrudnionego w: sanatoriach dla nerwowo i psychicznie chorych, sanatoriach i oddziałach neuropsychiatrii dziecięcej, zakładach dla dzieci głęboko niedorozwiniętych do lat 3, zakładach leczenia odwykowego dla alkoholików i narkomanów oraz oddziałach dziennych, nocnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi):

1) lekarz,

2) psycholog,

3) felczer,

4) pielęgniarka,

5) asystentka pielęgniarska,

6) młodsza pielęgniarka,

7) instruktor terapii zajęciowej,

8) opiekunka dziecięca,

9) sanitariusz szpitalny,

10) sanitariusz (noszowy),

11) salowa;

c) na oddziałach onkologicznych – dla przewlekle chorych:

1) lekarz,

2) pielęgniarka*),

3) asystentka pielęgniarska,

4) sanitariusz szpitalny,

5) sanitariusz (noszowy),

6) salowa;

d) na oddziałach leczenia oparzeń (także na oddziałach chirurgicznych wytypowanych do leczenia oparzeń):

1) lekarz,

2) pielęgniarka*),

3) sanitariusz szpitalny,

4) sanitariusz (noszowy),

5) salowa;

e) na oddziałach (w ośrodkach) leczenia ostrych zatruć:

1) lekarz,

2) pielęgniarka*).

2. Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów:

a) prace w zespołach operacyjnych na oddziałach urazowo-ortopedycznych:

1) lekarz (operujący, asystujący do operacji, prowadzący znieczulenie),

2) pielęgniarka*) (instrumentująca, biorąca udział w zabiegach, pomagająca do znieczulenia);

b) prace lekarzy stomatologów:

1) lekarz stomatolog przyjmujący pacjentów.

3. Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej:

1) lekarz, zatrudniony przy sekcji zwłok,

2) preparator,

3) pracownik fizyczny sali sekcyjnej.

4. Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego:

a) zespoły pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego (w zespołach wyjazdowych):

1) lekarz,

2) felczer,

3) pielęgniarka*),

4) sanitariusz szpitalny,

5) sanitariusz (noszowy);

b) zespoły medycznego ratownictwa górniczego:

1) lekarz,

2) felczer,

3) pielęgniarka.

5. Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci:

1) pielęgniarka,

2) asystentka pielęgniarska,

3) młodsza pielęgniarka,

4) instruktor terapii zajęciowej,

5) opiekunka dziecięca,

6) opiekunka,

7) salowa,

8) sanitariusz szpitalny.

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych:

1) asystent,

2) technik,

3) laborant,

4) przyuczony laborant.

Dział XIII. Prace różne.

1. Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego:

1) palacz.

3. Prace wykonywane w warunkach zmniejszonego lub zwiększonego ciśnienia (pracownicy służby zdrowia sprawujący opiekę nad pracownikami kesonów), a mianowicie:

1) lekarz,

2) felczer,

3) sanitariusz szpitalny.

4. Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.

6. Prace ekip dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych:

a) zatrudnieni w zakładach dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji przy pracach z substancjami toksycznymi:

1) dezynfektor przy dezynfekcji studni,

2) dezynfektor usług ddd,

3) robotnik mieszalni,

4) robotnik magazynowy;

b) zatrudnieni w stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub zakładach sanitarnych:

1) dezynfektor – wykonujący usługi w terenie substancjami toksycznymi,

2) przyuczony dezynfektor – wykonujący usługi w terenie substancjami toksycznymi.

8. Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych:

1) operator urządzeń pralniczych.

9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek:

1) maszynista sprężarek,

2) operator hydroforów.

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35oC:

1) asystent,

2) technik,

3) mistrz,

4) aparatowy.

12. Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym:

1) spawacz elektryczny,

2) spawacz gazowy.

*) dotyczy również położnej zatrudnionej na stanowisku pracy pielęgniarki

13. Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowiowych:

1) mechanik napraw pojazdów samochodowych zatrudniony wyłącznie w akumulatorowni.

14. Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych:

1) mechanik napraw pojazdów samochodowych zatrudniony stale przy próbach aparatury paliwowej silników spalinowych.

16. Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych:

1) mechanik napraw pojazdów samochodowych*),

2) smarownik pojazdów samochodowych*),

3) ślusarz remontowy pojazdów mechanicznych*).

17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe – niezhermetyzowane:

1) lakiernik ręczny,

2) lakiernik natryskowy,

3) lakiernik samochodowy.

18. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych:

1) operator urządzeń lub narzędzi udarowych.

20. Prace przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła:

1) szklarz szkła laboratoryjnego.

23. Prace funkcjonariuszy pożarnictwa:

1) funkcjonariusz pożarnictwa.

24. Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku zaliczonym do prac wykonywanych w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie, w warunkach stałego niezachowania higienicznych norm pracy.

25. Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie:

1) stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku zaliczonym do prac wykonywanych w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie, w warunkach stałego niezachowania higienicznych norm pracy.

*) zatrudnieni wyłącznie w kanałach

Załącznik 2. [Świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach]

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 12 lipca 1983 r.

Pieczątka zakładu pracy

......................................

(nazwa resortu)

 

......................................

(miejscowość, data)

Świadectwo

wykonywania prac w szczególnych warunkach

Niniejszym zaświadcza się, że Ob. ..................................................................................................

ur. ................................................................... zam. w ...................................................................

jest (był) zatrudniony w naszym zakładzie pracy od .............................. do .............................. w tym

w okresie od ................... do .......................... stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał

prace ...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(określić charakter pracy ściśle wg wykazu, działu i pozycji
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.II.1983 r. – Dz. U. Nr 8, poz. 43)

na stanowisku .............................................................................................................................

wymienionym w wykazie ......................, dziale ................., poz. ................, pkt ................ wykazu

stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra ......................................... z dnia ........................,

w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu ......................

 

Podpis i pieczątka kierownika zakładu pracy
lub upoważnionego pełnomocnika

..............................................................................

Uwaga: W razie zmiany nazwy stanowiska pracy podać przyczyny tej zmiany

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Jeleń

Radca prawny LL.M.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »