REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 29

DECYZJA Nr 17
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 9 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 1 i § 5a pkt 1;”;

2) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, z wyłączeniem spraw określonych w § 5a pkt 1;”,

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem § 5a pkt 6 lit a,”;

3) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność, z wyłączeniem spraw określonych w § 5a pkt 2;”,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – łączność;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia Narodowego Planu Szerokopasmowego, z zastrzeżeniem § 5a pkt 2;”,

c) w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 5a pkt 6 lit. b i § 9 ust. 5 pkt 5,”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

㤠5a. Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach związanych z szerokopasmowym dostępem do internetu;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie realizacji celów Narodowego Planu Szerokopasmowego przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności podejmuje działania na rzecz koordynacji budowy regionalnych sieci szerokopasmowych;

3) podejmuje działania na rzecz budowy pozytywnego otoczenia prawnego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu;

4) współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych;

5) podejmuje działania w ramach „linii współpracy” w zakresie realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, w sprawach związanych z szerokopasmowym dostępem do internetu,

b) Departamentu Telekomunikacji, w zakresie realizacji celów Narodowego Planu Szerokopasmowego przez jednostki samorządu terytorialnego.”;

5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Ustala się wzajemne zastępstwa Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Stanisława Huskowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska, z wyłączeniem zadań określonych w § 2 pkt 1;

2) Podsekretarza Stanu Magdalenę Młochowską w czasie jej nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski, z wyłączeniem zadań określonych w § 3 pkt 6 lit. c, w zakresie których zastępstwo pełni Dyrektor Generalny Edyta Szostak;

3) Podsekretarza Stanu Małgorzatę Olszewską w czasie jej nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Ręgowski;

4) Podsekretarza Stanu Andrzeja Ręgowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Małgorzata Olszewska;

5) Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Małgorzata Olszewska.

2. W przypadku nieobecności osoby zastępującej wymienionej w ust. 1, osobę zastępującą wskazuje Minister.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

 

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-30
  • Data wejścia w życie: 2013-09-01
  • Data obowiązywania: 2013-09-01
  • Dokument traci ważność: 2014-12-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA