REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 16

DECYZJA Nr 9
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,

b) podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

2) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 1;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

5) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych;

8) sprawuje nadzór nad wojewodami w zakresie zarządzania kryzysowego;

9) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego;

10) koordynuje realizację zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;

11) sprawuje kontrolę nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;

12) wykonuje zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

13) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

14) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie,

c) Krajową Komisją Uwłaszczeniową;

15) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej,

b) Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

c) Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych,

d) Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

3) podpisuje pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

4) podpisuje stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawionych w toku uzgodnień międzyresortowych;

5) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

b) Departamentu Prawnego,

c) Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części środków budżetu państwa.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Małgorzata Olszewska:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność;

2) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

4) sprawuje nadzór nad współpracą z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym;

5) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Szerokopasmowego;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

8) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

9) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Funduszy Strukturalnych,

b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 pkt 5,

c) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 pkt 6;

10) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra, Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Andrzej Ręgowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej informatyzacja, z wyłączeniem spraw określonych w § 9 ust. 3;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ePUAP;

4) sprawuje nadzór w zakresie zadań Ministra dotyczących weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;

5) sprawuje nadzór nad finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

6) sprawuje nadzór w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych;

7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i rozwojem centralnego repozytorium informacji publicznych;

8) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych;

9) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Informatyzacji.

§ 6.

Dyrektor Generalny Edyta Szostak:

1) wykonuje czynności dyrektora generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);

2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Biura Dyrektora Generalnego,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 6 lit. c.

§ 7.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 – 6 rozstrzyga Minister.

§ 8.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 3 pkt 5, nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Informatyzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) zwolnieniu ze stanowiska,

c) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

d) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie administracji i cyfryzacji;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw.

2. Sekretarz Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2, oraz Podsekretarze Stanu, z zastrzeżeniem § 3 pkt 5, mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister sprawuje nadzór nad:

1) prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, z wyłączeniem spraw o których mowa w § 5 pkt 7;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

4. Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Analiz i Komunikacji Publicznej;

4) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

5) Departament Telekomunikacji w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym telekomunikacji;

6) Departament Poczty w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym poczty;

7) Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 10.

Traci moc decyzja Nr 11 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 21, 25, 33 oraz z 2013 r. poz. 14).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA