REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 56

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się państwową jednostkę budżetową pod nazwą „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego”, zwaną dalej „Instytutem”, podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Dyrektor Instytutu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej.

§ 2.

1. Minister Administracji i Cyfryzacji przekaże Instytutowi mienie niezbędne do realizacji jego zadań.

2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane Instytutowi protokołem zdawczo-odbiorczym oraz protokołami środka trwałego PT.

§ 3.

Instytutowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

1. Minister Administracji i Cyfryzacji powoła Pełnomocnika do spraw organizacji Instytutu.

2. Do zadań Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, należy podejmowanie czynności związanych ze zorganizowaniem Instytutu, w tym wykonywanie zadań Dyrektora Instytutu do czasu jego powołania.

3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, wykonuje zadania do czasu powołania Dyrektora Instytutu.

4. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, jest pracownikiem Instytutu.

§ 5.

Minister Administracji i Cyfryzacji zwoła pierwsze posiedzenie Rady Programowej, na którym członkowie tej Rady wybiorą spośród siebie Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117, 1130, 1189 i 1190.

Załącznik 1. [STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik do zarządzenia Nr 36
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 3 września 2015 r.

STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 1. 1. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Instytut działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1));

2) zarządzenia Nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego” (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 56);

3) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Instytutu jest Łódź.

§ 3. 1. Instytut realizuje zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów;

2) opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;

3) działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac rozwojowych w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji, sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;

4) wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością;

5) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

6) popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy e-administracji.

§ 4. W ramach wykonywanych zadań Instytut w szczególności:

1) współpracuje z:

a) organami administracji rządowej i samorządowej,

b) organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

c) krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi;

2) wdraża powierzone programy i projekty oraz monitoruje ich realizację.

§ 5. 1. W skład Instytutu wchodzą:

1) Dyrektor Instytutu;

2) Główny księgowy;

3) Zespół Administracyjny;

4) Zespół Analiz, Informacji, Szkoleń i Realizacji Projektów.

2. Przy Dyrektorze Instytutu działa Rada Programowa.

3. Regulamin organizacyjny Instytutu ustala, w drodze zarządzenia, Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora Instytutu.

§ 6. 1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

2. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go jednoosobowo na zewnątrz.

3. W razie nieobecności Dyrektora Instytutu pracą Instytutu kieruje upoważniony przez niego pracownik Instytutu.

4. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy Głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4.

5. Instytut jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)).

6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Instytutu wykonuje Dyrektor Instytutu.

7. Dyrektor Instytutu może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw oraz upoważnień.

8. Dyrektor Instytutu może upoważnić pracowników Instytutu do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

9. Dyrektor Instytutu może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem Instytutu i wykonywaniem przez niego zadań.

10. Dyrektor Instytutu, za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji, może tworzyć filie Instytutu.

§ 7. 1. Rada Programowa jest podmiotem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Instytutu w zakresie wykonywania zadań przez Instytut.

2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) opiniowanie planów działalności Instytutu;

2) wyrażanie opinii i składanie wniosków we wszystkich istotnych sprawach związanych z wykonywaniem zadań przez Instytut.

3. Rada Programowa składa się z 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji spośród osób posiadających wiedzę z zakresu działania samorządu terytorialnego lub finansów publicznych.

4. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) trzej przedstawiciele Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) pozostali członkowie, rekomendowani przez:

a) ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego stanowiące stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

b) jednostki naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, które w zakresie działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie problematyki samorządu terytorialnego,

c) organizacje pozarządowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest problematyka samorządu terytorialnego.

5. Członkowie Rady Programowej wybierają w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 3/5 członków Rady Programowej, spośród siebie Przewodniczącego Rady Programowej, który:

1) kieruje jej pracami i reprezentuje ją w kontaktach z innymi podmiotami;

2) zwołuje posiedzenia Rady Programowej i im przewodniczy.

6. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady Programowej.

7. Za udział w pracach Rady Programowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

8. Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Instytut.

9. Rada Programowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Programową i zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA