REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą ,,Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą „Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego” (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 56, Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2018 r. poz. 8 i 78) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Szymański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 14
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia 21 maja 2024 r. (poz. 15)

STATUT NARODOWEGO INSTYTUTU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 1. 1. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Siedzibą Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego jest Łódź.

§ 2. 1. Instytut realizuje zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1) opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów;

2) opracowywanie koncepcji zmian, założeń oraz projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;

3) działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac rozwojowych w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji, sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;

4) wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego;

5) realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej;

6) upowszechnianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego;

7) realizacja innej działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wskazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Organ nadzorujący może zlecić Instytutowi realizację zadań innych niż wskazane w ust. 1 i 2, w szczególności dotyczących działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.

§ 3. W ramach wykonywanych zadań Instytut w szczególności:

1) współpracuje z:

a) organami administracji rządowej i samorządowej,

b) organizacjami pozarządowymi,

c) krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi;

2) wdraża programy i projekty oraz monitoruje ich realizację;

3) inicjuje badania i analizy na temat samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. W skład Instytutu wchodzą:

1) Dyrektor Instytutu;

2) Zastępca Dyrektora Instytutu;

3) Główny księgowy;

4) Sekretariat;

5) samodzielne stanowisko do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych;

6) samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego;

7) Zespół do spraw współpracy z podmiotami zewnętrznymi i promocji;

8) Zespół do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej;

9) Zespół do spraw działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

2. Przy Dyrektorze Instytutu działa Rada Programowa.

3. Regulamin organizacyjny Instytutu ustala, w drodze zarządzenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Dyrektora Instytutu.

§ 5. 1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go jednoosobowo na zewnątrz.

3. W razie nieobecności Dyrektora Instytutu pracą Instytutu kieruje Zastępca Dyrektora Instytutu.

4. Zastępcę Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Instytutu, Głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7-9.

6. Instytut jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

7. Dyrektor sporządza roczne plany działania Instytutu oraz sprawozdania z działania Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Programowej Instytutu.

8. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Instytutu wykonuje Dyrektor Instytutu.

9. Dyrektor Instytutu może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych, a także upoważniać inne osoby do dokonywania określonych czynności.

10. Dyrektor Instytutu może upoważnić pracowników Instytutu do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

11. Dyrektor Instytutu może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem Instytutu i wykonywaniem przez niego zadań.

§ 6. 1. Rada Programowa jest podmiotem opiniodawczym i doradczym w zakresie zadań wykonywanych przez Instytut.

2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) opiniowanie planów działalności oraz sprawozdań z działalności Instytutu;

2) przedstawianie opinii i wniosków we wszystkich istotnych sprawach związanych z wykonywaniem zadań przez Instytut;

3) proponowanie Dyrektorowi Instytutu działań w zakresie zadań realizowanych przez Instytut.

3. W ramach wykonywanych zadań Rada Programowa może żądać od Dyrektora Instytutu wyjaśnień i informacji.

4. Rada Programowa składa się z 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród osób posiadających wiedzę z zakresu działania samorządu terytorialnego lub finansów publicznych.

5. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) czterej członkowie - przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) pozostali członkowie:

a) 8 członków rekomendowanych przez ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego stanowiące stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

b) 3 członków spośród osób rekomendowanych przez:

- jednostki naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, które w zakresie działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie problematyki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest problematyka samorządu terytorialnego.

6. Przewodniczącego Rady Programowej powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Do zadań Przewodniczącego Rady Programowej należy:

1) kierowanie pracami Rady Programowej i reprezentowanie jej w kontaktach z innymi podmiotami;

2) zwoływanie posiedzeń Rady Programowej i przewodniczenie im.

8. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

9. Regulamin Rady Programowej zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu opinii Dyrektora Instytutu.

10. Rada Programowa przyjmuje opinie i wnioski oraz uchwala regulamin zwykłą większością głosów.

11. Rada Programowa może odbywać posiedzenia oraz podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zdalny tryb obradowania) lub korespondencyjnie (obiegowy tryb obradowania).

12. Obradowanie w trybie zdalnym lub trybie obiegowym zarządza Przewodniczący Rady Programowej.

13. Rada Programowa przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

14. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady Programowej.

15. Za udział w pracach Rady Programowej członkowie tej Rady otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

1) Przewodniczący Rady Programowej w wysokości 1000 zł;

2) pozostali członkowie Rady Programowej w wysokości 700 zł

- pod warunkiem, że w danym miesiącu odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Rady Programowej.

16. Członkom Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

17. Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Instytut.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA