| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) wypracowanie propozycji dotyczących organizacji działań prowadzonych w resorcie środowiska związanych z wdrażaniem dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), zwanej dalej „dyrektywą INSPIRE”, oraz tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, zwanej dalej „IIP”, w zakresie tematów danych przestrzennych znajdujących się w kompetencjach organów wiodących resortu środowiska;

2) opracowanie koncepcji realizacji zadań organów wiodących resortu środowiska, wynikających z obowiązków określonych w art. 6, art. 8, art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), w tym opracowanie propozycji struktury organizacyjnej IIP w resorcie środowiska, we współpracy z organami wiodącymi resortu środowiska opracowującymi cząstkowe struktury organizacyjne dla poszczególnych tematów danych przestrzennych;

3) opracowanie propozycji długo- i krótkoterminowych strategii, programów i planów określających zakres i metodykę tworzenia, utrzymania i rozwoju IIP oraz wdrażania dyrektywy INSPIRE w resorcie środowiska, w tym propozycji planów harmonizacji i standaryzacji zbiorów i usług danych przestrzennych;

4) zbieranie i analiza informacji dotyczących zasobów przestrzennych pod kątem wypełniania zakresów poszczególnych tematów danych przestrzennych znajdujących się w kompetencjach organów wiodących resortu środowiska, w tym określanie zasobów podstawowych oraz komplementarnych wpisujących się w tematy danych przestrzennych znajdujące się w kompetencjach organów wiodących resortu środowiska;

5) zbieranie i analiza danych dotyczących działań związanych ze współdzieleniem zasobów przez resortowych dysponentów, operatorów i integratorów zbiorów danych przestrzennych oraz operatorów usług danych przestrzennych, w tym opracowanie propozycji procedur i zasad współdzielenia zasobów;

6) analiza stanu formalno-prawnego w resorcie środowiska pod kątem zgodności funkcjonujących przepisów, procedur, wytycznych i instrukcji z wymaganiami dyrektywy INSPIRE i IIP.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku (w likwidacji);

2) członkowie – przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „MŚ”, oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska:

a) Biura Dyrektora Generalnego MŚ,

b) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŚ,

c) Departamentu Informacji o Środowisku MŚ,

d) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ,

e) Departamentu Prawnego MŚ,

f) Departamentu Zasobów Wodnych MŚ,

g) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

h) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

i) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

j) Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

k) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

I) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

m) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

n) Państwowej Agencji Atomistyki,

o) Biura Nasiennictwa Leśnego,

p) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

q) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,

r) Wyższego Urzędu Górniczego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a–f, zostaną wyznaczeni przez dyrektorów wskazanych komórek organizacyjnych MŚ.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g–r, zostaną wyznaczeni przez kierowników wskazanych organów i jednostek organizacyjnych.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

1) ustala miejsce, terminy i formy działań podejmowanych przez Zespół;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu;

3) może zapraszać ekspertów do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

4) przedkłada Ministrowi Środowiska formułowane przez Zespół opinie i rekomendacje oraz sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z pracy Zespołu;

5) wyznacza spośród członków Zespołu osobę kierującą pracami Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Informacji o Środowisku.

2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określony zostanie w „Regulaminie pracy Zespołu”.

§ 7.

Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »