reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 26
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 37 Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska (Dz. Urz. Min. Środ., poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku;”.

2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:

ustala miejsce, terminy i formy działań podejmowanych przez Zespół;

zwołuje posiedzenia Zespołu, powiadamiając członków Zespołu o terminie posiedzenia drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem;

może zapraszać ekspertów do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

przedkłada Ministrowi Środowiska formułowane przez Zespół opinie i rekomendacje oraz, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, sprawozdania z pracy Zespołu;

wyznacza spośród członków Zespołu osobę kierującą pracami Zespołu w przypadku swojej nieobecności;

w razie potrzeby tworzy grupy robocze spośród członków Zespołu, w których mogą uczestniczyć zaproszeni eksperci.”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Zespół działa na posiedzeniach i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 2, w drodze konsensusu.

2. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu Przewodniczący lub osoba kierująca pracami Zespołu może podjąć decyzję o podjęciu rozstrzygnięcia większością liczby głosów członków Zespołu obecnych na posiedzeniu. W przypadku jednakowej liczby głosów podczas głosowania ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje Przewodniczący.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego i przekazywany członkom Zespołu.

4. W trakcie posiedzenia członek Zespołu może zgłosić zdanie odrębne. Zgłoszenie zdania odrębnego odnotowuje się w protokole. Treść zdania odrębnego wraz z pisemnym uzasadnieniem członek Zespołu przedstawia Przewodniczącemu najpóźniej w dniu następnym po posiedzeniu. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

5. W uzasadnionych przypadkach Zespół może opiniować i podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, w tym drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

6. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Informacji o Środowisku.

7. Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska są zobowiązane do udzielania informacji i udostępniania dokumentów niezbędnych do prac Zespołu, w terminach wskazanych przez Przewodniczącego.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama