Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2013 – 2014.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazania obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 2 Ministra Środowiska
z dnia 3 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Uszkadzanie i niszczenie nacieków, namulisk w jaskiniach

1. Zakładanie i konserwacja krat i zamknięć.

2. Sprzątanie i okresowa kontrola jaskiń.

3. Zamiana oświetlenia świecami na inne oświetlenie.

4. Zabezpieczenie i udostępnienie zwiedzającym wykopów archeologicznych w Jaskini Ciemnej – budowa pomostu nad wykopem

2

Zaśmiecanie wnętrz jaskiń

3

Niszczenie krat zabezpieczających otwory wejściowe

4

Niepokojenie hibernujących nietoperzy
(Chiroptera)

5

Niekorzystny wpływ turystyki:

1) wydeptywanie i niszczenie roślinności przez pieszych i rowerzystów,

2) zaśmiecanie i zanieczyszczanie

1. Organizacja ruchu turystycznego, poprzez:

1) modernizację parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2) budowę pawilonu obsługi przy Jaskini Łokietka i schronu przeciwdeszczowego,

3) utrzymywanie w dobrym stanie kładek, mostków,

4) budowę wież, punktów i tarasów widokowych i edukacyjnych,

5) remont zabezpieczeń technicznych (poręcze, zastawki, schody, konstrukcje drewniane i murowane),

6) naprawę i uzupełnianie tablic informacyjnych i bram wjazdowych.

2. Usuwanie odpadów stałych ze szlaków i ich otoczenia.

3. Budowa toalety

6

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów i związane z tym zmniejszenie odporności na niekorzystne czynniki biotyczne i abiotyczne

Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych, poprzez:

1) dostosowywanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych oraz prowadzenie cięć stabilizujących,

2) poszerzenie obszaru ochrony ścisłej na powierzchnie w oddziałach 37 g, m, n, o, p, r, 41 a, b, c, f, g, h, i, j

7

Zmiana składu gatunkowego łąk

1. Koszenie łąk ze zbiorem i wywozem biomasy.

2. Usuwanie drzew i krzewów pojawiających się na łąkach w wyniku sukcesji

8

Ubożenie zespołów roślinnych i populacji zwierzęcych

Degradacja walorów krajobrazowych

9

Zarastanie skał drzewami i krzewami, powodujące zanik gatunków kserotermicznych i naskalnych roślin i zwierząt, w konsekwencji ubożenie tych zbiorowisk

1. Usuwanie drzew, krzewów, odrośli.

2. Koszenie powierzchni łącznie z ewentualnym wykopywaniem części podziemnej niepożądanej roślinności

10

Utrata walorów krajobrazowych

11

Zagrożenie walorów kulturowych i krajobrazowych Doliny Prądnika wynikające z zaniechania ponad stuletniej działalności hodowlanej ryb

Utrzymanie historycznych stawów rybnych w Ojcowie i Pieskowej Skale

12

Zanikanie stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin:

1) zawilca wielkokwiatowego (Anemone sylvestris L.),

2) pełnika europejskiego (Trollius europaeus L.),

3) wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa Pall.),

4) chabra miękkowłosego (Centaurea mollis Waldst. & Kit.),

5) macierzanki wczesnej (Thymus praecox Opiz.),

6) astra gawędki (Aster amellu s L.),

7) ośmiału mniejszego (Cerinthe minor L.),

8) tojadu dzióbatego (Aconitum variegatum L.),

9) brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis Bess.),

10) kosatki kielichowatej (Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.),

11) ostnicy Jana (Stipa joannis Čelak.),

12) ostrożenia pannońskiego (Cirsium pannonicum (L. F.) Link)

1. Usuwanie niepożądanych gatunków roślin ze stanowisk gatunków rzadkich i zagrożonych.

2. Monitoring zawilca wielkokwiatowego (Anemone sylvestris L.) na stanowiskach po reintrodukcji.

3. Wzmocnienie miejscowej populacji brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis Bess.) na terenie Parku – zbiór nasion oraz ich wysiew w szkółce Parku.

4. Podsiew nasion pełnika europejskiego (Trollius europaeus L.) na terenie Parku w miejscach wcześniejszej reintrodukcji (Dolina Sąspowska).

5. Podsiew nasion ostrożenia pannońskiego (Cirsium pannonicum (L. F.) Link) na terenie Parku

13

Opanowywanie siedlisk rodzimych roślin przez gatunki obcego pochodzenia

1. Wykaszanie i wykopywanie części podziemnych roślin w miejscach szczególnie zagrożonych ekspansją gatunków inwazyjnych:

1) ograniczenie ekspansji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera Royle) i likwidacja stanowisk rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.), poprzez koszenie i wyrywanie okazów,

2) wykopywanie podziemnych kłączy nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis L.) w obrębie najcenniejszych muraw kserotermicznych na Grodzisku i Górze Koronnej,

3) karczowanie okazów lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.) w zbiorowiskach ciepłolubnych zarośli w obrębie masywów Skały Długiej i Skał Panieńskich,

4) ograniczenie ekspansji niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC.) na stanowiskach chronionych i cennych dla flory Parku,

5) ograniczenie ekspansji kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. & A. Gray) w zbiorowiskach łęgowych Parku,

6) wycinka dębu czerwonego (Quercus rubra L.) i robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.).

2. Edukacja lokalnych społeczności

14

Śmiertelność płazów na drodze, w czasie ich wiosennych wędrówek do miejsc rozrodu

1. Zakładanie siatek ochronnych i wiader.

2. Ustawienie tablic informacyjnych w widocznych miejscach.

3. Czyszczenie przepustów i utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w stawach

15

Szkody wyrządzane przez dziki w uprawach rolnych oraz ekosystemach leśnych i nieleśnych

1. Prowadzenie redukcji dzików (Sus scrofa) i ich ewentualne przesiedlanie.

2. Odszkodowania wypłacane rolnikom

16

Zmniejszanie się ilości miejsc gniazdowania żądłówek (Aculeata)

Odsłanianie wybranych skarp ziemnych

17

Niedobór siedlisk dla saproksylobiontów w drzewostanach obszarów ochrony częściowej

Pozostawianie uschniętych drzew w drzewostanie – tzw. posuszu jałowego (nie dotyczy terenów sąsiadujących z drogami, szlakami turystycznymi i innymi miejscami przebywania ludzi)

18

Zanikanie populacji niektórych gatunków dzikich pszczół (Osmia cerinthidis)

Reintrodukcja pszczoły (Osmia cerinthidis) na stanowisku Góra Koronna

19

Obca własność gruntów występujących w szachownicy gruntów Parku ograniczająca możliwość prawidłowego zarządzania ochroną przyrody na tych obszarach

Wykupy gruntów prywatnych – według możliwości

20

Niszczenie zabytków budownictwa i architektury

Okresowa konserwacja, rewaloryzacja i remonty

21

Podcinanie brzegów potoków w czasie powodziowych wezbrań wód zagrażające istniejącym zabudowaniom i drogom lokalnym

1. Wzmacnianie brzegów (faszynowanie).

2. Udrażnianie koryta potoków w zagrożonych miejscach

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Choroby i defekty genetyczne w populacji sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa)

Prowadzenie redukcji ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt chorych

2

Przegęszczenie populacji

3

Niepokojenie nietoperzy (Chiroptera) podczas snu zimowego w jaskiniach

Zakładanie i konserwacja krat i zamknięć w jaskiniach Doliny Sąspowskiej i Wąwozu Jamki oraz w jaskiniach Łokietka i Ciemnej

4

Zanieczyszczenie wód

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków

5

Występowanie pożarów

1. Utrzymanie dróg pożarowych w stanie przejezdności.

2. Coroczny przegląd dróg przeciwpożarowych.

3. Ograniczanie ruchu turystycznego w razie zagrożenia pożarowego

6

Utrata walorów krajobrazowych przez nadmierny rozwój drzew i krzewów oraz roślinności zielnej

Wycinka odrośli drzew i krzewów oraz wykaszanie roślin zielnych w miejscach o dużych walorach widokowych

7

Zagrożenie szlaków turystycznych, dróg, parkingów, budynków i budowli spowodowane przez drzewa

Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, pojazdów, budynków i budowli

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Presja urbanistyczna

Zapobieganie zagrożeniom, poprzez:

1) dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz warunków zabudowy do potrzeb ochrony przyrody Parku,

2) niedopuszczenie do zabudowy korytarzy ekologicznych oraz kontrola ich funkcjonowania,

3) monitoring przyrodniczy korytarzy ekologicznych,

4) monitoring zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby

2

Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód

3

Zamiar budowy osiedla Cianowice-ogród w otulinie Parku oraz próba zabudowy wzgórza Parnas w sąsiedztwie zamku w Pieskowej Skale

1. Niedopuszczenie do zmiany przeznaczenia gruntów (z gruntów rolnych na tereny pod zabudowę).

2. Negatywne opiniowanie decyzji administracyjnych oraz aktów normatywnych w zakresie budowy osiedla Cianowice-ogród oraz zabudowy wzgórza Parnas.

3. Dokumentowanie szkodliwości koncepcji budowy osiedla dla przyrody Parku

4

Wkraczanie obcych gatunków roślin i zwierząt

1. Eliminowanie gatunków obcych i propagowanie gatunków rodzimych.

2. Edukacja lokalnych społeczności

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Przerywanie powiązań przyrodniczych między obszarem Parku a jego otoczeniem

1. Zapobieganie powstawaniu zwartej zabudowy w wyznaczonych korytarzach ekologicznych.

2. Prowadzenie monitoringu i dokumentowanie drożności korytarzy ekologicznych, kluczowych dla funkcjonowania Parku

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Uzupełnienie tablic informacyjnych dla obszarów ochrony ścisłej o tekst „Ostoja zwierzyny. Wstęp wzbroniony”, „Obszar ochrony ścisłej”

Według potrzeb

Obszar ochrony ścisłej

2

Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych

3

Prowadzenie monitoringu procesów przyrodniczych

Według potrzeb i możliwości

 

B. Inne według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona jaskiń jako siedlisk nietoperzy (Chiroptera) i dziedzictwa paleontologicznego, poprzez zakładanie i konserwację krat

4 jaskinie

Dolina Sąspowska i Wąwóz Jamki (oddziały – 27h, 3 1a,b)

2

Monitoring liczebności nietoperzy (Chiroptera)

W zasiedlonych jaskiniach

Większe jaskinie na terenie Parku

3

Usuwanie drzew zagrażających pojazdom, budynkom, budowlom oraz bezpieczeństwu ludzi na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach gromadzenia się turystów, tj. parkingach, miejscach wypoczynkowych

Według potrzeb

Teren całego Parku

 

II. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej

1 ha

Oddział 20n

2

Zbiór nasion:

1. Dąb (Quercus L.) – 100 kg.

2. Buk (Fagus L.) – 10 kg.

3. Jodła (Abies) – 30 kg.

4. Trześń (Cerasur wvium (L.) Moench) – 5 kg.

5. Tarnina (Prunus spinosa L.) – 2 kg.

6. Głóg (Crataegus L.) –1kg

Obszar ochrony czynnej

1) buku (Fagus L.),

2) dębu (Quercus L.),

3) jodły (Abies),

4) trześni (Cerasus avium (L.) Moench),

5) tarniny (Prunus spinosa L.),

6) głogu (Crataegus L.)

3

Uzupełnianie upraw leśnych przez sadzenie sadzonek jodły (Abies) w miejsce drzewek uschniętych (poprawki)

2 ha

14 000 sztuk

Oddziały – 3a,b, 4c,f, 6c, 19a, 21i, 35a

4

Pielęgnowanie gleby na uprawach leśnych przez wykaszanie niepożądanych roślin

11,3 ha/rok

Oddziały – 2, 3a, b, 6b, c, f, 18j, k, m, 19a, 21i,l, 31f, 35g, 37p, 41i, działka 1970 Pieskowa Skała, działka nr 822 Sąspów, działka 265 Wielmoża

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 11 do 20 lat (czyszczenia późne)

5 ha/rok

Działka nr 1970

6

Przeciwdziałanie szkodom w drzewostanach powodowanych przez zwierzęta, poprzez zabezpieczanie upraw leśnych preparatem odstraszającym (repelentem)

11,3 ha/rok

Oddziały – 2, 3a, b, 6b, c, f, 18j,k,m, 19a, 21i, l, 31f, 35g, 37p, 41i, działka 1970 Pieskowa Skała, działka nr 822 Sąspów, działka 265 Wielmoża

7

Usuwanie z ekosystemów gatunków obcych i inwazyjnych (dębu czerwonego (Quercus rubra L.) i robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), lilaka (Syringa L.)

Wycinka pojedynczych drzew

Obszar ochrony czynnej

8

Stwarzanie warunków do odnowienia naturalnego i sztucznego przez usuwanie śniego- i wiatrołomów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

9

Likwidacja zagrożeń ze strony owadów i grzybów oraz czynników abiotycznych przez usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby, zagrażających trwałości i stabilności drzewostanów

10

Usuwanie drzew zagrażających pojazdom, budynkom, budowlom oraz bezpieczeństwu ludzi na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach gromadzenia się turystów, tj. parkingach, miejscach wypoczynkowych

Obszary ochrony ścisłej i czynnej

11

Ograniczenie niekorzystnego wpływu turystyki, poprzez:

1) remont zabezpieczeń technicznych (poręcze, zastawki, schody, konstrukcje drewniane i murowane),

2) naprawa i uzupełnianie tablic informacyjnych i bram wjazdowych,

3) usuwanie odpadów stałych ze szlaków i ich otoczenia

Obszary ochrony czynnej

12

Utrzymanie dróg pożarowych w stanie przejezdności.

13

Usuwanie drzew i krzewów utrudniających przejezdność dróg przeciwpożarowych oraz coroczny ich przegląd

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona łąk przez wykaszanie zespołów roślinności łąkowej z usuwaniem biomasy Usuwanie drzew i krzewów wkraczających na łąki w wyniku sukcesji

60,34 ha/rok

Oddziały – 5d,h, 6i, 8f,h, 9a,d, 10d, 17c, d 17i, 18b,o,w, 20a,p,ax, 21A, b,r,t,w, 24 c,f,g,h,k, 25y, 26bx, 27a, 28l, h, m, n, 29a,c,d,f,o,bx,cx, 36c, f, h, 37a,d,l, 38b, 39h, 40a,r, 43f,h działki nr 456/1,2,3,4 – Skała, 915/1, 915/2, 933/1 – Sąspów, 34, 35, 36 – Wola Kalinowska, działka 266 –Wielmoża

2

Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych przez wykaszanie roślinności, usuwanie drzew i krzewów i ich odrośli raz w roku, z wywozem biomasy.

18,24 ha/rok

Oddziały – 5c, 8k,m,n, 12,a, 12g, 15b, c, o, 17f, 17l, 18a, 24a, 28i, 29h, 36c, 39c, 39o

3

Usuwanie odrośli na ścianach skalnych

4

Ochrona krajobrazu przez usuwanie odrośli oraz pojedynczych drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej

0,30 ha/rok

Działka nr 28/1 Skała

5

Ochrona gruntów rolnych poprzez utrzymanie liczebności dzika i sarny na poziomie odpowiednio 30 sztuk i 200 sztuk

Corocznie, według potrzeb

Teren Parku oraz Strefa Ochrony Zwierząt

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Udrażnianie koryt rzek i kanałów w celu zabezpieczenia przed powodzią

Corocznie, według potrzeb

Potoki Prądnik i Sąspówka oraz istniejące młynówki

2

Konserwacja umocnień brzegów rzek i kanałów

Według potrzeb

Potoki Prądnik i Sąspówka 29b,c, 9d, 8f, działka 1970 Pieskowa Skała

3

Utrzymanie stawów w Ojcowie i Pieskowej Skale

 

D. Ochrona terenów udostępnionych w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona osadów (namulisk) jaskiniowych przed zanieczyszczeniem poprzez zamianę oświetlenia świecami na inne oświetlenie

1 jaskinia

Jaskinia Ciemna w Górze Koronnej (oddział 36)

2

Zabezpieczenie i udostępnienie zwiedzającym wykopu archeologicznego (budowa pomostu nad wykopem i schodów)

1 jaskinia

Jaskinia Ciemna w Górze Koronnej (oddział 36)

3

Ochrona namulisk i szaty naciekowej jaskiń poprzez naprawę istniejących krat przy wejściach do jaskiń

5 jaskiń

Wąwóz Jamki

4

Utrzymanie, konserwacja i remont dróg, naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy), naprawa mostów i brodów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

5

Ograniczenie niekorzystnego wpływu turystyki, poprzez:

 

1) modernizację parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2 obiekty

2) budowę pawilonu obsługi przy Jaskini Łokietka,

1 obiekt

3) zabudowę schronu przeciwdeszczowego,

1 obiekt

4) budowę wieży widokowo-edukacyjnej,

1 obiekt

5) remont i konserwację zabezpieczeń technicznych (poręcze, zastawki, schody, konstrukcje drewniane i murowane),

Według potrzeb

6) naprawę i uzupełnianie tablic informacyjnych i bram wjazdowych,

Według potrzeb

7) usuwanie odpadów stałych ze szlaków i ich otoczenia,

Według potrzeb

8) konserwację obiektów i urządzeń turystycznych

Według potrzeb

 

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1. Nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Według potrzeb

Lasy nie stanowiące własności

2. Wyznaczanie drzew do wycięcia według oceny stanu lasu.

Skarbu Państwa położone na terenie Parku

3. Pielęgnacja drzewostanów – wprowadzanie gatunków drzew (prace odnowieniowe)

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona łąk przez wykaszanie zespołów roślinności łąkowej z usuwaniem biomasy

0,25 ha/rok

Powierzchnia granicząca z oddziałem 37 l – działka nr 73

2

Ochrona zbiorowisk kserotermicznych i naskalnych przez wykaszanie roślinności oraz usuwanie drzew i krzewów i ich odrośli raz w roku z wywozem biomasy

4,80 ha/rok

Ostoje:

1) zbiorowisko między Grodziskiem a Wąwozem Pilny Dół,

2) Grodzisko i zbocze Grodziska,

3) skały Pochylce, Łamańce, Ciche,

4) masyw ze skałą Baszta

3

Ochrona krajobrazu przez usuwanie odrośli oraz pojedynczych drzew i krzewów i wykaszanie roślinności zielnej

1,20 ha/rok

Oddział 2c, 22c, 36i,

 

B. Inne według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usuwanie drzew zagrażających budynkom, budowlom oraz bezpieczeństwu ludzi poruszających się po drogach i szlakach turystycznych

Corocznie, według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

2

Kształtowanie krajobrazu dolin przez ogławianie wierzb

Dna dolin

3

Ograniczenie niekorzystnego wpływu turystyki, poprzez naprawę zabezpieczeń technicznych (poręcze, zastawki, schody) oraz tablic informacyjnych i bram wjazdowych.

Obszar ochrony krajobrazowej

4

Usuwanie odpadów stałych ze szlaków i ich otoczenia.

5

Okresowe konserwacje urządzeń turystycznych

6

Utrzymanie dróg prowadzących do powierzchni, na których prowadzona jest ochrona czynna (naprawa mostów i brodów)

7

Utrzymanie dróg pożarowych w stanie przejezdności.

8

Usuwanie drzew zagrażających przejezdności dróg przeciwpożarowych i coroczny ich przegląd

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone zostały na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

Obszary objęte ochroną czynną

I. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Dzik (Sus scrofa)

Kontrola liczebności i dokumentowanie przemieszczania się zwierząt z Parku na zewnątrz i z otoczenia do Parku (monitoring i dokumentowanie korytarzy ekologicznych)

1. Liczenie zwierzyny metodą pędzeń i całorocznej obserwacji.

2. Tropienia.

3. Dokumentacja fotograficzna

2

Sarna (Capreolus capreolus)

3

Lis (Vulpes vulpes)

4

Jenot (Nyctereutes procyonoides)

5

Dzik (Sus scrofa)

Zmniejszenie przegęszczenia populacji oraz eliminacja osobników ze szczególnym uwzględnieniem osobników chorych i z defektami genetycznymi

Prowadzenie redukcji

6

Sarna (Capreolus capreolus)

7

Lis (Vulpes vulpes)

8

Płazy: 1) żaba trawna (Rana temporaria),
2) ropucha szara (Bufo bufo), 3) traszki (Triturus spp.)

Ochrona i kontrola liczebności płazów w czasie ich wiosennej wędrówki na miejsca rozrodu

1. Zakładanie siatek ochronnych.

2. Utrzymanie stawów i przepustów.

3. Ustawienie tablic informacyjnych

9

Nietoperze (Chiroptera)

Kontrola liczebności

Liczenie nietoperzy (Chiroptera) w czasie hibernacji w jaskiniach

10

Żądłówki (Aculeata)

Zwiększanie bazy gniazdowej

1. Odsłanianie wybranych skarp ziemnych i obrywów lessowych.

2. Pozostawianie martwego drewna zwłaszcza na obrzeżach zbiorowisk leśnych w miejscach słonecznych

 

II. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Zawilec wielkokwiatowy
(Anemone sylvestris)

Monitoring na stanowiskach po reintrodukcji w 2005 r.

1. Kontrola liczebności populacji.

2. Usuwanie roślin ocieniających kępy

2

Pełnik europejski (Trollius europaeus)

1. Reintrodukcja na stanowisku w Parku.

2. Inwentaryzacja i monitoring

1. Podsiew nasion na stanowiskach, na których został reintrodukowany.

2. Kontrola stanowisk w terenie

3

Ostrożeń pannoński
(Cirsium pannonicum)

Reintrodukcja na stanowisku w Parku

Podsadzanie w murawach kserotermicznych

4

Tojad dzióbaty (Aconitum variegatum)

Prześwietlenie stanowiska

Usunięcie maliny właściwej (Rubus idaeus L.) i pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), rozprzestrzeniających się na stanowisku w Dolinie Paduch

5

Brzoza ojcowska (Betula oycoviensis)

1. Wzmocnienie miejscowej populacji brzozy ojcowskiej na terenie Parku.

2. Inwentaryzacja i monitoring

1. Nasadzenia.

2. Zbiór nasion oraz ich wysiew w szkółce Parku.

3. Kontrola stanowisk w terenie

6

Chaber miękkowłosy
(Centaurea mollis)

1. Odsłanianie i utrzymanie stanowisk roślin.

2. Inwentaryzacja i monitoring –wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa)

1. Usuwanie na stanowiskach drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansywnych gatunków:

1) Lilak pospolity (Syringa vulgaris),

2) Malina właściwa (Rubus idaeus),

3) Trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea L.),

4) Trzmielina brodawkowata (E. verrucosa Scop.).

2. Kontrola w terenie stanowisk wiśni karłowatej (Cerasus fruticosa)

7

Macierzanka wczesna
(Thymus praecox)

8

Aster gawędka (Aster amellus)

9

Ostnica Jana (Stipa joannis)

10

Kosatka kielichowa
(Tofieldia calyculata)

11

Dziewanna austriacka
(Verbascum chaixii ssp. austriacum (Schott. ex Roem. & Schult.) Hayek)

12

Perłówka siedmiogrodzka
(Melica transsilvanica Schur)

13

Wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa)

14

Ośmiał mniejszy (Cerinthe minor)

Wzmacnianie lokalnej populacji

Podsiewanie nasion i podsadzanie siewek na piargu u podnóża Góry Koronnej dla zwiększenia liczebności populacji, jako etap wstępny do introdukcji związanej z nim dzikiej pszczoły (Osmia cerinthidis)

15

Rdestowiec ostrokończysty
(Reynoutria japonica)

Eliminacja gatunków inwazyjnych we florze Parku zagrażających gatunkom rodzimym

1 .Wykaszanie i wykopywanie części podziemnych w miejscach szczególnie zagrożonych ekspansją gatunków inwazyjnych.

2. Edukacja społeczności lokalnej

16

Niecierpek wielkokwiatowy
(Impatiens glandulifera)

17

Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)

18

Kolczurka (Echinocystis lobata)

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaje ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 24n, p, r, s, t, y, z, bx, 25 r, s, t, w, x, 27 h, i, l, m, n, 29 r, s, t, w, x, y, z, ax, 30 a, b, h, i, 31 a, b, c, 32 a, b, c, 33 c, g, 34 g, 37 b, c, f, h, i, j, w, x, y, z, 38 a, c, d, i, k, l, 40 h, i, j, l, m, n, o, p, 41 d, k, l, m, n, o

250,83 ha

2

Ochrona częściowa

1. Obszary ochrony częściowej – zbiorowisk leśnych, oddziały – 1a, b, 2 b, g, h, i, j, k, 3 a – n, 4 a – j, l, m, 5 a, b, c, f, g, i, j, 6 a – h, 7 a, b, 8 a – d, g, i, j – n, 9 b, f, h, i, l, m, 10 c, f, h, 11 b – k, 12 a, b, c, g, 13 a – c, f, h – n, 14 a – f, 15 a, b, d – n, p, 16 b, c, 17 a, b, f, g, h, j – m, 18 a, c – n, p, s, x – bx, 19 a – c, g – m, 20 b – h, k, l, n, r – z, 21 a, f – n, p, y, z, ax – hx, 22 d – h, 23 a, f – w, 24 a, i, m, ax, 25 a – p, 26 a – k, m – ax, cx, dx, 27 d, f, g, j, k, 28 a – d, g, i, j, 29 g, h, j, m, p, dx – jx, 30 c, g, j – m, 31 d – h, 32 d – g, 33 a, b, d, f, h, 34 a – c, f, h, i, 35 a, f – j, 36 a – d, g, 37 g, k, m – t, 38 f – h, j, 39 a – f, j – m, p, 40 c – g, k, s – y, 41 a – c, f – j, 42 a – m, 43 a – c, i, j, l, m, 44 a – h, 45 a, b, 46 a – d, g, i, 47 a – c, 48 a.

968,45 ha

2. Obszary ochrony częściowej zbiorowisk nieleśnych, oddziały – 4 n, 5 d, h, 6 i, 8 f, h, 9 g, k, 10 a, b, d, g, 11a, 12 d, f, 13 d, g, 15 c, o, r, 17 c, d, i, 18 b, o, r, 20 ax, 21 b, d, w, ix, 24 b – f, h, j, k, cx, 25 y, 26 bx, 27 a, c, 28 f, h, m, n, 29 a, d, f, i, l, n, o, bx, cx, 30 d, f, 34 d, 35 k, 36 f, h, i, 37 a, d, l, 38 b, 39 g, h, n, o, 40 a, b, 43 k, 46 f, h

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały – 2 a – d, 4 k, 9 a, c, d, j, 16 a, 18 t, w, 19 d, f, 20 a, i, j, m, o, p, 21 c, o, r, s, t, x, jx, 22 a, b, c, 23 b, c, d, 24 g, l, o, w, x, 26 l, 27 b, 28 k, l, 29 b, c, k, 35 b, c, d, 39 i, 40 r, z, ax, 43 d, f, g, h

926,34 ha

Razem

2145,62 ha

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone zostały na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Załącznik 5. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszar ochrony ścisłej

5

2

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

5

3

Pozostały obszar Parku

15

4

Biblioteka Parku

4

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Obszary udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny „Hotel pod Łokietkiem” – Muzeum im. Profesora W. Szafera, oddział 24g

100

2

Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny „Hotel pod Kazimierzem”, oddział 24g

50

3

„Chełmowa Góra” – obszar dydaktyczny, oddziały – 24, 24d, h, 29, 29h, 25, 30, 37c

160

4

„Jaskinia Ciemna – Góra Okopy” obszar dydaktyczny, oddziały – 36, 36c

120

5

Zamek w Ojcowie, oddział 24b

120

6

Kaplica na Wodzie, oddział 17

300

 

IV. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Obszary udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Zamek w Ojcowie, oddział 24b

120

2

Grodzisko – Kościół i otoczenie, oddział 12

250

3

Grota Łokietka, oddział 30

100

4

Jaskinia Ciemna, oddział 36b

80

5

„Ogrojec” – przy Jaskini Ciemnej, oddział 36b

40

6

Zajazd na Złotej Górze w Ojcowie, oddział 19f

120

7

Willa „Chopin” – restauracja, oddział 4k

40

8

„Domek na Postoju”, oddział 24f

20

9

Pole namiotowe – Złota Góra, oddział 19d

120

10

Punkt widokowy – Skala Krukowskiego, oddział 36b

20

11

Punkt widokowy – Góra Koronna, oddział 36

15

12

Punkt widokowy – Skała Barania, oddział 36

20

13

Punkt widokowy – Góra Okopy, oddział 36

15

14

Punkt widokowy – Skała Jonaszówka, oddział 29h

15

15

Parking pod Zamkiem w Ojcowie, oddział 24f

Do 250 osób jednocześnie

16

Parking na Złotej Górze, oddział 26l

Do 500 osób jednocześnie

17

3 parkingi w Pieskowej Skale, oddziały – 4, 9

Do 300 osób jednocześnie

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
  • Data wejścia w życie: 2013-01-03
  • Data obowiązywania: 2013-01-03
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe