reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. MŚ, poz. 17), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy obsługa techniczna, gospodarcza, informatyczna i administracyjna Ministerstwa, ewidencja i gospodarowanie majątkiem, organizacja zamówień publicznych, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie oraz koordynacja realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:

1) obsługa administracyjno-biurowa, logistyczna, w tym związana z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, i techniczna Ministerstwa oraz nieruchomości znajdujących się w zarządzie i władaniu Ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostawy towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa;

2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym finansowanych również ze środków zagranicznych, z wyłączeniem postępowań znajdujących się w zakresie właściwości Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych;

3) obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa i ekspertów Ministra;

4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania majątkiem Ministerstwa, w tym ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

5) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

6) zapewnienie rozwoju systemów teleinformatycznych Ministerstwa, z uwzględnieniem wymagań dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz administrowanie tymi systemami, w tym również systemami, w których przetwarzane są informacje niejawne;

7) koordynowanie realizacji zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym i powszechnym obowiązkiem obrony, zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz odbieranie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.”;

2) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Do zakresu działania Biura Finansowego (BF) należy obsługa finansowo-księgowa Ministerstwa, w tym obsługa finansowa realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, a w szczególności:

1) opracowywanie projektu i planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz wieloletnich planów finansowych, w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;

2) bieżąca obsługa budżetu Ministerstwa, w szczególności poprzez przygotowywanie wniosków w zakresie zmian planu finansowego dysponenta III stopnia, przygotowywanie wniosków o zmianę planu finansowego oraz wniosków o uruchomienie środków w ramach rezerwy celowej do dysponenta I stopnia;

3) organizowanie i prowadzenie rachunkowości Ministerstwa;

4) obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

5) naliczanie należności wynikających z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

6) realizacja dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych w oparciu o przyjęty roczny plan finansowy.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Do zakresu działania Biura Kadr i Szkoleń (BKS) należy prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych, a w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej w Ministerstwie;

2) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

3) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników oraz organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu w Ministerstwie;

4) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa;

5) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Ministerstwa;

6) prowadzenie działalności socjalnej w ramach administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, z wyłączeniem obsługi księgowej;

7) prowadzenie we współpracy z komórkami sprawującymi nadzór merytoryczny nad jednostkami podległymi albo nadzorowanymi przez Ministra, spraw związanych ze stosunkiem pracy kierowników tych jednostek;

8) koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w Ministerstwie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama