| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 44
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw przejrzystego prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół projektowy do spraw przejrzystego prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

3. Zadaniem Zespołu jest realizacja projektu pn. Przejrzyste prawo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanego dalej „projektem”, którego celem jest poprawa efektywności prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez:

1) identyfikowanie barier prawnych stwarzających zbędne utrudnienia, w szczególności dla obywateli, przedsiębiorców i organów administracji, w zakresie aktów normatywnych będących w kompetencji Ministra Środowiska;

2) formułowanie propozycji działań służących likwidacji barier prawnych i inicjowanie współpracy w tym zakresie z partnerami społecznymi;

3) poprawa efektywności prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez usunięcie przepisów nierealizujących celów ochrony środowiska, wykraczających poza standardy ochrony środowiska lub nakładających zbędne obciążenia administracyjne lub finansowe.

4. Do Kierownictwa Ministerstwa Środowiska, o którym mowa w zarządzeniu Ministra Środowiska nr 40 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. z 2013 r. poz. 50), zwanego dalej „Komitetem Sterującym”, należy strategiczne zarządzanie oraz nadzór nad Zespołem oraz projektem, w szczególności:

1) zatwierdzanie planów etapów projektu;

2) zatwierdzanie raportów z realizacji etapów projektu;

3) zatwierdzenie raportu końcowego projektu i podjęcie decyzji o zakończeniu prac Zespołu.

5. W imieniu Komitetu Sterującego bieżący nadzór nad Zespołem oraz projektem sprawuje Nadzór Projektu – Pani Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Bieżący nadzór obejmuje w szczególności:

1) monitorowanie i kontrolowanie postępów projektu;

2) podejmowanie decyzji kluczowych, w tym również mogących redefiniować zakres, budżet lub czas etapów projektu;

3) rozstrzyganie konfliktów;

4) składanie raportów Komitetowi Sterującemu z postępów w realizacji etapów projektu.

§ 2.

1 .W skład Zespołu wchodzą:

1) Kierownik Projektu – Pani Adrianna Rotuska-Hryniów – radca ministra w Biurze Ministra;

2) Koordynator Metodyczny – Pan Marcin Gancarz – Zastępca Dyrektora Biura Ministra;

3) Koordynatorzy obszarów – Pan Michał Łyszczarz – główny specjalista w Biurze Ministra i Pan Paweł Nowakowski;

4) Ekspert do spraw komunikacji – Pan Grzegorz Zygan – główny specjalista w Biurze Ministra;

5) eksperci merytoryczni – pracownicy komórek merytorycznych wymienieni w załączniku do zarządzenia;

6) eksperci prawni – pracownicy komórki prawnej wymienieni w załączniku do zarządzenia.

2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeby, mogą uczestniczyć inni pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz pracownicy jednostek podległych lub nadzorowanych, zaproszeni przez Kierownika Projektu. Do osób tych stosuje się przepisy zarządzenia dotyczące osób wchodzących w skład Zespołu.

3. W ramach Zespołu, Kierownik Projektu powołuje zespoły obszarowe w celu realizacji określonych części projektu. Zespoły obszarowe zajmują się wydzielonymi obszarami prawa i składają się z ekspertów merytorycznych i prawnych zajmujących się daną dziedziną oraz z koordynatora obszaru.

§ 3.

Do zadań Kierownika Projektu należy bieżące zarządzanie projektem, w szczególności:

1) zapraszanie do udziału w pracach Zespołu osób, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) przygotowanie planów etapów projektu;

3) składanie raportów z postępu prac do Nadzoru Projektu oraz złożenie raportów końcowych z etapów prac i raportu końcowego projektu – do Nadzoru Projektu i Komitetu Sterującego;

4) zarządzanie przepływem informacji w Zespole;

5) zarządzanie ryzykiem.

§ 4.

Do zadań Koordynatora Metodycznego należy wsparcie Zespołu w zakresie metodyki i narzędzi badania prawa.

§ 5.

Do zadań koordynatorów obszarów należy:

1) współpraca z ekspertami merytorycznymi i ekspertami prawnymi;

2) kierowanie pracami prowadzonymi w ramach zespołów obszarowych, o których mowa w § 2 ust. 3;

3) przedstawianie Kierownikowi Projektu wyników prac zespołów;

4) wspieranie Kierownika Projektu w ocenie ryzyk;

5) bieżące informowanie Kierownika Projektu o planowanych/rozpoczętych pracach legislacyjnych w obszarze, którym zajmuje się zespół obszarowy;

6) współpraca z Ekspertem do spraw komunikacji.

§ 6.

Do zadań Eksperta do spraw komunikacji należy:

1) udział w pracach Zespołu w obszarze komunikacji z mediami;

2) opracowanie koncepcji działań komunikacyjnych wraz z określeniem harmonogramu;

3) realizacja koncepcji działań komunikacyjnych, w szczególności prowadzenie zakładki internetowej projektu;

4) przygotowywanie newslettera;

5) organizacja konferencji prasowych;

6) rozpowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych w ramach Zespołu i efektach tych działań w mediach;

7) współpraca z zespołami obszarowymi;

8) współpraca z koordynatorami obszarów.

§ 7.

Do zadań ekspertów merytorycznych i prawnych należy:

1) udział w pracach zespołów obszarowych w celu wykonania działań o odpowiedniej jakości i w określonym terminie w ramach zadań zespołu obszarowego;

2) sporządzanie analiz i opinii niezbędnych dla działań podejmowanych przez Zespół;

3) udział w spotkaniach Zespołu lub zespołów obszarowych i w wypracowaniu wspólnego stanowiska Zespołu lub zespołów obszarowych.

§ 8.

1. Kierownik Projektu może podejmować ustalenia dotyczące bieżących prac Zespołu i przekazywać je członkom Zespołu lub zespołów obszarowych drogą mailową. Koordynatorzy obszarów mogą podejmować ustalenia poza spotkaniami zespołów obszarowych i przekazywać je członkom zespołów obszarowych drogą mailową. Ustalenia te są wiążące dla osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Ustalenia mogą być podejmowane także podczas spotkań Zespołu lub zespołów obszarowych, z których sporządzane są notatki. Notatki są sporządzane niezwłocznie po spotkaniu i przesyłane do wiadomości zainteresowanych członków Zespołu. W przypadku braku zgłoszenia uwag do notatek w ciągu 2 dni od dnia ich przesłania członkom Zespołu, uważa się, że ustalenia zawarte w notatkach są wiążące.

§ 9.

1. Kierownik Projektu może przedstawić Nadzorowi Projektu propozycje wniosków o przyznanie nagrody specjalnej Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska dla osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do współpracy na podstawie § 2 ust. 2, będących pracownikami Ministerstwa Środowiska, jeśli wykazały duże zaangażowanie w realizację zadań Zespołu lub miały istotny wkład w realizację celów projektu.

2. W przypadku osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do współpracy na podstawie § 2 ust. 2, niebędących pracownikami Ministerstwa Środowiska, Kierownik Projektu może przedstawić Nadzorowi Projektu propozycje listów rekomendacyjnych skierowanych do kierowników jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnione te osoby, jeśli wykazały duże zaangażowanie w realizację zadań Zespołu lub miały istotny wkład w realizację celów projektu.

§ 10.

Dyrektorzy Departamentów i Biur w Ministerstwie Środowiska, a także kierownicy jednostek podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Środowiska, których pracownicy wchodzą w skład Zespołu albo zostali zaproszeni do współpracy na podstawie § 2 ust. 2, zobowiązani są do umożliwienia tym osobom wykonywania zadań określonych w zarządzeniu. Harmonogram realizacji zadań osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do współpracy na podstawie § 2 ust. 2, będzie uzgodniony przez Kierownika Projektu z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji projektu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Załącznik 1. [EKSPERCI MERYTORYCZNI I PRAWNI]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska nr 43
z dnia 7 sierpnia 2013 r.

EKSPERCI MERYTORYCZNI I PRAWNI

 

L.p.

Imię

Nazwisko

jednostka

 

1

Ewelina

Bagińska-Sztonyk

(DOP)

 

2

Paweł

Dadasiewicz

(GIOŚ)

 

3

Agnieszka

Dalbiak

(DLP)

 

4

Agata

Dąbrowska

(DP)

 

5

Magdalena

Gosk

(GIOŚ)

 

6

Sławomir

Gurtowski

(DZR)

 

7

Wojciech

Hurkała

(DLP)

 

8

Kamila

Janecka-Piela

(GIOŚ)

 

9

Jolanta

Jaworska

(DLP)

 

10

Małgorzata

Kacprzycka-Skrocka

(DLP)

 

11

Olaf

Kopczyński

(DOP)

 

12

Krzysztof

Kowalik

(DGK)

 

13

Anna

Kozińska

(DP)

 

14

Edyta

Kozłowska-Kurek

(GIOŚ, DNR)

 

15

Paweł

Ksionek

(DP)

 

16

Tomasz

Łojek

(GDOŚ, DOOŚ)

 

17

Olga

Łukasiewicz

(GIOŚ)

 

18

Grażyna

Machajewska

(DLP)

 

19

Ewa

Madej-Popiel

(DIŚ)

 

20

Ewa

Martynko-Pluta

(GIOŚ)

 

21

Joanna

Michałowska

(DOP)

 

22

Jakub

Milczarek

(GDOŚ, N2000)

 

23

Barbara

Niewiarowska-Skorupska

(GIOŚ)

 

24

Katarzyna

Nowak

(DGO)

 

25

Rafał

Nowicki

(DLP)

 

26

Maria

Pełda-Sypuła

(DZW)

 

27

Edyta

Pomichowska

(GDOŚ, DOP)

 

28

Jan

Reklewski

(DLP)

29

Paweł

Różycki

(DOP)

30

Stefan

Różycki

(DOP)

31

Bogusława

Rutkowska

(DP)

32

Anna

Rybak

(DOP)

33

Danuta

Siwa

(DOP)

34

Małgorzata

Sołtan

(DZR)

35

Paweł

Sosnowski

(DGO)

36

Joanna

Spyrka

(DZR)

37

Agnieszka

Tomaszewska

(DOP)

38

Łukasz

Turowski

(DGO)

39

Karolina

Ubysz

(DOP)

40

Ryszard

Walaszczyk

(DIŚ)

41

Grzegorz

Wiśniewski

(DP)

42

Marcin

Wiśniewski

(DOP)

43

Małgorzata

Wojciechowska

(DOP)

44

Marzena

Zawalich

(DOP)

45

Ewa

Zrałek

(GIOŚ)

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »