reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw systemu informacyjnego Geoinfonet

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W celu zbudowania i wdrożenia systemu informacyjnego Geoinfonet, o którym mowa w art. 162 i następne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), powołuje się Zespół do spraw sytemu informacyjnego Geoinfonet, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.
Do zakresu działania Zespołu należy:

1) zdefiniowanie podstawowych i strategicznych wymagań interesariuszy odnośnie systemu informacyjnego Geoinfonet;

2) opracowanie dokumentu „Założenia Projektu systemu informacyjnego Geoinfonet” (w oparciu o metodykę PRINCE2), zawierającego opracowanie zakresu danych, które powinny być gromadzone i udostępniane w systemie informacyjnym Geoinfonet;

3) opracowanie procedur postępowania z informacjami geologicznymi przekazanymi przez podmioty do czasu wdrożenia systemu informacyjnego Geoinfonet.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Barbara Malinowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska , zwanym dalej „MŚ”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Andrzej Przybycin – Dyrektor ds. państwowej służby geologicznej – Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „PIG-PIB”;

3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marek Haliniak – radca generalny w Departamencie Nadzoru Geologicznego w MŚ;

4) członkowie Zespołu:

a) Tomasz Ceranka – specjalista w Wydziale Węglowodorów w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ,

b) Sebastian Baranowski – specjalista w Wydziale ds. Informacji Geologicznej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ,

c) Joanna Kijek-Baryś – specjalista w Wydziale Nadzoru Koncesji Węglowodorowych w Departamencie Nadzoru Geologicznego w MŚ,

d) Michał Sokołowski – Zastępca kierownika Narodowego Archiwum Geologicznego – przedstawiciel PIG-PIB,

e) Jarosław Kaczmarski – Kierownik Zakładu Rozwoju Systemów Informatycznych – przedstawiciel PIG-PIB,

f) Waldemar Grądzki – Kierownik projektu systemu informacyjnego Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB,

g) Paweł Lewandowski – Lider podzespołu ds. koncesji geologicznych projektu Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB,

h) Magdalena Sidorczuk – Lider podzespołu informacyjnego projektu Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB,

i) Dariusz Brzeziński – Lider podzespołu ds. parametrów wydobycia węglowodorów ze złoża projektu Geoinfonet – przedstawiciel PIG-PIB.

5) Sekretarz Zespołu – Paulina Kamińska – przedstawiciel PIG-PIB.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym inne osoby, w tym pracowników MŚ i PIG-PIB, a także przedstawicieli innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych.

§ 4.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez osoby wchodzące w skład Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu i powiadamianie członków Zespołu o terminie posiedzenia drogą elektroniczną co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

5) bieżące informowanie Głównego Geologa Kraju i Dyrektora PIG-PIB o postępach prac Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu wskazany przez Przewodniczącego.

§ 5.
1. Do zadań osób wchodzących w skład Zespołu należy realizacja działań określonych w § 2, w tym uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

§ 6.
1. Decyzje Zespołu w formie uchwał podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu. Decyzje podejmowane przez Zespół są dokumentowane w protokołach z posiedzeń Zespołu, sporządzanych po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu.

2. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu i przekazywany do wiadomości osobom wchodzącym w skład Zespołu.

3. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

4. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 7.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie MŚ albo w siedzibie PIG-PIB.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Zespół Obsługi Sekretariatów Dyrekcji PIG-PIB.
§ 9.
1. W terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. Zespół przedłoży Ministrowi Środowiska sprawozdanie z realizacji działań określonych w § 2.

2. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą akceptacji przez Ministra Środowiska sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama