| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Wspólnej Sesji Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG oraz Europejskiej Komisji Leśnej FAO

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół ds. organizacji Wspólnej Sesji Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG oraz Europejskiej Komisji Leśnej FAO, zwanej dalej „Sesją”, oraz wydarzenia towarzyszącego – Europejskiego Tygodnia Leśnego, zwanego dalej „Tygodniem Leśnym”, które odbędą się w dniach 8–13 października 2017 r. w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – dr Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej „MŚ”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marta Gaworska – Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą i Wspomagania Administracji Publicznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

3) członkowie:

a) mgr inż. Radomir Bałazy – Instytut Badawczy Leśnictwa,

b) Paulina Chałko – Departament Leśnictwa w MŚ,

c) dr Monika Figaj – Departament Leśnictwa w MŚ,

d) prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa,

e) Marlena Jabłońska – Biuro Finansowe w MŚ,

f) dr inż. Krzysztof Jodłowski – Instytut Badawczy Leśnictwa,

g) Jolanta Rawska-Olejniczak – Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w MŚ,

h) Ewa Siddique-Olesiejuk – Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w MŚ,

h) Andrzej Talarczyk – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

i) Sławomir Trzaskowski – Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych,

j) Bożydar Neroj – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

k) Michał Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w MŚ,

l) Łukasz Wróbel – Departament Leśnictwa w MŚ,

m) Kamil Zawadzki – Departament Prawny w MŚ,

n) Katarzyna Zielonka – Departament Komunikacji i Edukacji w MŚ;

4) Sekretarz Zespołu – Magdalena Wolicka, Departament Leśnictwa w MŚ.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 3.

 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) organizacja Sesji i Tygodnia Leśnego pod względem merytorycznym, w szczególności:

a) przygotowanie propozycji tematu przewodniego Sesji oraz propozycji podtematów dla Tygodnia Leśnego,

b) organizacja merytoryczna Segmentu Wysokiego Szczebla w ramach Sesji,

c) koordynacja wydarzeń pobocznych podczas Tygodnia Leśnego;

2) koordynacja organizacji Sesji i Tygodnia Leśnego pod względem logistycznym, w szczególności w zakresie:

a) organizacji pobytu urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych,

b) wsparcia gości spoza Unii Europejskiej w procesie wizowym,

c) zapewnienia zaplecza biurowego dla Sesji,

d) zapewnienia obszaru konferencyjnego dla Sesji,

e) zapewnienia wszelkich urządzeń technicznych, niezbędnych do obsługi Sesji,

f) zapewnienia sprzętu medycznego pierwszej pomocy oraz zapewnienia, w razie potrzeby, natychmiastowego dostępu do szpitala,

g) przygotowania materiałów konferencyjnych, takich jak foldery informacyjne i artykuły promocyjne.

§ 4.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i powiadamianie osób wchodzących w skład Zespołu o terminie posiedzenia drogą elektroniczną, co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu;

4) rozdzielanie zadań pomiędzy poszczególnych członków Zespołu;

5) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Decyzje podjęte w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

4. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.

 1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z przebiegu posiedzeń Zespołu.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.

3. Protokół jest przekazywany do wiadomości wszystkim osobom wchodzącym w skład Zespołu.

§ 7.

 Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień będzie dokonywana drogą elektroniczną.

§ 8.

 Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie MŚ, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 9.

 Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 10.

 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Leśnictwa w MŚ.

§ 11.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Sesji.

§ 12.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Jan Szyszko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »