REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 41

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie systemu stałego dyżuru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej tworzy się system stałych dyżurów w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport.

§ 2.

1. System stałego dyżuru obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) stały dyżur w urzędach obsługujących Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanych dalej „urzędami”;

3) stały dyżur w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami”.

2. Wykaz urzędów oraz jednostek, w których tworzy się stały dyżur, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

1. Za funkcjonowanie stałego dyżuru w urzędach oraz jednostkach odpowiedzialni są ich kierownicy.

2. Urzędy oraz jednostki organizujące główne stanowiska kierowania przygotowują stały dyżur w stałych siedzibach oraz w zapasowych miejscach pracy.

3. Przygotowanie stałego dyżuru w urzędach oraz jednostkach polega na:

1) wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;

2) wskazaniu pomieszczenia wyposażonego w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i zapasowe źródło energii elektrycznej, w którym stały dyżur będzie pełniony;

3) opracowaniu i uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie, zwanym dalej „Dyrektorem BZK”, Instrukcji stałego dyżuru, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

4) wyznaczeniu osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru oraz opracowaniu wykazu tych osób, zawierającego ich dane teleadresowe;

5) wyznaczeniu dyżurnych środków transportowych dla potrzeb stałego dyżuru;

6) zapewnieniu systemów łączności oraz ochrony w miejscach funkcjonowania stałego dyżuru;

7) zorganizowaniu, nie rzadziej niż jeden raz w roku – w ramach szkolenia obronnego – szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład stałego dyżuru.

§ 4.

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa w celu realizacji zadań szkoleniowych lub w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności klęsk żywiołowych, awarii, katastrof zagrażających życiu lub mieniu ludności, system stałego dyżuru uruchamia Minister Infrastruktury i Rozwoju lub osoba przez niego upoważniona.

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, kierownik urzędu lub jednostki może uruchomić stały dyżur w kierowanym urzędzie lub jednostce, informując Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Dyrektora BZK.

3. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny system stałego dyżuru uruchamia Minister Infrastruktury i Rozwoju.

4. Od chwili uruchomienia stały dyżur pełniony jest całodobowo.

5. O zakończeniu działania stałego dyżuru decyduje podmiot, który go uruchomił.

§ 5.

W system stałego dyżuru mogą zostać włączeni przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których minister właściwy do spraw gospodarki morskiej lub minister właściwy do spraw transportu nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 6.

1. W Ministerstwie zadania stałego dyżuru realizowane są przez Zespół Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w zarządzeniu Nr 25 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń (Dz. Urz. MliR poz. 37).

2. Do realizacji zadań stałego dyżuru kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczą co najmniej dwóch pracowników upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej.

3. Do zadań Dyrektora BZK należą:

1) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac związanych z uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem systemu stałego dyżuru;

2) opracowanie Instrukcji stałego dyżuru w Ministerstwie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) ustalenie sposobu funkcjonowania i wyznaczenie składu Zespołu Monitorowania Zagrożeń oraz zapewnienie jego przeszkolenia;

4) ustalenie sposobu powiadamiania osób wchodzących w skład Zespołu Monitorowania Zagrożeń;

5) zapewnienie ochrony pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowej pracy Zespołu Monitorowania Zagrożeń;

6) zapewnienie obsługi całodobowej pracy Zespołu Monitorowania Zagrożeń przez kancelarię tajną.

4. Do zadań Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie, należy zapewnienie pod względem logistycznym możliwości całodobowej pracy Zespołu Monitorowania Zagrożeń, w uzgodnieniu z Dyrektorem BZK.

§ 7.

Instrukcję stałego dyżuru w Ministerstwie, urzędach oraz jednostkach należy dostosować do przepisów zarządzenia w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355.

Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDÓW ORAZ JEDNOSTEK, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ STAŁY DYŻUR]

Załączniki do zarządzenia nr 31
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 41)

Załącznik Nr 1

Wykaz urzędów oraz jednostek, w których tworzy się stały dyżur

1. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego;

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

3. Główny Inspektorat Transportu Drogowego;

4. Urząd Transportu Kolejowego;

5. Urząd Lotnictwa Cywilnego;

6. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

7. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;

8. Urząd Morski w Gdyni;

9. Urząd Morski w Szczecinie;

10. Urząd Morski w Słupsku;

11. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

Załącznik 2. [INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-06
  • Data wejścia w życie: 2014-06-06
  • Data obowiązywania: 2014-06-06
  • Dokument traci ważność: 2017-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA