reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Politykę zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik 1. [POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załącznik do zarządzenia nr 42 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 lipca 2014 r. (poz. 56)

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Warszawa, lipiec 2014 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w Polityce zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanej dalej „Polityką”, jest mowa o:

1) Planie działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju – należy przez to rozumieć Plan działalności, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254), sporządzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

3) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

4) członkach kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć Ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego Ministerstwa;

5) ryzyku – należy przez to rozumieć możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na realizację zaplanowanych celów;

6) istotności ryzyka – należy przez to rozumieć ocenę ryzyka wyliczaną jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego wpływu na działalność Ministerstwa;

7) ryzyku kluczowym – należy przez to rozumieć ryzyko, mogące spowodować niezrealizowanie celów określonych, w szczególności, w Planie działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju, lub zagrażające ich realizacji, którego istotność przyjmuje wartość od 16 do 25 punktów.

§ 2.

Zarządzanie ryzykiem stanowi element kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)).

II. Proces zarządzania ryzykiem

§ 3.

Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, usprawnienie procesu planowania oraz zapewnienie członkom kierownictwa Ministerstwa informacji o zagrożeniach realizacji zadań i osiągnięcia celów, w tym w szczególności określonych w Planie działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także dokumentach tworzonych przez kierowników komórek organizacyjnych zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 3).

§ 4.

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:

1) identyfikację i analizę ryzyka;

2) podejmowanie działań zaradczych;

3) monitorowanie ryzyka;

4) przegląd procedur zarządzania ryzykiem;

5) komunikację zarządzania ryzykiem.

§ 5.

W procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy Ministerstwa oraz członkowie kierownictwa Ministerstwa.

§ 6.

1. Każda komórka organizacyjna Ministerstwa zobowiązana jest do dokonywania systematycznego przeglądu swoich działań w celu identyfikowania i analizy ryzyk.

2. W procesie identyfikacji ryzyka, należy wziąć w szczególności pod uwagę ryzyka związane m.in. ze zmianami zachodzącymi w Ministerstwie lub jego otoczeniu, z systemami informatycznymi, ryzyka o charakterze finansowym, jak również zagrażające wizerunkowi Ministerstwa jako urzędu administracji publicznej sprawnego i przyjaznego obywatelom, ryzyka związane z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej oraz ryzyko korupcji.

3. W procesie identyfikacji i analizy ryzyka wykorzystywane są ustalenia audytu i kontroli wewnętrznych, audytów i kontroli zewnętrznych, wyniki samooceny dokonywanej przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz wszelkie inne źródła informacji.

4. Za realizację oraz udokumentowanie procesu identyfikacji i analizy ryzyka odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

§ 7.

1. Identyfikacja i analiza ryzyka przeprowadzana jest przez każdą komórkę organizacyjną Ministerstwa co najmniej raz na pół roku, w sposób i w terminie umożliwiającym dochowanie terminów określonych w § 9 ust. 2 Polityki.

2. Wszystkie zidentyfikowane ryzyka należy opisać w Rejestrze ryzyk, który stanowi załącznik do Polityki.

3. W przypadku każdego zidentyfikowanego ryzyka należy określić jego wpływ na realizację celów Ministerstwa i prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz zaplanować działania zaradcze.

4. Do szacowania prawdopodobieństwa stosuje się poniższą skalę:

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Ocena

Punkty

Opis

Bardzo niskie

1

Prawdopodobieństwo wynosi poniżej 10%

Niskie

2

Prawdopodobieństwo wynosi od 11–30%

Średnie

3

Prawdopodobieństwo wynosi od 31–50%

Wysokie

4

Prawdopodobieństwo wynosi od 51%–70%

Bardzo wysokie

5

Prawdopodobieństwo powyżej 71%

5. Do szacowania wpływu stosuje się poniższą skalę:

Wpływ na realizację celów Ministerstwa

Ocena

Punkty

Opis

Nieznaczny

1

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczne zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, nie wpływa na wizerunek Ministerstwa.

Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Mały

2

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań, częściowo wpływa na wizerunek Ministerstwa.

Skutki zdarzenia można usunąć.

Średni

3

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małą stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek Ministerstwa.

Z wystąpieniem zdarzenia może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

Duży

4

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje średnią stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek Ministerstwa.

Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

Krytyczny

5

Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje poważną stratę zasobów lub uszczerbek mający krytyczny wpływ na realizację kluczowych zadań i osiąganie założonych celów.

Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

 

6. Ryzyko o istotności od 1 do 9 punktów jest ryzykiem akceptowalnym, co oznacza brak obowiązku podejmowania działań ograniczających jego istotność.

7. Ryzyko o istotności od 10 do 25 punktów wymaga zaplanowania i podjęcia dodatkowych działań ograniczających jego istotność do poziomu akceptowalnego, z zastrzeżeniem ust. 9.

8. Działania w odniesieniu do ryzyk, o których mowa w ust. 7, mogą polegać na:

1) przeniesieniu ryzyka w całości lub części na inny podmiot, instytucję;

2) wycofaniu się z działań, które wiążą się z ryzykiem;

3) minimalizowaniu ryzyka poprzez podjęcie działań mających na celu zmniejszenie istotności ryzyka, w tym wzmocnienie mechanizmów kontroli w ramach realizowanego zadania.

9. W przypadku, gdy istnieją trudności/ograniczenia w przeciwdziałaniu ryzyku, a także gdy koszty podjętych działań mogą przekroczyć przewidywalne korzyści, działanie, o którym mowa w ust. 7, może polegać na tolerowaniu ryzyka.

§ 8.

1. Zatwierdzony przez kierownika komórki organizacyjnej Rejestr ryzyk, przedkładany jest do akceptacji właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa, nadzorującemu daną komórkę organizacyjną Ministerstwa.

2. W terminie 10 dni po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 1, komórka organizacyjna Ministerstwa przekazuje kopię Rejestru ryzyk w formie papierowej oraz elektronicznej do Departamentu Kontroli, zwanego dalej „DK”, w celu wykorzystania informacji w nim zawartych w trakcie realizacji zadań audytowych oraz przy tworzeniu rocznego planu audytu wewnętrznego.

§ 9.

1. Rejestr ryzyk zawierający tylko zidentyfikowane w komórce organizacyjnej ryzyka kluczowe, nazywany jest „Rejestrem ryzyk kluczowych”.

2. Komórka organizacyjna Ministerstwa przesyła do Biura Dyrektora Generalnego, zwanego dalej „BDG”, zatwierdzony przez kierownika komórki organizacyjnej i nadzorującego daną komórkę organizacyjną członka kierownictwa Ministerstwa Rejestr ryzyk kluczowych w terminie, odpowiednio, do:

1) 10 grudnia2);

2) 31 lipca.

3. W przypadku braku zidentyfikowania ryzyk kluczowych, komórka organizacyjna Ministerstwa przesyła stosowną informację do BDG w terminie określonym w ust. 2.

4. BDG opracowuje projekt Informacji o ryzykach kluczowych w Ministerstwie, zwanej dalej „Informacją”, zawierający listę ryzyk kluczowych Ministerstwa.

5. Projekt Informacji przekazywany jest członkom Zespołu do spraw oceny ryzyka, o którym mowa w § 10, w terminie 20 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 10.

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny ryzyka, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą następujący członkowie:

1) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego – kierujący pracami Zespołu;

2) dyrektor Biura Ministra;

3) dyrektor Departamentu Budżetu Infrastruktury;

4) dyrektor Departamentu Budżetu Rozwoju;

5) dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji;

6) dyrektor Departamentu Kontroli;

7) dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju;

8) dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.

2. Członek Zespołu może w ramach zastępstwa wyznaczyć osobę do uczestnictwa w pracach Zespołu wraz z pisemnym upoważnieniem do podejmowania decyzji.

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) analiza projektu Informacji, w tym pod względem poprawności oszacowania ryzyka, skutkującego jego klasyfikacją jako kluczowego;

2) inicjowanie modyfikacji projektu Informacji;

3) wypracowanie stanowiska w zakresie ostatecznej wersji Informacji.

4. Zespół rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach. Zespół może również podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

5. Na wniosek kierującego pracami Zespołu lub członka Zespołu, uzgodniony z pozostałymi członkami Zespołu, możliwy jest udział w pracach Zespołu przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, właściwych ze względu na merytoryczne oddziaływanie zidentyfikowanego ryzyka, w celu konsultacji i wypracowania stanowiska.

6. W przypadku rozbieżności zdań między członkami Zespołu ich stanowiska są dokumentowane, a jako rozstrzygające traktuje się stanowisko kierującego pracami Zespołu, uzgodnione z dyrektorem Biura Ministra.

7. Zespół uzgadnia ostateczne stanowisko w terminie, odpowiednio, do:

1) 25 stycznia;

2) 15 września.

8. Obsługę administracyjną Zespołu, w tym protokołowanie rozstrzygnięć podejmowanych przez Zespół zapewnia BDG.

§ 11.

1. BDG sporządza Informację, uwzględniając wyniki prac Zespołu.

2. BDG przedstawia Informację do akceptacji dyrektora generalnego Ministerstwa, w terminie, odpowiednio, do:

1) 10 lutego;

2) 30 września.

3. Zaakceptowaną Informację dyrektor generalny Ministerstwa przedstawia członkom kierownictwa Ministerstwa.

4. Kopia zaakceptowanej Informacji, przekazywana jest do wiadomości kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz, za pośrednictwem DK, do komitetu audytu3).

III. Monitorowanie ryzyk

§ 12.

1. Proces monitorowania ryzyka jest procesem ciągłym, realizowanym na każdym szczeblu zarządzania, pozwalającym na podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie. W ramach monitoringu dokonywany jest przegląd wszystkich ryzyk, ich istotności oraz zaplanowanych działań zaradczych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz członkowie kierownictwa Ministerstwa w ramach sprawowanego nadzoru odpowiadają za monitorowanie ryzyk oraz podejmowanie stosownych działań zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk.

3. W przypadku zidentyfikowania nowych ryzyk kluczowych po przesłaniu Rejestru ryzyk kluczowych lub informacji o braku ryzyk kluczowych, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, komórka organizacyjna Ministerstwa niezwłocznie przesyła zaktualizowany Rejestr ryzyk kluczowych do BDG. Przepisy § 9 ust. 4 i 5 oraz § 11 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

IV. Ocena zarządzania ryzykiem

§ 13.

1. Niezależną ocenę procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie przeprowadzają audytorzy wewnętrzni.

2. Wyniki niezależnej oceny audytu wewnętrznego mogą być wykorzystywane w procesie składania przez Ministra oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 14.

1. BDG odpowiada za dokonywanie okresowego przeglądu Polityki, nie rzadziej niż raz na rok i przedstawia jej wyniki dyrektorowi generalnemu Ministerstwa w terminie do dnia 31 maja roku, w którym dokonywany jest przegląd.

2. Wyniki przeglądu zatwierdzone przez dyrektora generalnego Ministerstwa mogą stanowić podstawę do podjęcia działań mających na celu aktualizację Polityki.

3. W procesie przeglądu Polityki, BDG uwzględnia także ewentualne uwagi w tym zakresie, sformułowane przez komórkę Audytu Wewnętrznego, w ramach przeprowadzanych zadań audytowych.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

2) Jeżeli do dnia 10 grudnia Plan działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju na następny rok nie został zatwierdzony, komórki organizacyjne Ministerstwa sporządzają Rejestr ryzyk, w oparciu o projekt Planu.

3) Komitet audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport, powołany zarządzeniem nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 7).

Załącznik:

Rejestr ryzyk


infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama