REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 78

ZARZĄDZENIE Nr 51
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie planowania osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 i 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) podmioty obowiązane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministrem”, do wykonania planu osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym;

2) podmioty obowiązane przez Ministra do wykonania planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym;

3) zakres przedmiotowy planów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz formę ich opracowania;

4) tryb zatwierdzania, uaktualniania oraz koordynacji działań przy sporządzaniu planów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) osłona techniczna infrastruktury transportowej – kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i logistycznych, realizowanych przez jednostki pozamilitarne i Siły Zbrojne RP w celu likwidacji zniszczeń i uszkodzeń sieci transportowej powstałych wskutek działań militarnych, katastrof, awarii lub naturalnego zużycia;

2) plan osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym – dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego zabezpieczenia do zapewnienia sprawnej odbudowy zniszczeń i utrzymania przejezdności sieci kolejowej kraju, zwany dalej „planem osłony”;

3) plan technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym – dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego zabezpieczenia do zapewnienia sprawnego przemieszczenia Sił Zbrojnych RP, zwany dalej „planem przewozów”;

4) plany – plan osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym i plan technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym;

5) przedsiębiorca – przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ujęty w wykazie wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w odniesieniu do którego organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest Minister;

6) spółki Grupy PKP – przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, utworzeni na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1160);

7) BZK – Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;

8) plan osłony technicznej działów administracji rządowej – transport i gospodarka morska –dokument obejmujący kompleks przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego zabezpieczenia do zapewnienia sprawnej odbudowy zniszczeń i utrzymania przejezdności sieci transportowej kraju. Elementami składowymi są plany osłony infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej, lotniskowej i morskiej o znaczeniu obronnym.

§ 3.

1.Minister opracowuje „Plan osłony technicznej działów administracji rządowej – transport i gospodarka morska” we współdziałaniu z przedsiębiorstwem Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, zwanym dalej „PKP SA”.

2. Plan osłony opracowuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współdziałaniu z:

1) PKP Energetyka S.A.;

2) TK Telekom Sp. z o.o.;

3) komórką organizacyjną PKP S.A., właściwą do spraw gospodarowania nieruchomościami;

4) przedsiębiorcami wymienionymi w § 2 pkt 5.

3. Plan przewozów opracowuje PKP CARGO S.A. we współdziałaniu z:

1) PKP Intercity S.A.;

2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

3) PKP Energetyka S.A.

4. W procesie tworzenia planów, PKP S.A. jest koordynatorem w stosunku do spółek Grupy PKP, po uzgodnieniu zadań z BZK.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 2 i 3, współdziałające w opracowaniu planów, przesyłają do wykonawców tych planów dane niezbędne do opracowania ich części opisowej i graficznej.

6. Plany, po uzgodnieniu z PKP SA, podpisuje prezes zarządu właściwej spółki i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.

7. Wykonawcy planów wymienieni w ust. 2 i 3 sporządzają plany w czterech egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz na potrzeby wykonawcy oraz po jednym na potrzeby Ministra, PKP S.A., a także właściwej komórki organizacyjnej do spraw transportu Ministerstwa Obrony Narodowej.

8. Wykonawcy planów wymienieni w ust. 2 i 3, sporządzają wyciągi z zatwierdzonych planów i przesyłają do podmiotów biorących udział w realizacji tych planów.

9. Plany oraz wyciągi z planów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 4.

1. Plany składają się z części opisowej i graficznej.

2. Część opisowa planu osłony zawiera:

1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w obszarze transportu kolejowego;

2) zasadnicze zadania osłony technicznej wytypowanej infrastruktury kolejowej;

3) zamiar kierowania jednostkami bezpośrednio realizującymi zadania osłony technicznej;

4) strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej;

5) charakterystykę infrastruktury kolejowej podlegającej osłonie technicznej:

a) Centralnych Linii Kolejowych i linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym,

b) Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (tylko charakterystykę ogólną),

c) ważniejszych węzłów kolejowych,

d) obiektów i budowli inżynieryjnych,

e) kolejowych przejść granicznych,

f) priorytetowych stacji i punktów ładunkowych,

g) punktów ładunkowych istotnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;

6) materiały i środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w osłonie technicznej;

7) rozmieszczenie rezerw strategicznych i zapasów eksploatacyjnych;

8) organizację współdziałania z innymi jednostkami, w tym poza resortowymi;

9) organizację łączności;

10) zasady odstawiania taboru kolejowego przeznaczonego do odkażania i dezaktywacji;

11) inne informacje uwzględniające specyfikę transportu kolejowego lub elementów infrastruktury obronnej;

12) objaśnienie znaków i skrótów.

3. Część opisowa planu przewozów zawiera:

1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w realizacji masowych przewozów wojskowych;

2) zasadnicze zadania przewoźników kolejowych w realizacji technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych;

3) strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych;

4) analizę ilostanu wagonów, środków trakcyjnych oraz środków załadowczych przeznaczonych do zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych;

5) charakterystykę wybranych obiektów infrastruktury kolejowej wykorzystywanych w procesie zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych:

a) Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (tylko charakterystykę ogólną),

b) priorytetowych stacji i punktów ładunkowych,

c) punktów ładunkowych istotnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP,

d) stacji składowania ruchomych urządzeń wagonowych i środków ładunkowych,

e) punktów wodowania wagonów pasażerskich,

f) punktów tankowania lokomotyw spalinowych;

6) zasady odstawiania taboru kolejowego przeznaczonego do odkażania i dezaktywacji;

7) organizację współdziałania;

8) organizację i zabezpieczenie łączności;

9) kierowanie technicznym zabezpieczeniem masowych przewozów wojskowych.

4. Część opisową planów sporządza się według następujących zasad:

1) format stronic A4 w układzie „poziomym” o ustawieniach marginesu: lewy – 2,5 cm, prawy – 1,5 cm, górny – 1,5 cm, dolny – 1,5 cm, nagłówek – 1,25 cm, stopka – 1,25 cm;

2) typ czcionki – „Times New Roman”, w wielkości dla:

a) tytułu rozdziału – 14 punktów pogrubiona,

b) tytułu podrozdziału – 12 punktów pogrubiona,

c) tytułu podrozdziału niższego rzędu i punktu – 12 punktów,

d) akapitu – 12 punktów;

3) odstęp między liniami tekstu – 1,5;

4) tekst akapitów – wyjustowany.

5. Część graficzną planów sporządza się na mapie w skali 1 : 500 000 w formie graficznej lub elektronicznej.

6. Część graficzna planu osłony zawiera:

1) stanowiska dowodzenia wybranych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiska kierowania Ministra oraz przedsiębiorców;

2) miejsca stałej dyslokacji oraz przewidywane rejony rozmieszczenia jednostek w czasie realizacji zadań osłony technicznej;

3) elementy infrastruktury kolejowej wraz z niezbędnymi opisami podstawowych parametrów:

a) Centralne Linie Kolejowe i linie kolejowe o znaczeniu wyłącznie obronnym,

b) stacje i punkty ładunkowe o znaczeniu priorytetowym, punkty ładunkowe w portach morskich i w portach lotniczych oraz ważne dla potrzeb Sił Zbrojnych RP,

c) kolejowe przejścia graniczne,

d) Tymczasowe Rejony Przeładunkowe;

4) rozmieszczenie rezerw strategicznych i zapasów eksploatacyjnych;

5) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.

7. Część graficzna planu przewozów zawiera:

1) stanowiska dowodzenia wybranych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiska kierowania Ministra oraz przedsiębiorców;

2) Centralne Linie Kolejowe i linie o znaczeniu wyłącznie obronnym;

3) Tymczasowe Rejony Przeładunkowe;

4) kolejowe przejścia graniczne;

5) stacje i punkty ładunkowe o znaczeniu priorytetowym, punkty ładunkowe w portach morskich i w portach lotniczych;

6) stacje meblowania wagonów oraz rozmieszczenie magazynów ruchomych urządzeń wagonowych i środków ładunkowych;

7) punkty tankowania lokomotyw spalinowych;

8) rejony załadowania i wyładowania jednostek wojskowych;

9) objaśnienia znaków i skrótów zastosowanych na mapie.

8. Zestawienia tabelaryczne do planów należy wykonać w jednolitej szacie graficznej.

§ 5.

1. Podmioty współdziałające w opracowaniu planów przesyłają do ich wykonawców i koordynatora, o którym mowa w § 3 ust. 4, dane uaktualniające do części opisowej i graficznej w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

2. Plany podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 30 czerwca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, a także doraźnie w przypadku wprowadzenia istotnych zmian lub wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

3. Wykonawcy wymienieni w § 3 ust. 2 i 3, przesyłają zbiorczą aktualizację planów w formie aneksu do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 7.

§ 6.

BZK koordynuje i nadzoruje proces sporządzania planów oraz wspomaga międzyresortową wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania planów.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie planowania osłony technicznej sieci kolejowej oznaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym (Dz. Urz. MTBiGM z 2013 r., Nr 45).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-08
  • Data wejścia w życie: 2014-12-08
  • Data obowiązywania: 2014-12-08
  • Dokument traci ważność: 2016-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA