reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet powoływany jest na czas realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, zwanego dalej „POPT”.

§ 2.
1. W skład Komitetu wchodzą jako członkowie:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, nadzorujący departament wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej POPT,

b) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, tj.:

– jako Instytucji Zarządzającej POPT,

– jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

– jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

– jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze informacji i promocji,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020,

c) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

e) Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania;

2) ze strony samorządowej po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

a) Unii Metropolii Polskich,

b) Związku Gmin Wiejskich RP,

c) Związku Miast Polskich,

d) Związku Powiatów Polskich,

e) Związku Województw RP;

3) ze strony partnerów spoza administracji:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) jeden przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej działającej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 oraz z 2014 r. poz. 1162),

c) jeden przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego wskazywany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

d) po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), tj.:

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

– organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej POPT;

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans lub niedyskryminacji;

– federacji organizacji pozarządowych.

2. Przedstawiciele organizacji i instytucji, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez swoich zastępców.

3. W skład Komitetu wchodzą, w charakterze obserwatorów bez prawa głosowania:

1) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

2) przedstawiciel Instytucji Audytowej,

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji,

4) przedstawiciel Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej,

5) inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego.

4. W skład Komitetu wchodzi przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniący rolę doradczą.

5. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, którego zastępcą jest przedstawiciel Instytucji Zarządzającej POPT będący członkiem Komitetu.

§ 3.
Do zadań Komitetu należy w szczególności analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie POPT, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), a w szczególności:

1) systematyczny przegląd stanu wdrażania POPT;

2) konsultowanie i akceptowanie zmian POPT proponowanych przez IZ POPT;

3) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;

4) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie planu ewaluacji POPT;

5) rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego i końcowego sprawozdania z realizacji POPT;

6) zatwierdzanie strategii komunikacji dla POPT oraz jej zmian.

§ 4.
1. Zasady i tryb pracy Komitetu określa regulamin, który przyjmowany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, na pierwszym jego posiedzeniu.

2. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

3. Do udziału w głosowaniu upoważniony jest członek, a w przypadku nieobecności jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji bądź organizacji nie mają prawa do głosowania.

4. W przypadku tej samej liczby głosów za i przeciw, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

6. W celu zapewnienia większej efektywności realizowanych zadań, Komitet może powoływać grupy robocze.

§ 5.
Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Zarządzającej POPT w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Koszty funkcjonowania Komitetu będą pokrywane ze środków finansowych w ramach POPT.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i poz. 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama