Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie przygotowań obronnych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.) oraz zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach obronnych – rozumie się przez to zadania określone w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn. zm.);

2) GDOŚ – rozumie się przez to Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska;

3) rdoś – rozumie się przez to regionalne dyrekcje ochrony środowiska;

4) Generalnym Dyrektorze – rozumie się przez to Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

5) komórkach organizacyjnych GDOŚ – rozumie się przez to biura, departamenty, Zespół do spraw Budżetu i Finansów, Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego oraz Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonujące w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

6) komórki organizacyjne rdoś – rozumie się przez to komórki organizacyjne i stanowiska rdoś funkcjonujące w poszczególnych regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska;

7) komórce ds. obronnych – rozumie się przez to Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które jest właściwe do spraw obronnych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

8) stanowiska kierowania – rozumie się przez to stanowisko kierowania w stałej siedzibie oraz stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy.

§ 3.

Do zadań obronnych wykonywanych w GDOŚ i w rdoś zalicza się w szczególności:

1) przygotowanie do wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony;

2) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych;

3) planowanie obronne, które obejmuje planowanie operacyjne, programowanie obronne i przeglądy obronne;

4) przygotowanie systemu kierowania Generalnego Dyrektora, w tym przygotowanie stanowisk kierowania;

5) tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

6) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;

7) planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych;

8) organizowanie szkolenia obronnego;

9) udział w organizowaniu współpracy cywilno-wojskowej;

10) kontrolę realizacji zadań obronnych w rdoś.

§ 4.

Planowanie oraz realizację zadań obronnych wykonywanych w GDOŚ koordynuje komórka ds. obronnych, a w rdoś wyznaczeni przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska koordynatorzy zadań obronnych.

§ 5.

Komórka ds. obronnych wspiera Generalnego Dyrektora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3, w szczególności:

1) opiniuje i przygotowuje projekty dokumentów dotyczących spraw obronnych;

2) koordynuje planowanie i realizację zadań obronnych w komórkach organizacyjnych GDOŚ;

3) opracowuje:

a) Plan operacyjny funkcjonowania GDOŚ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) propozycje do Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych,

c) Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – w zakresie właściwości GDOŚ;

4) planuje przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

5) współpracuje z komórką organizacyjną właściwą do spraw obronnych Ministerstwa Środowiska w zakresie organizacji przemieszczania do zapasowego miejsca pracy;

6) organizuje szkolenia obronne;

7) we współdziałaniu z Wydziałem Spraw Pracowniczych Biura Dyrektora Generalnego GDOŚ prowadzi rejestr osób reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych;

8) uczestniczy w realizacji celów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i NATO.

§ 6.

1. W ramach wykonywania zadań obronnych komórki organizacyjne GDOŚ oraz komórki organizacyjne rdoś, w szczególności:

1) prowadzą analizy aktów normatywnych wydawanych lub opracowywanych przez Generalnego Dyrektora dotyczące funkcjonowania GDOŚ i rdoś, przy uwzględnieniu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i uwarunkowań funkcjonowania w czasie kryzysu i stanie wojny, oraz przygotowują propozycję rozwiązań organizacyjno-prawnych w tym zakresie;

2) biorą udział w tworzeniu i przygotowywaniu:

a) warunków organizacyjno-prawnych do planowania i realizacji zadań obronnych,

b) warunków niezbędnych do organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania i systemu stałych dyżurów,

c) struktury organizacyjnej oraz obsady personalnej stanowisk kierowania;

3) biorą udział w opracowywaniu:

a) Planu operacyjnego funkcjonowania GDOŚ i rdoś w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz dokumentów wykonawczych do tych planów,

b) regulaminów organizacyjnych i regulaminów pracy funkcjonowania GDOŚ i rdoś w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

c) instrukcji, planów, koncepcji oraz harmonogramu wykonywania zadań obronnych;

4) wspierają zespoły i grupy zadaniowe powołane w ramach przyjętej struktury organizacyjnej Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy;

5) współpracują z komórką ds. obronnych w zakresie:

a) planowania i realizacji zamierzeń szkoleniowych, ujętych w planach i programach szkolenia obronnego GDOŚ i rdoś,

b) opracowywania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, wykonywanego w ramach przeglądów obronnych,

c) reklamowania podległych pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) biorą udział w realizacji zadań obronnych.

2. Reklamowanie pracowników GDOŚ i rdoś od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, prowadzą komórki organizacyjne właściwe do spraw kadrowych i przekazują wykaz osób reklamowanych komórce ds. obronnych.

3. Przygotowanie stanowisk kierowania do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz organizację przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy zapewnia Dyrektor Generalny GDOŚ we współpracy z komórką ds. obronnych.

4. Tworzenie warunków organizacyjno-technicznych oraz kadrowych do realizacji zadań obronnych w GDOŚ zapewnia Dyrektor Generalny GDOŚ.

5. Tworzenie warunków organizacyjno-technicznych oraz kadrowych do realizacji zadań obronnych w rdoś zapewniają regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

§ 7.

Do zadań w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawych do wykonywania zadań obronnych, o których mowa w § 3 pkt 2, należy:

1) opracowanie oraz aktualizowanie:

a) koncepcji wykonywania zadań obronnych,

b) harmonogramów wykonywania zadań obronnych,

c) projektów aktów prawnych regulujących realizację zadań obronnych;

2) tworzenie warunków:

a) organizacyjno-technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych,

b) ochrony informacji niejawnych dotyczących realizacji zadań obronnych;

3) podział zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju;

4) koordynowanie procesu planowania i realizacji zadań obronnych;

5) inicjowanie współdziałania z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań obronnych.

§ 8.

Do zadań wykonywanych w obszarze planowania operacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, należy:

1) opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania GDOŚ i rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) uzgadnianie przyjętych do realizacji zadań operacyjnych;

3) opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych;

4) przekazywanie Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia Planu operacyjnego funkcjonowania GDOŚ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a Generalnemu Dyrektorowi Planów operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 9.

Do zadań wykonywanych w obszarze programowania obronnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, należy:

1) planowanie oraz uzgadnianie wydatków w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;

2) realizowanie przedsięwzięć wynikających z programów pozamilitarnych przygotowań obronnych dotyczących przygotowania systemu kierowania w GDOŚ i w rdoś oraz organizację szkolenia obronnego;

3) tworzenie warunków zabezpieczających osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

4) funkcjonowanie stałego dyżuru w GDOŚ i w rdoś oraz zabezpieczających funkcjonowanie stanowisk kierowania.

§ 10.

1. Do zadań wykonywanych w ramach przeglądów obronnych, o których mowa w § 3 pkt 3, należy sporządzanie sprawozdania w formie wyciągu z Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, zawierającego dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań GDOŚ i rdoś.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor przekazuje Ministrowi Środowiska w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

3. Szczegółowe zasady opracowywania dokumentów wykonywanych w ramach przeglądów obronnych określa Metodyka opracowywania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

§ 11.

1. W celu zapewnienia kierowania GDOŚ i rdoś w wyższych stanach gotowości obronnej państwa tworzy się system kierowania Generalnego Dyrektora, o którym mowa w § 3 pkt 4.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kierowania Generalnego Dyrektora określa odrębne zarządzenie.

§ 12.

1. Do zadań realizowanych w ramach tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 3 pkt 5, należy:

1) ustalenie zasad i procedur wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w GDOŚ i w rdoś;

2) zapewnienie ciągłości i terminowości działania GDOŚ i rdoś podczas podnoszenia i w czasie trwania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) tworzenie systemu stałych dyżurów GDOŚ i rdoś na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywania decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych, jak również przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego oraz wprowadzonych stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego.

2. Tworzenie systemu stałych dyżurów, w tym organizację, zakresy zadań oraz warunki funkcjonowania systemu stałych dyżurów w GDOŚ i w rdoś określa odrębne zarządzenie.

§ 13.

1. Do zadań realizowanych w ramach zapewnienia zasobów osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, o których mowa w § 3 pkt 6, należy:

1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych GDOŚ i rdoś:

a) kierujących zespołami i grupami roboczymi przewidzianymi do realizacji zadań na stanowiskach kierowania,

b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stanowisk kierowania,

c) pracowników realizujących zadania operacyjne,

d) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stałych dyżurów;

2) opracowywanie i wysyłanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, zawiadomień o reklamowaniu z GDOŚ i rdoś pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) opracowywanie i wystąpienie z wnioskiem do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w sprawie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Wnioski w sprawie reklamowania sporządzają i przesyłają właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień komórki właściwe do spraw kadrowych.

3. Ewidencję pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny prowadzi komórka ds. obronnych.

§ 14.

1. Planowanie i organizowanie świadczeń niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3 pkt 7, obejmuje:

1) określenie potrzeb w zakresie nieruchomości, urządzeń, sprzętu transportowego i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;

2) wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby obronne GDOŚ i rdoś;

3) tworzenie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń.

2. Występowanie z wnioskami w sprawie świadczeń na potrzeby obronne GDOŚ i rdoś realizują koordynatorzy zadań obronnych w GDOŚ i w rdoś.

3. Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych organizują: w GDOŚ Dyrektor Generalny, a w rdoś regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

§ 15.

1. W GDOŚ i w rdoś jest realizowany proces szkolenia obronnego, którego organizatorem są kierujący komórkami organizacyjnymi.

2. Szkolenie obronne, o którym w mowa w § 3 pkt 8, jest realizowane zgodnie z:

1) wytycznymi Ministra Środowiska do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko na dany rok szkoleniowy;

2) wytycznymi Generalnego Dyrektora do szkolenia obronnego w poszczególnych latach szkolenia;

3) programem szkolenia obronnego w GDOŚ;

4) planem szkolenia obronnego w GDOŚ i w rdoś na dany rok kalendarzowy.

3. Udział w szkoleniu obronnym jest służbowym obowiązkiem kierujących komórkami organizacyjnymi w GDOŚ i kierujących komórkami organizacyjnymi w rdoś oraz pracowników tych komórek organizacyjnych.

§ 16.

Współpraca cywilno-wojskowa, o której mowa w § 3 pkt 9, jest prowadzona w czasie pokoju, kryzysu i wojny i obejmuje w szczególności udział podmiotów cywilnych w realizacji celów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, NATO i zadań wynikających z zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w ramach planowania obronnego NATO.

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-08
  • Data wejścia w życie: 2017-06-08
  • Data obowiązywania: 2017-06-08
  • Dokument traci ważność: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe