Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.1), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zwaną dalej "GDOŚ" oraz przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska, zwane dalej "rdoś".

§ 2.

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura, Zespół do spraw Budżetu i Finansów, Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego oraz Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, funkcjonujące w GDOŚ;

3) komórkach organizacyjnych rdoś - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, funkcjonujące w poszczególnych rdoś;

4) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;

5) pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych;

6) stanowisku kierowania - należy przez to rozumieć stanowisko kierowania w stałej siedzibie oraz stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy, będące obiektem wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz obsługującymi je pracownikami przygotowanymi do realizacji zadań w systemie kierowania;

7) zadaniach obronnych - należy przez to rozumieć ustalone przedsięwzięcia, których celem jest przygotowanie systemu obronnego państwa do wspólnego i sprawnego reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa i których obowiązek wykonywania wynika z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

 Do zadań obronnych wykonywanych w GDOŚ oraz w rdoś zalicza się w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych;

2) planowanie obronne, które obejmuje:

a) planowanie operacyjne,

b) programowanie obronne,

c) przeglądy obronne;

3) przygotowanie systemu kierowania Generalnego Dyrektora, w tym stanowisk kierowania;

4) tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, w tym tworzenie stałego dyżuru;

5) realizację zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;

6) realizację zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (Host Nations Support - HNS), realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;

7) planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych;

8) zapewnienie zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;

10) kontrole wykonywania zadań obronnych.

§ 4.

 Planowanie oraz realizację zadań obronnych, o których mowa w § 3, w imieniu Generalnego Dyrektora prowadzi w GDOŚ pracownik do spraw obronnych.

§ 5.

 1. W ramach wykonywanych zadań obronnych komórki organizacyjne GDOŚ w szczególności:

1) prowadzą analizy aktów normatywnych lub ich projektów wydawanych przez Generalnego Dyrektora, pod względem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa oraz uwarunkowań funkcjonowania w czasie kryzysu i stanie wojny;

2) biorą udział w tworzeniu i przygotowywaniu:

a) warunków organizacyjno-prawnych do planowania i realizacji zadań obronnych,

b) warunków niezbędnych do funkcjonowania stałych dyżurów,

c) struktury organizacyjnej oraz obsady osobowej stanowiska kierowania Generalnego Dyrektora;

3) biorą udział w opracowywaniu:

a) planu operacyjnego funkcjonowania GDOŚ w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz dokumentów wykonawczych do planu,

b) regulaminów organizacyjnych i regulaminu pracy GDOŚ w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w czasie kryzysu i stanie wojny,

c) instrukcji, planów, koncepcji oraz harmonogramów wykonywania zadań obronnych;

4) realizują zadania zawiązane z udziałem Generalnego Dyrektora w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym;

5) współpracują z pracownikiem do spraw obronnych w zakresie:

a) realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, ujętych w planach i programach szkolenia obronnego GDOŚ,

b) opracowywania planów, programów i przeglądów obronnych dotyczących pozamilitarnych przygotowań obronnych, realizowanych w dziale administracji rządowej środowisko;

6) współpracują z pracownikiem do spraw obronnych oraz komórką organizacyjną GDOŚ właściwą do spraw kadrowych w zakresie reklamowania podległych pracowników, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

7) biorą udział w realizacji zadań operacyjnych.

2. Tworzenie warunków organizacyjno-technicznych oraz zasoby osobowe do realizacji zadań obronnych w GDOŚ zapewnia Dyrektor Generalny GDOŚ.

§ 6.

 1. Przygotowanie rdoś do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych należy do obowiązków Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

2. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska uzgadniają z Generalnym Dyrektorem zakres przedmiotowy zadań obronnych.

3. W rdoś zadania obronne są realizowane przez pracowników samodzielnych stanowisk pracy lub pracowników do spraw obronnych, lub przez komórki organizacyjne, lub pracowników, którym powierzono wykonywanie tych zadań.

4. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska określają zakres wykonywanych zadań obronnych, strukturę organizacyjną i szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wyznaczonych do ich realizacji oraz sprawują nadzór nad realizacją tych zadań.

§ 7.

 Do zadań w zakresie tworzenia warunków organizacyjno-prawnych do wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 1, należy:

1) opracowanie oraz aktualizowanie:

a) koncepcji wykonywania zadań obronnych,

b) harmonogramów wykonywania zadań obronnych,

c) aktów prawnych regulujących realizację zadań obronnych, w tym regulaminów organizacyjnych

- lub ich projektów;

2) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych do:

a) planowania i realizacji zadań obronnych,

b) ochrony informacji niejawnych dotyczących realizacji zadań obronnych;

3) organizowanie współdziałania GDOŚ i rdoś z innymi podmiotami właściwymi w realizacji zadań obronnych.

§ 8.

 Do zadań wykonywanych w obszarze planowania operacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a, należy:

1) opracowanie:

a) planu operacyjnego funkcjonowania GDOŚ,

b) planów operacyjnych funkcjonowania rdoś

- w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) uzgadnianie przyjętych do realizacji zadań operacyjnych;

3) opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych;

4) zatwierdzanie planów operacyjnych;

5) aktualizowanie planów operacyjnych.

§ 9.

 Do zadań wykonywanych w obszarze programowania obronnego, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b, należy:

1) zgłaszanie Ministrowi Środowiska przedsięwzięć rzeczowo-finansowych do Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczpospolitej Polskiej;

2) udział w sporządzaniu Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej środowisko;

3) udział w sporządzaniu aneksów do Programu, o którym mowa w pkt 2;

4) planowanie wydatków na realizację przedsięwzięć rzeczowych w ramach zadania budżetowego dotyczącego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

5) realizowanie zadań wynikających z Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, w szczególności dotyczących przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, organizacji szkoleń obronnych oraz kontroli wykonywania zadań obronnych.

§ 10.

 1. Do zadań wykonywanych w ramach przeglądów obronnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, należy sporządzanie narodowych kwestionariuszy pozamilitarnych przygotowań obronnych, zawierających dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych działu administracji rządowej środowisko.

2. W celu sporządzenia narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej środowisko Generalny Dyrektor przekazuje do komórki do spraw obronnych Ministerstwa Środowiska, sprawozdanie obejmujące dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych GDOŚ i rdoś, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

3. W celu sporządzenia narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej środowisko Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska przekazują Generalnemu Dyrektorowi, sprawozdania obejmujące dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych rdoś, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

§ 11.

 1. W celu zapewnienia kierowania GDOŚ i rdoś przez Generalnego Dyrektora w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, tworzy się system kierowania Generalnego Dyrektora, o którym mowa w § 3 pkt 3.

2. Organizację systemu kierowania Generalnego Dyrektora oraz sprawy związane z przygotowaniem stanowisk kierowania określa odrębne zarządzenie.

§ 12.

 1. Do zadań realizowanych w ramach tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 pkt 4, należy:

1) ustalenie procedur wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w GDOŚ i w rdoś;

2) zapewnienie ciągłości i terminowości działania GDOŚ i rdoś podczas podwyższania i w czasie trwania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) tworzenie systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywania decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych.

2. Organizację systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora oraz zadania w zakresie tworzenia tego systemu, a także tworzenia stałych dyżurów w GDOŚ i w rdoś, określa odrębne zarządzenie.

3. System stałych dyżurów Generalnego Dyrektora może być wykorzystywany w GDOŚ i w rdoś do realizacji przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego oraz wprowadzonych stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego i stopni alarmowych CRP.

§ 13.

 1. Realizacja zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej, o której mowa w § 3 pkt 5, w czasie pokoju, kryzysu i wojny obejmuje w szczególności udział w zaspokajaniu potrzeb Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych, w tym realizację przez GDOŚ i rdoś Celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Wymagań dla Rzeczypospolitej Polskiej, okresowo przyjmowanych przez Radę Północnoatlantycką Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

2. Sposób i tryb realizacji oraz zakres współpracy cywilno-wojskowej, o której mowa w ust. 1, określa odrębne zarządzenie.

§ 14.

 1. Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa gospodarza - Host Nation Support (HNS), o których mowa w § 3 pkt 6, zwanych dalej "zadaniami HNS", we współpracy z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych do kierowania realizacją zadań HNS, w tym powołanie punktów kontaktowych HNS w GDOŚ i w rdoś;

2) uwzględnianie zadań HNS w planach operacyjnych funkcjonowania GDOŚ i rdoś;

3) zapewnienie zasobów osobowych i rzeczowych do realizacji zadań HNS;

4) udział w tworzeniu i prowadzeniu bazy danych HNS w dziale administracji rządowej środowisko.

2. Udział w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, polega na zbieraniu, aktualizowaniu i przekazywaniu komórce do spraw obronnych w Ministerstwie Środowiska informacji o posiadanych zasobach oraz możliwościach ich udostępnienia na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych.

3. Szczegółowy tryb planowania i realizacji zadań HNS określa odrębne zarządzenie.

4. Baza danych HNS, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być wykorzystywana w GDOŚ i w rdoś do realizacji przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego oraz wprowadzonych stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego i stopni alarmowych CRP.

§ 15.

 1. Planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych, o których mowa w § 3 pkt 7, obejmuje:

1) określenie potrzeb w zakresie obiektów, urządzeń, środków transportu i osób, zapewniających realizację zadań obronnych;

2) wnioskowanie do właściwych organów administracji publicznej o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych;

3) tworzenie warunków organizacyjnych do przyjmowania świadczeń.

2. Występowanie z wnioskami w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych w GDOŚ i w rdoś realizuje się zgodnie z decyzjami odpowiednio Generalnego Dyrektora oraz Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

3. Zadania związane z przyjmowaniem obiektów, urządzeń i środków transportu, uzyskanych w drodze świadczeń rzeczowych oraz świadczeń osobistych, realizują w GDOŚ i w rdoś komórki organizacyjne i pracownicy właściwi do spraw administrowania i zabezpieczenia logistycznego.

§ 16.

 1. Do zadań realizowanych w ramach zapewnienia zasobów osobowych do wykonywania zadań obronnych, o którym mowa w § 3 pkt 8, należy:

1) wyznaczenie w komórkach organizacyjnych GDOŚ oraz w komórkach organizacyjnych rdoś:

a) kierujących zespołami oraz członków tych zespołów, przewidzianych do realizacji zadań na stanowiskach kierowania,

b) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stanowisk kierowania,

c) pracowników realizujących zadania operacyjne,

d) pracowników zabezpieczających funkcjonowanie stałych dyżurów;

2) opracowywanie i wysyłanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, zawiadomień o reklamowaniu z urzędu pracowników GDOŚ lub rdoś od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) występowanie z wnioskami do właściwych wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie reklamowania pracowników GDOŚ lub rdoś od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Zawiadomienia i wnioski w sprawie reklamowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 sporządzają i przesyłają właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień w:

1) GDOŚ - komórka organizacyjna właściwa do spraw kadrowych;

2) rdoś - komórki organizacyjne właściwe do spraw kadrowych lub pracownicy wyznaczeni przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska do prowadzenia spraw kadrowych.

3. Ewidencję pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny prowadzą w:

1) GDOŚ - pracownik do spraw obronnych;

2) rdoś - pracownicy do spraw obronnych albo wyznaczone przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska komórki organizacyjne lub pracownicy, którym powierzono prowadzenie spraw obronnych.

§ 17.

 1. W GDOŚ oraz w rdoś realizowane są szkolenia obronne, o których mowa w § 3 pkt 9.

2. Generalny Dyrektor jest organizatorem szkoleń obronnych w GDOŚ.

3. Zadania Generalnego Dyrektora związane z organizowaniem szkoleń obronnych w GDOŚ oraz dla dyrektorów i pracowników rdoś, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, realizuje, w imieniu Generalnego Dyrektora, pracownik do spraw obronnych, do którego obowiązków związanych z organizacją szkoleń obronnych należy w szczególności:

1) opracowywanie sześcioletnich programów szkoleń obronnych GDOŚ i ich aktualizacja co dwa lata;

2) opracowywanie oraz przedkładanie rocznych planów szkoleń obronnych GDOŚ do uzgodnienia Ministrowi Środowiska w terminie do 28 lutego roku rozpoczęcia okresu, na jaki dokument ten jest sporządzany;

3) kwalifikowanie pod względem spełnienia wymogów formalnych pracowników do udziału w szkoleniach obronnych, o których mowa w ust. 2 oraz zgłaszanie, po akceptacji Generalnego Dyrektora, kandydatów do udziału w wyższych kursach obronnych;

4) wnioskowanie do Ministra Środowiska o przydział środków finansowych w ramach programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych na realizację przedsięwzięć szkoleniowych w GDOŚ i rdoś, dysponowanie tymi środkami oraz rozliczanie środków finansowych przekazanych na organizację szkoleń obronnych;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;

6) dokumentowanie szkoleń obronnych;

7) uzgadnianie planów szkoleń obronnych rdoś;

8) nadzorowanie realizacji szkoleń obronnych prowadzonych w rdoś.

4. Organizatorami szkoleń obronnych w rdoś są Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, do obowiązków których należy w szczególności:

1) opracowywanie trzyletnich programów szkoleń obronnych rdoś;

2) opracowywanie rocznych planów szkoleń obronnych rdoś oraz uzgadnianie tych planów z Generalnym Dyrektorem;

3) kwalifikowanie pod względem spełnienia wymogów formalnych pracowników do udziału w szkoleniach obronnych oraz zgłaszanie Generalnemu Dyrektorowi kandydatów do udziału w wyższych kursach obronnych;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych;

5) dokumentowanie szkoleń obronnych;

6) wnioskowanie do Generalnego Dyrektora o przydział środków finansowych w ramach programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych na realizację przedsięwzięć szkoleniowych w rdoś, dysponowanie tymi środkami oraz rozliczanie środków finansowych przekazanych na realizację szkoleń obronnych.

§ 18.

 Pracownicy GDOŚ i rdoś mogą być powoływani do składu zespołu kontrolnego Ministra Środowiska lub Generalnego Dyrektora i brać udział w prowadzonych kontrolach prawidłowości wykonywania zadań obronnych.

§ 19.

 Traci moc zarządzenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowań obronnych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony (Dz. Urz. GDOŚ poz. 1).

§ 20

. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY
ŚRODOWISKA

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 2182 i 2245.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-22
  • Data wejścia w życie: 2019-10-07
  • Data obowiązywania: 2019-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe