Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 6
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §10:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, wniosków o dofinansowanie i realizacja projektów z funduszy LIFE, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ), z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;",

b) uchyla się pkt 6;

2) w § 12 po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie wynagrodzeń w Urzędzie, w tym koordynacja wdrażania projektów w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.".

§ 2.

Tracą moc zarządzenia Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska z dni:

1) 14 września 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 5);

2) 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 3).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
  • Data wejścia w życie: 2019-08-30
  • Data obowiązywania: 2019-08-30

Dzienniki Urzędowe