Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 4
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2 i 6 oraz z 2020 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz zadania w zakresie tworzenia i funkcjonowania tego systemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej: "GDOŚ" i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, zwanych dalej: "rdoś", w tym:

1) organizację systemu stałych dyżurów;

2) tworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w GDOŚ;

3) zadania i zakresy odpowiedzialności pracowników GDOŚ w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów;

4) tworzenie i funkcjonowanie punktów kontaktowych stałego dyżuru zwanych dalej: "punktami kontaktowymi" w podległych rdoś.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów, funkcjonujące w GDOŚ;

3) planach operacyjnych - należy przez to rozumieć dokumenty planistyczne wykonywane w GDOŚ i w rdoś w ramach planowania operacyjnego;

4) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;

5) pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych;

6) punkcie kontaktowym - należy przez to rozumieć utworzone w rdoś stanowisko w ramach systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora, powołane w celu przekazywania informacji i decyzji na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania zadań operacyjnych ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także monitorowania ich realizacji;

7) stałym dyżurze - należy przez to rozumieć całodobową służbę w ramach systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora, pełnioną w celu przekazywania informacji i decyzji na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych ujętych w planie operacyjnych funkcjonowania GDOŚ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także monitorowania ich realizacji.

§ 3.

W GDOŚ i w rdoś tworzy się system stałych dyżurów Generalnego Dyrektora w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez:

1) Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie określonym w art. 121a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Generalnemu Dyrektorowi;

2) Generalnego Dyrektora - regionalnym dyrektorom ochrony środowiska oraz kierującym komórkami organizacyjnymi GDOŚ;

3) wojewodę - właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska

i otrzymywania zwrotnych informacji o stanie realizacji zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4.

System stałych dyżurów Generalnego Dyrektora stanowią:

1) stały dyżur w GDOŚ;

2) punkty kontaktowe w rdoś.

§ 5.

1. Zadania wykonywane w ramach systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora obejmują w szczególności:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) uruchamianie zadań operacyjnych ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania, monitorowanie ich realizacji oraz przekazywanie informacji podmiotom, o których mowa w § 3, informacji o stanie realizacji zadań operacyjnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Pracownicy wykonujący zadania w ramach systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora realizują je poprzez:

1) przyjmowanie i przekazywanie podmiotom, o których mowa w § 3, informacji o wydarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie odpowiednio GDOŚ i rdoś;

2) przyjmowanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywanie decyzji o uruchamianych zadaniach operacyjnych, określonych w planach operacyjnych funkcjonowania podmiotom, o których mowa w § 3 oraz ich wykonawcom, wskazanym w Kartach Realizacji Zadań Operacyjnych;

3) monitorowanie stanu realizacji zadań operacyjnych;

4) współdziałanie z organami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;

5) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i sporządzanie informacji w tym zakresie odpowiednio dla Generalnego Dyrektora i dla regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

6) ostrzeganie i alarmowanie pracowników odpowiednio GDOŚ i rdoś o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;

7) prowadzenie dokumentacji odpowiednio stałego dyżuru i punktu kontaktowego.

§ 6.

1. Stały dyżur w GDOŚ i punkty kontaktowe w rdoś mogą realizować zadania z zakresu zarządzania kryzysowego lub zagrożenia terrorystycznego.

2. Decyzję o realizacji przez stały dyżur i punkty kontaktowe zadań z zakresu zarządzania kryzysowego lub zagrożenia terrorystycznego podejmuje odpowiednio Generalny Dyrektor lub właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

3. Przekazywanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach i uruchamianych procedurach z zakresu zarządzania kryzysowego lub zagrożenia terrorystycznego, w tym w ramach poszczególnych stopni alarmowych, określa odrębne zarządzenie.

§ 7.

1. Za utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w GDOŚ odpowiada pracownik do spraw obronnych.

2. Utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:

1) określenie:

a) składu osobowego zespołu stałego dyżuru,

b) miejsca pełnienia stałego dyżuru,

c) zadań osób pełniących stały dyżur;

2) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru i jej bieżącą aktualizację;

3) wyposażenie miejsca pełnienia stałego dyżuru w środki łączności i systemy informatyczne;

4) wyposażenie miejsca pełnienia stałego dyżuru w sprzęt biurowy i kwaterunkowy oraz zapewnienie dostępu do zaplecza socjalnego;

5) zapewnienie ciągłości działania stałego dyżuru;

6) zapewnienie ochrony fizycznej, bezpieczeństwa informacji, teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa systemów łączności stałego dyżuru.

3. Z pracownikiem do spraw obronnych współpracują:

1) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 6;

2) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zakresie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

4. Do wykonywania zadań w zespole stałego dyżuru kierujący komórkami organizacyjnymi GDOŚ wyznaczają z podległych im komórek:

1) dwóch pracowników z Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych;

2) dwóch pracowników z Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego;

3) trzech pracowników z Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko;

4) dwóch pracowników z Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody;

5) czterech pracowników z Biura Dyrektora Generalnego;

6) jednego pracownika z Biura Prawnego

i zapewniają ciągłość obsady zespołu stałego dyżuru.

§ 8.

1. Za utworzenie i funkcjonowanie punktów kontaktowych w rdoś odpowiadają regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. Utworzenie i funkcjonowanie punktu kontaktowego obejmuje w szczególności:

1) określenie:

a) składu osobowego punktu kontaktowego,

b) miejsca i formy pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym,

c) zadań osób pełniących dyżur w punkcie kontaktowym;

2) opracowanie dokumentacji punktu kontaktowego i jej bieżącą aktualizację;

3) wyposażenie punktu kontaktowego w środki łączności i systemy informatyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych środków, systemów i bezpieczeństwa informacji.

§ 9.

1. Dokumentację stałego dyżuru w GDOŚ stanowią:

1) instrukcja pełnienia stałego dyżuru;

2) dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji i decyzji.

2. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru określa:

1) strukturę organizacyjną stałego dyżuru;

2) zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;

3) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego dyżuru;

4) procedury wprowadzania i podnoszenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa w ramach stałego dyżuru;

5) procedury uruchamiania zadań operacyjnych w ramach stałego dyżuru.

3. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru zawiera:

1) wykaz danych kontaktowych:

a) stałych dyżurów w Ministerstwie Środowiska, w Ministerstwie Klimatu oraz w urzędach obsługujących współdziałające organy administracji publicznej,

b) punktów kontaktowych w rdoś;

2) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych w GDOŚ;

3) wykaz odpowiedzialnych i wykonawców zadań operacyjnych;

4) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

5) grafik pełnienia stałego dyżuru;

6) plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

7) tabele sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;

8) wypis z tabeli realizacji zadań operacyjnych;

9) instrukcję alarmową na wypadek pożaru.

§ 10.

1. Dokumentację punktu kontaktowego w rdoś stanowią:

1) instrukcja pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym;

2) dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji i decyzji.

2. Instrukcja pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym określa:

1) zadania realizowane w ramach punktu kontaktowego;

2) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania dyżuru w punkcie kontaktowym;

3) procedury wprowadzania i podnoszenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa w ramach punktu kontaktowego;

4) procedury uruchamiania zadań operacyjnych w ramach punktu kontaktowego.

3. Instrukcja pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym zawiera:

1) wykaz danych kontaktowych:

a) stałego dyżuru w GDOŚ, właściwego wojewody oraz w urzędach obsługujących współdziałające organy administracji publicznej zespolonej i niezespolonej w województwie,

b) punktów kontaktowych rdoś w województwach bezpośrednio sąsiadujących;

2) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych w rdoś;

3) wykaz odpowiedzialnych i wykonawców zadań operacyjnych;

4) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym.

4. Instrukcja pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym może ponadto zawierać:

1) tabele sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;

2) wypis z tabeli realizacji zadań operacyjnych;

3) instrukcję alarmową na wypadek pożaru.

§ 11.

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa gotowość do uruchomienia systemu stałych dyżurów Generalnego Dyrektora zapewniają:

1) w GDOŚ - pracownik do spraw obronnych i Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) w rdoś - regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa stały dyżur w GDOŚ pełnią pracownicy wchodzący w skład zespołu stałego dyżuru, o których mowa w § 7 ust. 4.

3. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań w składzie zespołu stałego dyżuru w GDOŚ oraz w punktach kontaktowych w rdoś zobowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" oraz zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 12.

1. Stały dyżur w GDOŚ oraz dyżury w punktach kontaktowych w rdoś uruchamia się w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zgodnie z harmonogramami przedsięwzięć realizowanych w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, opracowanymi odpowiednio w GDOŚ i w rdoś.

2. Stały dyżur w GDOŚ oraz dyżury w punktach kontaktowych w rdoś pełnione są całodobowo od czasu ich uruchomienia do czasu odwołania.

3. Stały dyżur w GDOŚ na polecenie Generalnego Dyrektora uruchamia i odwołuje pracownik do spraw obronnych, a w razie jego nieobecności kierownik I zmiany stałego dyżuru.

4. Dyżury w punktach kontaktowych w rdoś na polecenie Generalnego Dyrektora uruchamiają i odwołują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

5. Polecenie uruchomienia lub odwołania stałego dyżuru w GDOŚ lub dyżurów w punktach kontaktowych w rdoś Generalny Dyrektor przekazuje osobom wskazanym w ust. 3 i 4 ustnie, w tym przy wykorzystaniu technicznych środków łączności, albo w formie pisemnej decyzji.

6. O uruchomieniu lub odwołaniu dyżuru w punktach kontaktowych w rdoś regionalni dyrektorzy ochrony środowiska informują Generalnego Dyrektora.

7. O uruchomieniu lub odwołaniu stałego dyżuru w GDOŚ i dyżurów w punktach kontaktowych w rdoś Generalny Dyrektor informuje ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko.

§ 13.

Pracownicy wyznaczeni do pełnienia stałego dyżuru w GDOŚ i dyżurów w punktach kontaktowych w rdoś podlegają szkoleniu w ramach szkolenia obronnego.

§ 14.

Sprawdzenie gotowości do działania stałego dyżuru w GDOŚ i dyżurów w punktach kontaktowych w rdoś odbywa się w ramach:

1) kontroli wykonywania zadań obronnych;

2) wieloszczeblowych treningów praktycznego wykonywania zadań, organizowanych przez ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko.

§ 15.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska;

2) zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

§ 16.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI

Generalny Dyrektor

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-16
  • Data wejścia w życie: 2020-10-17
  • Data obowiązywania: 2020-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe