Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 5
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie opracowywania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr poz. 1599, z 2007 r. Nr 197 poz. 1426 oraz z 2019 r. poz. 1549), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2019 r. poz. 2 i 6 oraz z 2020 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) tryb, zasady i termin opracowania, uzgadniania, akceptacji, zatwierdzania i aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";

2) tryb, zasady i terminy opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zwanych dalej: "rdoś", w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) tryb, zasady i terminy opracowania, uzgadniania, zatwierdzenia i aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych;

4) zadania kierujących komórkami organizacyjnymi i pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej: "GDOŚ", w procesie opracowania i aktualizacji dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 3.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) kartach realizacji zadań operacyjnych, zwanych dalej "KRZO" - należy przez to rozumieć części składowe Planu operacyjnego lub planu operacyjnego funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, określające szczegółową procedurę postępowania pracownika lub pracowników GDOŚ lub rdoś bezpośrednio realizującego lub współuczestniczącego w wykonaniu zadania operacyjnego oraz podmioty współuczestniczące w realizacji tego zadania i niezbędne do tego dokumenty;

3) komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów, funkcjonujące w GDOŚ;

4) Planie operacyjnym - należy przez to rozumieć "Plan operacyjny funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", który jest niejawnym dokumentem planistycznym, opracowywanym w ramach planowania operacyjnego;

5) planowaniu operacyjnym - należy przez to rozumieć ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania GDOŚ i rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;

6) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;

7) pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych;

8) tabeli realizacji zadań operacyjnych, zwanej dalej: "TRZO" - należy przez to rozumieć część składową Planu operacyjnego lub planu operacyjnego funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawierającą zestawy zadań operacyjnych, oznaczenie sytuacji planistycznych, stany gotowości obronnej państwa, komórki organizacyjne GDOŚ lub rdoś koordynujące, realizujące oraz współuczestniczące w wykonywaniu poszczególnych zadań operacyjnych, a także czas realizacji zadań operacyjnych.

§ 3.

1. Plan operacyjny jest opracowywany na podstawie otrzymanego wypisu z "Planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej - środowisko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

2. Plany operacyjne funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny są:

1) niejawnymi dokumentami planistycznymi, opracowywanymi w ramach planowania operacyjnego;

2) opracowywane na podstawie otrzymanego wypisu z Planu operacyjnego.

3. Do opracowania:

1) Planu operacyjnego;

2) planów operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

mają zastosowanie Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne - Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej oraz Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa - Plany obronne - Klasyfikacja.

4. KRZO są opracowywane według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599, z 2007 r. poz. 1426 oraz z 2019 r. poz. 1549).

5. Plan operacyjny, plany operacyjne funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz KRZO są opracowywane w dwóch egzemplarzach z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

§ 4.

1. Plan operacyjny opracowuje pracownik do spraw obronnych przy udziale kierujących komórkami organizacyjnymi GDOŚ.

2. Pracownik do spraw obronnych określa, w porozumieniu z kierującymi komórkami organizacyjnymi GDOŚ, zakres zadań operacyjnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych GDOŚ.

3. Po określeniu zakresu zadań operacyjnych, pracownik do spraw obronnych przedstawia kierującym komórkami organizacyjnymi GDOŚ projekty zadań operacyjnych celem ich uzgodnienia.

4. Po uzgodnieniu zadań operacyjnych pracownik do spraw obronnych opracowuje projekt Planu operacyjnego, a następnie przedkłada go Generalnemu Dyrektorowi do akceptacji.

5. W Planie operacyjnym ujmuje się:

1) przekazane przez ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko wypisy z "Planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej - środowisko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", zawierające:

a) ocenę zagrożeń w dziale administracji rządowej - środowisko,

b) zamiar realizacji zadań operacyjnych ministra kierującego działem administracji rządowej - środowisko,

c) zadania operacyjne przeznaczone do wykonania przez Generalnego Dyrektora, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu,

d) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania działem administracji rządowej - środowisko,

e) zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi plany operacyjne oraz z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i z organizacjami międzynarodowymi;

2) ocenę zagrożeń w sferze właściwości Generalnego Dyrektora;

3) zamiar realizacji zadań operacyjnych Generalnego Dyrektora, przeznaczonych do wykonania przez GDOŚ;

4) KRZO;

5) inne zagadnienia wynikające z właściwości Generalnego Dyrektora, które Generalny Dyrektor uzna za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych;

6) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz systemu kierowania Generalnego Dyrektora.

6. Po uzyskaniu akceptacji Generalnego Dyrektora, projekt Planu operacyjnego jest przesyłany, celem zatwierdzenia, ministrowi kierującemu działem administracji rządowej - środowisko.

§ 5.

1. Kierujący komórkami organizacyjnymi GDOŚ delegują, stosownie do potrzeb, pracownika lub pracowników, do planowania operacyjnego, w tym do opracowania KRZO.

2. Delegowani pracownicy zobowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" oraz zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 6.

1. Za opracowanie KRZO w GDOŚ odpowiadają, zgodnie z właściwościami, kierujący komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Audytor Wewnętrzny.

2. KRZO w GDOŚ podlegają zatwierdzeniu, zgodnie z właściwościami, przez kierujących komórkami organizacyjnymi GDOŚ z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli w KRZO wykonawcą lub współuczestniczącym w wykonaniu zadania operacyjnego jest kierujący komórką organizacyjną GDOŚ, KRZO podlega zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora.

4. Postanowienia zawarte w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz do Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego, funkcjonujących w GDOŚ.

§ 7.

Po otrzymaniu zatwierdzonego Planu operacyjnego, pracownik do spraw obronnych sporządza wypisy z:

1) TRZO i przekazuje je kierującym komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Audytorowi Wewnętrznemu celem opracowania KRZO;

2) Planu operacyjnego i przesyła je do rdoś celem opracowania planów operacyjnych funkcjonowania rdoś, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 8.

1. Po otrzymaniu wypisów z Planu operacyjnego regionalni dyrektorzy ochrony środowiska sporządzają stosowne projekty planów operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i przesyłają je Generalnemu Dyrektorowi do zatwierdzenia.

2. W planach operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ujmuje się:

1) przekazane przez Generalnego Dyrektora wypisy z Planu operacyjnego, zawierające:

a) ocenę zagrożeń w sferze właściwości Generalnego Dyrektora,

b) zamiar realizacji zadań operacyjnych Generalnego Dyrektora,

c) zadania operacyjne przeznaczone do wykonania przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu,

d) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania GDOŚ,

e) zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi plany operacyjne oraz z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i z organizacjami międzynarodowymi;

2) ocenę zagrożeń w sferze właściwości regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

3) zamiar realizacji zadań operacyjnych regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przeznaczonych do wykonania przez rdoś;

4) KRZO;

5) inne zagadnienia wynikające z właściwości regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które uzna on za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych;

6) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz systemu kierowania regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

3. Po otrzymaniu zatwierdzonych planów operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w rdoś sporządzane są KRZO, które podlegają zatwierdzeniu przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska lub pracowników przez nich upoważnionych.

§ 9.

1. Plan operacyjny, plany operacyjne funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz KRZO podlegają aktualizacji w sposób i na zasadach określonych w Podręczniku Normalizacji Obronnej, o którym mowa w § 3 ust. 3.

2. Aktualizację planów powierza się odpowiednio:

1) w GDOŚ - pracownikowi do spraw obronnych;

2) w rdoś - regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

3. Aktualizację KRZO powierza się odpowiednio:

1) w GDOŚ - kierującym komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Audytorowi Wewnętrznemu, wg właściwości;

2) w rdoś - regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

§ 10.

Terminy związane z opracowaniem i aktualizacją Planu operacyjnego, planów operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz KRZO określa Generalny Dyrektor.

§ 11.

1. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia warunki do opracowywania, uzgodnienia, zatwierdzenia, sporządzenia wypisów i aktualizacji Planu operacyjnego oraz KRZO w GDOŚ.

2. Warunki do opracowywania, zatwierdzenia i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz KRZO w rdoś zapewniają regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI

Generalny Dyrektor

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

/ - podpisany cyfrowo/

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-16
  • Data wejścia w życie: 2020-10-01
  • Data obowiązywania: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe