Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 6
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza - Host Nation Support (HNS) w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 22 pkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2 i 6 oraz z 2020 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa funkcjonowanie systemu wsparcia przez państwo-gospodarza - Host Nation Support (HNS), zwanego dalej "Systemem HNS" w ramach powszechnego obowiązku obrony w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej: "GDOŚ" i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, zwanych dalej: "rdoś", w tym:

1) organizację Systemu HNS na potrzeby realizacji przez GDOŚ i rdoś zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS);

2) zakresy odpowiedzialności pracowników GDOŚ za realizację zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS);

3) realizację zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) przez podległe rdoś.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) Systemie HNS (ang. Host Nation Support) - należy przez to rozumieć cywilną i wojskową pomoc udzielaną wojskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza (państwo przyjmujące) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny;

3) komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura oraz Zespół do spraw Budżetu i Finansów, funkcjonujące w GDOŚ;

4) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;

5) pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych.

§ 3.

1. W GDOŚ i w rdoś tworzy się System HNS.

2. System HNS zapewnia warunki do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w zakresie planowania i realizacji zadań przez GDOŚ i rdoś wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS).

3. Kierowanie realizacją zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) realizowane jest w systemie kierowania Generalnego Dyrektora, w oparciu o nałożone zadania operacyjnie, wynikające z planów operacyjnych funkcjonowania odpowiednio GDOŚ lub rdoś w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 4.

1. W skład Systemu HNS wchodzą:

1) punkt kontaktowy HNS w GDOŚ, zwany dalej "PK HNS", działający przy Stanowisku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) punkty kontaktowe HNS w rdoś.

2. Punkty kontaktowe HNS zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) odpowiednio w GDOŚ i w rdoś.

3. W przypadku rozwoju sytuacji kryzysowej w państwie lub wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, PK HNS i punkty kontaktowe HNS w rdoś mogą funkcjonować w oparciu o uruchamiany stały dyżur w GDOŚ lub uruchamiane punkty kontaktowe stałego dyżuru w rdoś. Decyzję w tym zakresie podejmuje odpowiednio Generalny Dyrektor lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.

§ 5.

1. Do zadań PK HNS należy, w szczególności:

1) przedstawianie Generalnemu Dyrektorowi propozycji dotyczących sposobów realizacji przez GDOŚ zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS);

2) realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) w GDOŚ;

3) koordynowanie w rdoś realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS), w tym prowadzenie ewidencji punktów kontaktowych HNS w rdoś;

4) współpraca z:

a) Punktem Kontaktowym HNS, funkcjonującym przy ministrze kierującym działem administracji rządowej - środowisko,

b) punktami kontaktowymi HNS, funkcjonującymi w podmiotach, nad działalnością których nadzór sprawuje minister kierujący działem administracji rządowej - środowisko,

c) Szefem Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw HNS i jednocześnie funkcję Centralnego Punktu Kontaktowego HNS - w razie istnienia takiej potrzeby,

d) Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który odpowiada za rozliczanie wsparcia udzielonego sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom w ramach Systemu HNS - w razie istnienia takiej potrzeby,

e) komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, w zakresie określonym w § 5 pkt 5 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 55) -w razie istnienia takiej potrzeby;

5) zapewnienie wymiany informacji z Punktem Kontaktowym HNS, funkcjonującym przy ministrze kierującym działem administracji rządowej - środowisko oraz z punktami kontaktowymi HNS w rdoś;

6) udział w gromadzeniu i aktualizacji danych służących do zasilania "Bazy Danych o zasobach resortu środowiska na potrzeby realizacji zadań państwa-gospodarza", na zasadach i w terminach określonych w instrukcji wypełniania formularza inwentaryzacji zasobów;

7) rozliczanie wsparcia udzielonego w ramach Systemu HNS, w tym wycena udzielonego wsparcia i rozliczenie usług odpłatnych, ocena ewentualnych szkód w środowisku naturalnym i sformułowanie roszczeń;

8) złożenie do Punktu Kontaktowego HNS, funkcjonującego przy ministrze kierującym działem administracji rządowej - środowisko, sprawozdania z udzielonego wsparcia w ramach Systemu HNS w terminie do 1 miesiąca licząc od dnia zakończenia wsparcia w ramach Systemu HNS, o ile inny termin nie został określony.

2. Obsadę PK HNS stanowi pracownik do spraw obronnych oraz zastępujący go w realizacji zadań HNS pracownik, wyznaczony przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego GDOŚ.

3. Koordynowanie zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) w GDOŚ powierza się Dyrektorowi Generalnemu GDOŚ.

4. Dyrektor Generalny GDOŚ może, w razie potrzeby, tworzyć Zespół Kierowania HNS lub zespoły zadaniowe w celu realizacji przez GDOŚ zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS).

5. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 8, powierza się pracownikom stanowiącym obsadę PK HNS, o których mowa w ust. 2.

6. W realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, biorą udział właściwe merytorycznie komórki organizacyjne GDOŚ oraz Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, funkcjonujące w GDOŚ. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne GDOŚ, w razie potrzeby, współuczestniczą w realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 6.

1. Do zadań punktów kontaktowych HNS w rdoś należy, w szczególności:

1) przedstawianie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska propozycji dotyczących sposobów realizacji przez rdoś zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS);

2) realizacja zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) w rdoś;

3) współpraca z:

a) PK HNS,

b) punktem kontaktowym HNS Wojewody,

c) Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, w zakresie określonym w § 9 pkt 2 i 4 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS),

d) jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej na szczeblu województwa, w zakresie określonym w § 5 pkt 5 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) - w razie istnienia takiej potrzeby,

e) jednostkami układu pozamilitarnego państwa odpowiedzialnymi za realizację zadań HNS na szczeblu województwa - w razie istnienia takiej potrzeby;

4) zapewnienie wymiany informacji z PK HNS;

5) udział w gromadzeniu i aktualizacji danych służących do zasilania "Bazy Danych o zasobach resortu środowiska na potrzeby realizacji zadań państwa-gospodarza", na zasadach i w terminach określonych w instrukcji wypełniania formularza inwentaryzacji zasobów;

6) rozliczanie wsparcia udzielonego w ramach Systemu HNS, w tym wycena udzielonego wsparcia i rozliczenie usług odpłatnych, ocena ewentualnych szkód w środowisku naturalnym i sformułowanie roszczeń;

7) złożenie do PK HNS sprawozdania z udzielonego wsparcia w ramach Systemu HNS w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia wsparcia w ramach Systemu HNS, o ile inny termin nie został określony.

2. Określenie organizacji, szczegółowych zasad funkcjonowania i realizacji zadań przez punkty kontaktowe HNS w rdoś powierza się regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

§ 7.

1. Dowódcy wojskowi mogą bezpośrednio zwracać się do Generalnego Dyrektora lub do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o udzielenie wsparcia w ramach Systemu HNS.

2. O fakcie zwrócenia się dowódcy wojskowego o udzielenie wsparcia w ramach Systemu HNS oraz o zakresie udzielonego wsparcia:

1) Generalny Dyrektor, przez PK HNS, powiadamia Punkt Kontaktowy HNS funkcjonujący przy ministrze kierującym działem administracji rządowej - środowisko;

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska, przez punkt kontaktowy HNS w rdoś, powiadamia PK HNS.

§ 8.

1. Organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania PK HNS i punktów kontaktowych HNS w rdoś określa instrukcja Punktu Kontaktowego HNS odpowiednio GDOŚ lub rdoś.

2. Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS powinna zawierać:

1) podstawę prawną funkcjonowania Systemu HNS;

2) ogólne informacje o Systemie HNS, w tym wykaz użytych definicji, pojęć i skrótów;

3) zadania punktu kontaktowego HNS;

4) organizację punktu kontaktowego HNS;

5) schemat funkcjonowania Systemu HNS w państwie;

6) schemat struktury organizacyjnej Systemu HNS w dziale administracji rządowej - środowisko;

7) wykaz danych teleadresowych punktów kontaktowych HNS;

8) dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań z zakresu HNS.

3. Opracowanie i aktualizację instrukcji Punktu Kontaktowego HNS GDOŚ powierza się pracownikowi do spraw obronnych.

4. Opracowanie i aktualizację instrukcji Punktu Kontaktowego HNS rdoś powierza się regionalnym dyrektorom ochrony środowiska.

§ 9.

1. Pracownicy stanowiący obsadę PK HNS i punktów kontaktowych HNS w rdoś podlegają szkoleniu w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) w ramach szkolenia obronnego.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, szkoleniami obronnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza (HNS) należy objąć także pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w GDOŚ i dyżurów w punktach kontaktowych stałego dyżuru w rdoś.

§ 10.

1. Instrukcje Punktów Kontaktowych HNS, opracowane na podstawie "Wytycznych Ministra Środowiska w sprawie realizacji celów NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej, realizacji wsparcia przez państwo gospodarza (HNS) przez Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane", stają się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia odpowiednio: instrukcją Punktu Kontaktowego HNS GDOŚ oraz instrukcjami Punktów Kontaktowych HNS rdoś w rozumieniu niniejszego zarządzenia.

2. W terminie do 1 miesiąca od wejścia w życie niniejszego zarządzenia wykazy, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 7, podlegają przeglądowi pod kątem aktualności i - w razie potrzeby - także aktualizacji.

3. W terminie do 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego zarządzenia posiadane w GDOŚ i rdoś instrukcje podlegają przeglądowi pod kątem spełniania wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu. W razie potrzeby instrukcje należy aktualizować, uzupełnić lub wykonać nowe.

4. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiadają w:

1) GDOŚ - pracownik do spraw obronnych;

2) rdoś - regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI

Generalny Dyrektor

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-16
  • Data wejścia w życie: 2020-10-01
  • Data obowiązywania: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe