| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 41 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodź. Prac. i Pol. Społ. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 uchyla się ust. 3;

2) w § 9 uchyla się ust. 6;

3) w § 16 w ust. 3 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) prowadzeniem postępowań administracyjnych.”;

4) w § 17:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spory kompetencyjne pomiędzy departamentami rozstrzyga odpowiednio Minister albo Dyrektor Generalny w oparciu o opinie, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 22 i § 35 ust. 2 pkt 9.”;

5) w § 18 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 9,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) wsparcie komórek organizacyjnych w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem realizacji programów rządowych;”,

c) uchyla się pkt 22;

6) § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  1. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju:

1) ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;

2) współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi;

3) współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie i przygotowywanie projektów założeń polityki Ministra, projektów programów i strategii, koncepcji rozwiązań instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych oraz projektów stanowisk Ministra dotyczących ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, a także współpracy administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

2) koordynacja polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej (w tym współpraca z organami administracji publicznej w powyższym zakresie), a także współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) dokonywanie analiz i ocen oraz opiniowanie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych, programów i strategii dotyczących ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, a także współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi, oraz przegląd i analizowanie tych regulacji pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym;

4) tworzenie warunków oraz wspieranie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne;

5) kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz partnerskiego i innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez ekonomię społeczną i przedsiębiorczość społeczną, w tym spółdzielczość socjalną;

6) zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przez planowanie, koordynację i realizację przebiegu procesu akredytacji, współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procesu akredytacji;

7) monitorowanie akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz standardów usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez te ośrodki;

8) koordynacja współpracy Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

9) przygotowanie i monitorowanie realizacji Programu współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;

10) nadzór nad fundacjami w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz opracowanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru nad fundacjami;

11) nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817);

12) prowadzenie i obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opracowywanie informacji zbiorczych w zakresie nadzoru i kontroli nad organizacjami pożytku publicznego, w tym informacji z wykorzystania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

13) współudział w realizacji polityki spójności w latach 2014–2020, w obszarze dotyczącym wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, aktywności młodzieży, w tym w szczególności przygotowywanie projektów regulacji programowych z zakresu polityki spójności UE;

14) przygotowywanie dokumentów programowych w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym aktualizowanie, realizowanie i sprawozdawanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, innych strategii zintegrowanych oraz koordynowanie i nadzorowanie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES);

15) budowanie i rozwój polityki młodzieżowej oraz wytyczanie kierunków działań adresowanych bezpośrednio do młodzieży;

16) projektowanie rozwiązań programowych w zakresie tematyki związanej z aktywnością społeczną młodzieży;

17) udział i organizacja procesów konsultacji publicznych, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez właściwe departamenty merytoryczne;

18) opracowywanie dokumentów programowych, zarządzanie, wdrażanie oraz sprawozdawczość w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–2020 (P FIO);

19) zarządzanie Funduszem Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP), w tym udział w planowaniu finansowym Funduszu, sprawozdawczość oraz udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert;

20) inicjowanie i organizowanie badań, prac analitycznych oraz zarządzanie danymi statystycznymi dotyczącymi ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, oraz, w szczególności, w zakresie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione zadań zlecanych przez Ministra;

21) promowanie zasad i form współdziałania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych z administracją rządową i samorządową;

22) merytoryczna, organizacyjna i prawna obsługa organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Ministra, w tym w szczególności:

a) Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

b) Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz utworzonych w jego ramach grup tematycznych,

c) Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz utworzonych w jej ramach zespołów stałych i doraźnych;

23) przygotowywanie opinii w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej oraz współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi;

24) przegląd i analizowanie pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym rozwiązań prawnych dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu;

25) udział w pracach komisji sejmowych i senackich, zespołów parlamentarnych, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów i dokumentów, a także projektów pism i odpowiedzi, w związku z posiedzeniami tych komisji i zespołów, związanych z problematyką dotyczącą ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, a także współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

26) obsługa prawna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Departamentu;

27) organizacja i obsługa spotkań Ministra z podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez właściwe departamenty merytoryczne.”;

7) w § 25 w ust. 2:

a) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) koordynacja realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015–2020 oraz obsługa formalna i finansowa udzielanych w jego ramach dotacji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

12) sprawowanie nadzoru merytorycznego, w kooperacji z właściwymi służbami wojewodów, w zakresie prawidłowego funkcjonowania uruchamianych Dziennych Domów „Senior +”;”,

b) po pkt 23 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) obsługa prawna programów realizowanych w Departamencie, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji celowych;”;

8) w § 26 w ust. 2:

a) w pkt 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„22) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:”,

b) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38) obsługa Rady Pomocy Społecznej, Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz obsługa, koordynacja działań i współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz współpraca z Regionalnymi Komisjami Egzaminacyjnymi;”;

9) w § 35 w ust. 2 uchyla się pkt 19;

10) w §37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Ministra realizuje zadania z zakresu wspomagania organizacyjnego Ministra. Ponadto, Biuro wykonuje i koordynuje wykonywanie określonych w odrębnych przepisach zadań Ministra z dziedziny obronności oraz zarządzania kryzysowego, a także prowadzi monitoring i koordynuje rozpatrywanie listów od osób indywidualnych oraz skarg i wniosków, w tym wnoszonych i przekazywanych przez posłów, senatorów i radnych.”,

b) w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) monitorowanie i koordynowanie rozpatrywania listów od osób indywidualnych, a także wpływających do Ministerstwa skarg i wniosków, w tym wnoszonych przez posłów, senatorów lub radnych, z wyłączeniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;”,

c) uchyla się ust 3;

11) w § 40 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pełnienie funkcji beneficjenta dla PO WER, a także innych programów operacyjnych i grantów, realizowanych na rzecz departamentów Ministerstwa;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wsparcie na wniosek właściwych merytorycznie departamentów przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów pozakonkursowych w ramach PO WER oraz innych programów, funduszy i grantów;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) prowadzenie bazy danych na temat prac badawczych i analitycznych, w tym ekspertyz prowadzonych lub zlecanych przez poszczególne departamenty merytoryczne;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »