| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz Dz.U. 2017 r. poz. 60 i 573) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w celu opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym -animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem”, listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2017 r., a także proponowaną kwotę dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

2) wiceprzewodniczący – wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) trzech przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4 składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowie Komisji oraz eksperci oceniający złożone oferty konkursowe wypełniają „Kartę oceny oferty konkursowej”, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;

4) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

5) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji;

6) zatwierdzanie „Kart ocen ofert konkursowych”.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) ocena złożonych ofert konkursowych pod względem formalnym;

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji;

4) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 9.

Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT PN. „NOWE HORYZONTY AKTYWNEJ INTEGRACJI W ŚRODOWISKU LOKALNYM – ANIMACJA, EDUKACJA, AKTYWIZACJA NA RZECZ ZMNIEJSZENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO” – EDYCJA 2017 R.]

Załączniki do zarządzenia nr 19 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 maja 2017 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT PN. „NOWE HORYZONTY AKTYWNEJ INTEGRACJI W ŚRODOWISKU LOKALNYM – ANIMACJA, EDUKACJA, AKTYWIZACJA NA RZECZ ZMNIEJSZENIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO” – EDYCJA 2017 R.

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert konkursowych oraz przedkłada Ministrowi listę rankingową zawierającą rekomendowane przez Komisję projekty przeznaczone do dofinansowania przez Ministra.

§ 2.

1. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

2. Oferty konkursowe pod względem formalnym ocenia sekretarz Komisji wypełniając część I „Karty oceny oferty konkursowej” – załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Jeżeli w ocenie formalnej zostanie wskazana przynajmniej jedna odpowiedź „NIE” oznacza to, że oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie.

4. Komisja ocenia oferty konkursowe pod względem merytorycznym wypełniając część II „Karty oceny oferty konkursowej” – załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. Każda z ofert oceniana jest przez 2 członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.

6. „Karty ocen ofert konkursowych” zawierają uśrednioną liczbę punktów oraz rekomendowaną przez Komisję kwotę dotacji.

7. „Karty ocen ofert konkursowych” zatwierdza przewodniczący Komisji.

8. „Karty ocen ofert konkursowych” pozostają w dokumentacji konkursu.

9. Komisja Konkursowa przyzna dofinasowanie na realizację zadania publicznego oferentom, których projekty zostały najwyżej ocenione, aż do wyczerpania kwoty programowej.

10. W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez oferenta przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.

11. Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę rankingową ofert konkursowych wraz z rekomendacją projektów, które spełniają wymogi formalne oraz zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.

12. Lista rankingowa ofert zawiera:

1) następujące informacje dla każdej oferty:

a) nazwę oferenta,

b) tytuł zadania publicznego,

c) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,

d) uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji – dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;

2) rekomendowaną kwotę dotacji do zaakceptowania przez Ministra.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego – inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego do jego zastępowania.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia formalno-merytorycznej oceny ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

5. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »