reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyznania nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla najlepszych wniosków konkursowych zgłaszanych w ramach "Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy" oraz powołania Komisji Konkursowej do ich oceny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwana dalej "nagrodą", przyznawana jest najlepszym wnioskom konkursowym zgłaszanym w ramach "Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy", zwanego dalej "Konkursem".

§ 2.

Konkurs może być współorganizowany przez:

1) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

2) ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) ministra właściwego do spraw nauki,

4) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

5) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

6) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

7) ministra właściwego do spraw zdrowia,

8) Głównego Inspektora Pracy,

9) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

10) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

11) Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego,

12) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

13) Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej (Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej),

14) Prezydenta Konfederacji Lewiatan,

15) Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

16) Prezesa Business Centre Club,

17) Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,

18) Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność",

19) Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

20) Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.

§ 3.

Sekretariat Konkursu prowadzony jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej "CIOP-PIB", który uprawniony jest do reprezentowania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", we wszystkich sprawach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

§ 4.

1. Do oceny wniosków konkursowych, zwanych dalej "wnioskami", powołuje się działającą przy Sekretariacie Konkursu Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją".

2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor CIOP-PIB.

3. W skład Komisji wchodzą eksperci merytoryczni zgłaszani corocznie do Sekretariatu Konkursu przez Ministra oraz współorganizatorów. Liczba członków Komisji nie może być większa niż 25 osób.

4. Komisja dokonuje oceny wniosków podczas posiedzenia na podstawie opinii ekspertów. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w terminie do końca października danego roku.

5. Przewodniczący Komisji może dodatkowo zapraszać do opiniowania poszczególnych wniosków również innych, wybranych przez siebie specjalistów z dziedzin odpowiadających tematyce tych wniosków.

6. Wnioski są przekazywane członkom Komisji do zaopiniowania po zakończeniu naboru wniosków, który prowadzony jest do końca sierpnia danego roku.

7. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja ustala propozycje przyznania autorom najlepszych z nich nagród oraz wyróżnień.

8. Sekretariat Konkursu przekazuje do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem", sprawozdanie z prac Komisji zawierające propozycje przyznania nagród oraz wyróżnień w celu uzyskania akceptacji Ministra.

§ 5.

1. Za wyróżniające się rozwiązania konkursowe poprawiające warunki pracy i skuteczność ich wdrażania przyznaje się nagrody w formie pieniężnej.

2. W każdej kategorii mogą być przyznawane trzy rodzaje nagród:

1) I stopnia,

2) II stopnia,

3) III stopnia.

3. Wysokość i liczba nagród zależy od wysokości środków będących do dyspozycji w danej edycji Konkursu.

4. Do nagród są dołączane dyplomy dla autorów i statuetki dla instytucji lub przedsiębiorstw, które autorzy reprezentują.

5. Minister, oprócz nagród, może przyznawać także wyróżnienia w formie dyplomów.

6. Minister ma możliwość wyróżniania przedsiębiorstw lub instytucji biorących udział w Konkursie statuetkami specjalnymi z informacją: "Za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy" lub "Za szczególną aktywność we wspieraniu idei Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy".

§ 6.

1. Wydatki na organizację Konkursu oraz na nagrody finansowane są ze środków budżetu państwa część 31 - Praca, której dysponentem jest Minister.

2. Środki na wydatki, o których mowa w ust. 1, przekazywane są do Sekretariatu Konkursu na zasadach i w wysokości określonych w porozumieniu, regulującym współpracę przy realizacji danej edycji Konkursu zawartym pomiędzy Ministerstwem a CIOP-PIB.

3. Sekretariat Konkursu może pozyskiwać, z innych źródeł, dodatkowe środki na wydatki, o których mowa w ust. 1.

4. Nagrody są wypłacane przez Sekretariat Konkursu po akceptacji przez Ministra propozycji, o których mowa w § 4 ust. 8.

§ 7.

Szczegółowe zasady oraz tryb organizacji Konkursu określa "Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy" przygotowywany przez Sekretariat Konkursu i zaakceptowany przez Ministra, który jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa wraz z informacją o rozpoczęciu danej edycji Konkursu.

§ 8.

Tracą moc zarządzenia:

1) nr 12 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla najlepszych wniosków konkursowych zgłaszanych w ramach "Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy" (Dz. Urz. Min. Prac. i Poi. Społ. poz. 14) oraz

2) nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków konkursowych zgłaszanych w ramach "Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy" (Dz. Urz. Min. Prac. i Poi. Społ. poz. 15).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama