REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 21 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Rodzinnej i Demograficznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Radę do spraw Polityki Rodzinnej i Demograficznej jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Rady do spraw Polityki Rodzinnej i Demograficznej, zwanej dalej „Radą”, należy:

1) przedstawianie Ministrowi możliwych kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce;

2) przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej i demograficznej w Polsce;

3) opracowanie Regulaminu prac Rady.

§ 3.

1. Rada jest powoływana na 4-letnią kadencję.

2. W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z polityką demograficzną, w szczególności powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez:

1) organizacje jednostek samorządu terytorialnego reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) Rządową Radę Ludnościową;

3) Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk;

4) Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk;

5) Główny Urząd Statystyczny.

3. Kandydatów na członków Rady, za ich zgodą, zgłaszają podmioty wymienione w ust. 2, nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na miesiąc przed upływem trwającej kadencji Rady.

4. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister spośród zgłoszonych kandydatów, o których mowa w ust. 2.

5. Prezydium Rady składa się z:

1) Przewodniczącego Rady, który powoływany jest przez Ministra;

2) dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady.

6. Członków Prezydium Rady, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wybiera Rada spośród swoich członków.

7. Sekretarza Rady wybiera Przewodniczący Rady spośród pracowników wskazanych przez dyrektora Departamentu Polityki Demograficznej.

8. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 2.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie pracami Rady;

2) planowanie i organizowanie prac Rady;

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady;

4) ustalanie harmonogramu prac Rady;

5) występowanie, w zakresie określonym w § 2 pkt 1-2, do kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa o udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Rady;

6) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady;

7) informowanie Ministra na bieżąco o postępach prac Rady.

2. Przewodniczący Rady wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.

§ 5.

Do zadań Sekretarza Rady należy:

1) koordynowanie prac zespołów tematycznych Rady;

2) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych;

3) realizowanie działań związanych z dokumentowaniem prac Rady, w tym sporządzanie protokołu z posiedzeń Rady oraz listy obecności członków Rady na posiedzeniach Rady;

4) organizowanie przepływu informacji w związku z działalnością Rady;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady lub Zastępców Przewodniczącego Rady.

§ 6.

Prezydium Rady:

1) wykonuje zadania Rady w okresie między jej posiedzeniami;

2) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu Rady projekty planów prac Rady;

3) powierza zadania doraźnym zespołom tematycznym;

4) przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności Rady.

§ 7.

W celu realizacji zadań Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły tematyczne spośród członków Rady.

§ 8.

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku kalendarzowego.

2. Rada może rozstrzygać sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

3. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz komunikacji elektronicznej.

4. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia tego posiedzenia.

5. Protokół z posiedzenia Rady, zaakceptowany i podpisany przez Przewodniczącego Rady, Sekretarz Rady przekazuje do Departamentu Polityki Demograficznej.

§ 9.

1. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Za udział w pracach Rady członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 8 przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje, jeżeli udział w pracach Rady odbywa się w ramach podróży służbowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) lub przepisów odrębnych.

§ 10.

Obsługę biurowo-administracyjną, w tym przechowywanie dokumentacji Rady, zapewnia Departament Polityki Demograficznej.

§ 11.

1. Pierwszy skład Rady powołuje i odwołuje Minister spośród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na powołanie w skład Rady, zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zaproszenia do zgłaszania kandydatów do składu Rady.

2. Minister kieruje do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2, zaproszenia do zgłaszania kandydatów do pierwszego składu Rady w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia zarządzenia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-24
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA