REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 23

ZARZADZENIE NR 23
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach edycji 2024 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach edycji 2024 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena formalna ofert złożonych w ramach edycji 2024 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025;

2) opiniowanie prawidłowości oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu dokonanej przez ekspertów zewnętrznych pod względem zgodności z przyjętymi kryteriami merytorycznymi i dodatkowymi;

3) przedłożenie organowi wykonującemu zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związane z wykonywaniem programów wieloletnich ustanowionych na rzecz osób starszych na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)), zwanemu dalej „Ministrem”, listy ofert złożonych w ramach konkursu z zaznaczeniem przeznaczonych do dofinansowania wraz z uzasadnieniem opinii Komisji i podziałem na priorytety oraz z określonymi kwotami dotacji dla poszczególnych ofert.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji, zwany dalej „przewodniczącym”, oraz pozostali członkowie Komisji - osoby wyznaczone przez Ministra na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra, która realizuje zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związane z wykonywaniem programów wieloletnich ustanowionych na rzecz osób starszych na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spośród pracowników tego urzędu realizujących wspomniane zadania;

2) sekretarz Komisji, zwany dalej „sekretarzem”, wyznaczony przez przewodniczącego spośród pozostałych członków Komisji, o których mowa w pkt 1;

2. Listę członków Komisji zatwierdza Minister.

3. Członkowie Komisji składają oświadczenie o bezstronności i poufności danych, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się od opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.

4. Minister może dokonywać zmian w składzie Komisji, w szczególności powoływać i odwoływać jej członków.

§ 4.

W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych dotyczących konkursu, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje sekretarz albo upoważniony przez przewodniczącego inny członek Komisji.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

1. Posiedzenie Komisji może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub jej sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego do wykonywania jego obowiązków na posiedzeniu.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący.

§ 8.

1. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności obecność oraz czynny udział w pracach Komisji.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji jest on zobowiązany niezwłoczne poinformować przewodniczącego Komisji 

§ 9. 1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz eksperci nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.

2. Członkom Komisji oraz ekspertom z tytułu udziału w pracach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 10.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia urząd obsługujący Ministra.

§ 11.

Komisja działa w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
RODZINY, PRACY

I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

Załącznik 1. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 23
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2024 r. (poz. 23)

WZÓR - OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA