REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 97

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Zarządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie;

2) sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), zwanej dalej „ustawą” oraz w art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60), zwanej dalej „ustawą o ponownym wykorzystywaniu”.

2. Zarządzenie stosuje się do udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Ministerstwo Finansów.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów;

2) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to właściwe merytorycznie komórki organizacyjne, określone w statucie Ministerstwa Finansów;

3) wniosku – rozumie się przez to wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w ustawie;

4) wniosku o ponowne wykorzystywanie – rozumie się przez to wniosek o ponowne wykorzystywanie, o którym mowa w ustawie o ponownym wykorzystywaniu.

§ 3.

Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów, zwane dalej „Biurem Ministra”, koordynuje udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przekazywanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie dbając o spójność stanowiska sporządzanego na podstawie wkładów własnych przekazanych przez komórki organizacyjne.

Rozdział 2

Tryb postępowania w sprawach o udostępnianie informacji publicznej na wniosek

§ 4.

1. Każdy wniosek, po jego zarejestrowaniu, jest przekazywany do Biura Ministra.

2. W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, wnioskodawca jest informowany o możliwości złożenia pisemnego wniosku, jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej.

§ 5.

1. Biuro Ministra, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, występuje do komórki organizacyjnej o przekazanie, w wyznaczonym terminie, wkładu własnego.

2. W przypadku komórki organizacyjnej będącej jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Biuro Ministra występuje o przekazanie wkładu własnego za pośrednictwem Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 6.

Komórka organizacyjna przekazuje niezwłocznie do Biura Ministra informacje o przypadkach przekazania wniosku z pominięciem innej komórki organizacyjnej lub niezgodnie z właściwością wraz ze wskazaniem właściwej komórki organizacyjnej.

§ 7.

1. Komórka organizacyjna przekazuje w wyznaczonym terminie do Biura Ministra, podpisany przez dyrektora albo inną upoważnioną osobę, wkład własny zawierający:

1) informację publiczną do udostępnienia w formie wskazanej we wniosku albo

2) wskazanie, że nie posiada żądanej informacji lub że żądana informacja nie istnieje, albo

3) uzasadnione stanowisko, że:

a) informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy,

b) informacja wymaga przetworzenia,

c) informacja została ogłoszona w BIP lub udostępniona w centralnym repozytorium informacji, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy,

d) przepisy szczególne regulują odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji,

e) informacja nie może zostać udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku ze wskazaniem w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie,

f) zachodzą przypadki ograniczenia prawa do informacji publicznej określone w art. 5 ustawy,

g) informacja nie może zostać udostępniona w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu jej udostępnienia.

2. W przypadku gdy udostępnienie żądanej informacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wkład własny zawiera również informację o wysokości opłaty, o której mowa art. 15 ust. 1 ustawy, obliczonej w sposób określony w rozdziale 4.

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności w przekazanych wkładach własnych komórki organizacyjne, na wniosek Biura Ministra, uzgadniają treść informacji publicznej przeznaczonej do udostępnienia.

4. Komórka organizacyjna będąca jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie przekazuje kopię wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1, do Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 8.

Komórka organizacyjna informuje Biuro Ministra o każdym przypadku i przyczynie opóźnienia w przekazaniu wkładu własnego i uzgadnia nowy termin jego przekazania.

§ 9.

1. Biuro Ministra na podstawie otrzymanych wkładów własnych:

1) udostępnia informację publiczną na wniosek lub

2) informuje wnioskodawcę, że żądana informacja nie może zostać udostępniona, lub

3) wzywa wnioskodawcę do:

a) wykazania istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego – w przypadku gdy wniosek dotyczy uzyskania informacji przetworzonej, lub

b) zmiany wniosku w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy pod rygorem umorzenia postępowania o udostępnienie informacji – w przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w sposób lub formie określonych we wniosku, lub

4) powiadamia wnioskodawcę:

a) o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub

b) że informacja publiczna nie może zostać udostępniona w ustawowym terminie i wyjaśnia powody opóźnienia, wskazując termin jej udostępnienia.

2. Udostępnianą informację publiczną oznacza się danymi osoby:

1) udostępniającej informację – dyrektora Biura Ministra lub innej upoważnionej osoby;

2) przekazującej wkład własny, która odpowiada za treść informacji – dyrektora komórki organizacyjnej lub innej upoważnionej osoby.

§ 10.

1. Komórka organizacyjna:

1) sporządza projekty decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej;

2) prowadzi korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji publicznej;

3) rozpatruje przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego – w przypadku określonym w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) przekazuje do Biura Ministra elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. W przypadku gdy z uwagi na zakres wniosku sporządzenie projektu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mieści się w zakresie właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej, komórką wiodącą jest komórka merytoryczna, do której należy większość zagadnień rozpatrywanych w sprawie.

§ 11.

1. W przypadku nieudzielenia przez wnioskodawcę odpowiedzi na powiadomienie o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, po upływie 14 dni od powiadomienia Biuro Ministra wzywa wnioskodawcę do wniesienia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz udostępnia informację zgodnie z wnioskiem.

2. Biuro Ministra może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania wezwania.

§ 12.

Biuro Ministra przekazuje komórkom organizacyjnym uczestniczącym w postępowaniu:

1) dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1;

2) kopię dokumentacji spraw niezbędną do przygotowania decyzji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1;

3) informację o niezłożeniu przez wnioskodawcę wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Rozdział 3

Tryb postępowania w sprawach o przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie

§ 13.

1. Biuro Ministra weryfikuje wniosek o ponowne wykorzystywanie pod kątem spełnienia warunków formalnych.

2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie, Biuro Ministra wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 14.

1. Komórka organizacyjna przekazuje do Biura Ministra, podpisany przez dyrektora lub inną upoważnioną osobę, wkład własny zawierający:

1) informację sektora publicznego do przekazania w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania albo po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w pkt 4, albo

2) informację o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji przez wnioskodawcę, albo

3) informację o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, albo

4) ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, albo

5) uzasadnione stanowisko, że:

a) wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu rozpatrzenia,

b) zachodzą przesłanki wydania decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.

2. Komórka organizacyjna będąca jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie przekazuje kopię wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1, do Biura Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 15.

Na podstawie przekazanych wkładów własnych Biuro Ministra:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania lub po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w § 14 pkt 4, lub

2) zawiadamia o braku warunków ponownego wykorzystywania, lub

3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub

4) informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, lub

5) zawiadamia o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek o ponowne wykorzystywanie.

§ 16.

Komórka organizacyjna:

1) sporządza projekty:

a) decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

b) decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przedstawionej wnioskodawcy oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

2) prowadzi korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wydania decyzji, o których mowa w pkt 1;

3) przekazuje do Biura Ministra elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 17.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale § 4–6, § 7 ust. 3, § 8, § 10 ust. 2 oraz § 12 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Sposób ustalania kosztów

§ 18.

1. Opłatę, o której mowa w art. 15 ustawy i art. 17 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, nalicza się w kwocie odpowiadającej rzeczywiście poniesionym dodatkowym kosztom, jeżeli łącznie przekraczają 20,00 zł.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, oblicza się:

1) za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego – 0,05 zł za stronę;

2) za płytę CD z zapisem informacji – 1,60 zł za sztukę;

3) za płytę DVD z zapisem informacji – 3,70 zł za sztukę.

2. Opłatę w wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się również w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii dokumentów, w szczególności w przypadku dokonywania anonimizacji dokumentów żądanych przez wnioskodawcę.

3. Opłata wnoszona jest przez wnioskodawcę w kasie Ministerstwa Finansów albo na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów – NBP O/O Warszawa Nr 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 20.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej –budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 4).

§ 21.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA