REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 103

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie postępowania z wekslem in blanco przyjmowanym w Ministerstwie Finansów jako zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa tryb przyjmowania, przechowywania, zwrotu oraz zniszczenia weksla in blanco w Ministerstwie Finansów, stanowiącego zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa z tytułu zawartej umowy, zwanego dalej „wekslem”.

§ 2.

1. Wystawiony w Ministerstwie Finansów weksel jest przyjmowany przez upoważnionego pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawie umowy zabezpieczonej wekslem, zwanego dalej „upoważnionym pracownikiem”, w obecności innego pracownika tej komórki.

2. Upoważniony pracownik sprawdza weksel pod względem formalno-prawnym, dokonuje identyfikacji wystawcy weksla oraz sprawdza pod względem formalno-prawnym oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

§ 3.

1. Wraz z wekslem upoważniony pracownik przyjmuje deklarację wystawcy weksla, zwaną dalej „deklaracją wekslową”.

2. Upoważniony pracownik sprawdza, czy deklaracja wekslowa:

1) określa miejsce i datę podpisania deklaracji wekslowej;

2) określa dane wystawcy weksla oraz osoby upoważnionej, która podpisała się na wekslu;

3) określa zobowiązanie zabezpieczone wekslem;

4) określa sumę wekslową, do której może zostać wypełniony weksel, lub sposób określenia tej sumy;

5) zawiera upoważnienie do opatrzenia weksla klauzulą „bez protestu”;

6) określa warunki uprawniające ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw instytucji finansowych albo dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów do wypełnienia weksla;

7) określa nazwę banku, w którym weksel będzie płatny oraz numer rachunku bankowego;

8) zawiera podpis wystawcy weksla.

3. Upoważniony pracownik potwierdza w formie adnotacji na deklaracji wekslowej przyjęcie weksla.

§ 4.

1. Weksel wraz z deklaracją wekslową umieszcza się, odrębnie dla każdego zobowiązania zabezpieczonego wekslem, w opisanej kopercie, zwanej dalej „kopertą”, którą upoważniony pracownik przekazuje w depozyt Głównemu Księgowemu części 19 budżetu państwa, zwanego dalej „Głównym Księgowym”.

2. Opis koperty zawiera:

1) numer ewidencyjny nadany przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1;

2) dane wystawcy weksla;

3) określenie zobowiązania zabezpieczonego wekslem;

4) datę wystawienia weksla;

5) informację o liczbie weksli i deklaracji wekslowych umieszczonych w kopercie;

6) informację o treści: „do odbioru koperty z miejsca przechowywania upoważniony jest Główny Księgowy części 19 budżetu państwa”.

3. Główny Księgowy przyjmuje w depozyt weksel wraz z deklaracją wekslową w opisanej kopercie po uprzednim sprawdzeniu zgodności zawartości dokumentów umieszczonych w kopercie z jej opisem, zamyka kopertę w obecności upoważnionego pracownika i opieczętowuje ją imienną pieczęcią służbową.

4. Główny Księgowy potwierdza przyjęcie w depozyt weksla wraz z deklaracją wekslową wydając upoważnionemu pracownikowi pokwitowanie, które zawiera:

1) datę przyjęcia weksla wraz z deklaracją wekslową;

2) dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5.

5. Główny Księgowy wydaje upoważnionemu pracownikowi z depozytu weksel wraz z deklaracją wekslową w kopercie na jego żądanie, za pokwitowaniem odbioru weksla wraz z deklaracją wekslową w kopercie.

§ 5.

1. Po wygaśnięciu zobowiązania zabezpieczonego wekslem, weksel wraz z deklaracją wekslową są zwracane wystawcy weksla albo podlegają zniszczeniu.

2. Zwrotu albo zniszczenia weksla wraz z deklaracją wekslową dokonuje w Ministerstwie Finansów upoważniony pracownik w obecności Głównego Księgowego oraz wystawcy weksla.

3. Zniszczenie weksla i deklaracji wekslowej nie wymaga obecności wystawcy weksla, jeżeli wystawca weksla został powiadomiony o planowanym zniszczeniu weksla i nie przybył we wskazanym terminie albo powiadomienie wystawcy weksla nie było możliwe.

§ 6.

1. W celu potwierdzenia zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej upoważniony pracownik sporządza protokół zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej.

2. Protokół zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej zawiera:

1) numer ewidencyjny nadany przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1;

2) miejsce oraz datę wydania albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej;

3) dane wystawcy weksla;

4) określenie zobowiązania zabezpieczonego wekslem;

5) określenie podstawy zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej;

6) informację o liczbie wydanych albo zniszczonych weksli i deklaracji wekslowych;

7) podpisy:

a) upoważnionego pracownika,

b) Głównego Księgowego,

c) wystawcy weksla, z wyjątkiem przypadku, gdy wystawca weksla nie uczestniczy w procedurze zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej.

3. Protokół zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla wystawcy weksla.

§ 7.

1. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1, prowadzi ewidencję przyjętych weksli, deklaracji wekslowych oraz protokołów zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane wystawcy weksla;

2) określenie zobowiązania zabezpieczonego wekslem;

3) informację o liczbie przyjętych weksli;

4) numer koperty;

5) datę wydania albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej;

6) informację o liczbie wydanych albo zniszczonych weksli i deklaracji wekslowych;

7) numer protokołu zwrotu albo zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone instrukcją Nr 3/PF z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie trybu przyjmowania w Ministerstwie Finansów weksli od dłużników z tytułu udzielonego poręczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-23
  • Data wejścia w życie: 2017-05-17
  • Data obowiązywania: 2017-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA